Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty pisania tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC1Z-WPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pisania tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 11 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta to 2 pkt. ECTS, z czego:


- 1 pkt. - zajęcia w kontakcie z prowadzącym,

- 1 pkt. - przygotowanie do zajęć, wykonywanie ćwiczeń praktycznych, pisanie tekstów.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W01: Zna i rozumie podstawowe zasady pisania tekstów użytkowych.

K_W02: Zna zasady oceny tekstów użytkowych z punktu widzenia czytelnika.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_U01: Umie zaplanować i napisać tekst użytkowy (np. wpis na bloga, artykuł popularyzatorski).

K_U02: Umie wykorzystać narzędzia i źródła pomocne podczas pisania tekstów użytkowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_K01: Rozumie i docenia rolę samokształceniu w doskonaleniu umiejętności pozyskanych w czasie wykładu.

K_K02: Docenia wagę i znaczenie etycznych zachowań zawodowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Lingwistyka praktyczna i copwyriting. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami związanymi z budową tekstu, jego zawartością i formą pisania pobudzającą zainteresowanie czytelnika (m.in. dynamizowanie tekstu, długość fraz). W ramach kursu są także omawiane podstawowe błędy związane z pisaniem tekstów. Całość kursu odnosi się do pisania tekstów literackich i użytkowych w środowisku cyfrowym oraz tradycyjnych mediów.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Lingwistyka praktyczna i copwyriting. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami związanymi z budową tekstu, jego zawartością i formą pisania pobudzającą zainteresowanie czytelnika.

W czasie zajęć zostaną poruszone takie problemy jak:

1. język i style,

2. nasycenie treściowe tekstu,

3. kryterium zwięzłości tekstu,

4. czytelność i przejrzystość tekstu,

5. precyzja i konkret w tekście,

6. zjawisko nominalizacji,

7. dynamizowanie tekstu,

8. najczęstsze błędy,

9. brukselica i wytyczne UE w zakresie pisania tekstów,

10. storytelling a pisanie tekstu.

Literatura:

1. Joanna Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, wyd. II, Gliwice: Helion, 2013.

2. Steve Krug, "Nie każ mi myśleć„ O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Wyd. II, tłum. K. Jurczyk, Gliwice: Helion, 2010.

3. Katarzyna Bonda, Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa: Muza, 2015.

4. Jacek Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów Creative writing, Lublin 2004.

5. Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu odsłaniają E. Hemingway, J. Steibeck, K. Vonnegut i inni, Łódź 1996.

6. Joanna Wrycza-Bekier, Fasttext. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Gliwice 2016.

7. Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować), Gliwice 2018.

8. J. Wrycza-Bekier, Magia słów. Jak pisać tekstu, które porwą tłumy, Gliwice 2014.

9. M. Dutko, Copywriting internetowy, Warszawa 2010.

10. H. Sieja-Skrzypulec, Twórcze pisanie na gruncie polskim. Tradycje normatywne a wyzwania współczesności, Toruń 2018.

11. B. Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągać klientów, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach. - K_W01, K_W02, K_U01, K_K01.

2. Ocena ćwiczeń wykonywanych w domu. - K_W01, K_U01, K_U02, K_K02.

3. Ocena tekstu pisanego na zakończenie zajęć. - K_W01, K_U01, K_U02, K_K02.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tański
Prowadzący grup: Paweł Tański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do poprawnego pod względem językowo-stylistycznym, treściowym i kompozycyjnym różnych tekstów - od użytkowych po pełniące funkcję estetyczną. Dotyczy to zarówno tekstów pisanych w środowisku cyfrowym, jak i w tradycyjnych mediach.

Pełny opis:

Warsztaty pisania tekstów składają się z kilku bloków tematycznych, w których doskonalone będą różne umiejętności związane z racjonalnym i skutecznym pisaniem. Celem zajęć jest przygotowanie studenta do planowania strategii pisania tekstu - nie wyłączając z tego warstwy ikonicznej i wymiaru technicznego (krój czcionki, operowanie światłem i układem tekstu) - w taki sposób, by tekst efektywnie realizował zakładane cele. Proces racjonalizacji tworzenia tekstu w każdym środowisku powinien być oparty na:

1) wiedzy o języku

2) świadomości komunikacyjnej

3) znajomości dobrych wzorów

4) krytycyzmie wobec własnych językowych i komunikacyjnych przyzwyczajeń

W ramach zajęć tworzenie tekstu nie ogranicza się do doskonalenia umiejętności operowania językiem, ale także w proces konstruowania tekstu włącza się warstwę ikoniczną.

Literatura:

jak w części głównej

Uwagi:

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski, Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do poprawnego pod względem językowo-stylistycznym, treściowym i kompozycyjnym różnych tekstów - od użytkowych po pełniące funkcję estetyczną. Dotyczy to zarówno tekstów pisanych w środowisku cyfrowym, jak i w tradycyjnych mediach.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są trzem zagadnieniom: a) przedstawieniu zasad konstruowania tekstów użytkowych i artystycznych, b) analizie tekstu artystycznego (kultura popularna) i c) na podstawie zdobytej wiedzy stworzenie własnego tekstu artystycznego.

Drugi i trzeci z wymienionych bloków tematycznych mają charakter warsztatowy. Pierwszy polega na analizie współczesnej powieści w odcinkach / opowiadań. Druga - na pisaniu wspólnego tekstu przez grupę oraz własnych tekstów przez studentów. Zarówno pierwsza, jak i druga aktywność jest procesem: studenci, po otrzymaniu uwag do opracowanych zadań, analizują i przeredagowują swoje prace.

Literatura:

Kuziak Michał, Rzepczyński Sławomir, "Jak pisać?", Warszawa 2012

Wrycza-Bekier Joanna, "Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych powieści?", audiobook

"Jak zostać pisarzem? Podręcznik dla przyszłych autorów", Ożarów Mazowiecki, kilka wydań

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski, Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do poprawnego pod względem językowo-stylistycznym, treściowym i kompozycyjnym różnych tekstów - od użytkowych po pełniące funkcję estetyczną. Dotyczy to zarówno tekstów pisanych w środowisku cyfrowym, jak i w tradycyjnych mediach.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są trzem zagadnieniom: a) przedstawieniu zasad konstruowania tekstów użytkowych i artystycznych, b) analizie tekstu artystycznego (kultura popularna) i c) na podstawie zdobytej wiedzy stworzenie własnego tekstu artystycznego.

Drugi i trzeci z wymienionych bloków tematycznych mają charakter warsztatowy. Pierwszy polega na analizie współczesnej powieści w odcinkach / opowiadań. Druga - na pisaniu wspólnego tekstu przez grupę oraz własnych tekstów przez studentów. Zarówno pierwsza, jak i druga aktywność jest procesem: studenci, po otrzymaniu uwag do opracowanych zadań, analizują i przeredagowują swoje prace.

Literatura:

Kuziak Michał, Rzepczyński Sławomir, "Jak pisać?", Warszawa 2012

Wrycza-Bekier Joanna, "Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych powieści?", audiobook

"Jak zostać pisarzem? Podręcznik dla przyszłych autorów", Ożarów Mazowiecki, kilka wydań

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)