Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Narzędzia multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2L-NM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narzędzia multimedialne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 22 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa obsługa komputera

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punktów ECTS w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 24 godziny, za które student uzyskuje 1 punkt ECTS;

2) Godziny realizowane poza pracownią (bez udziału nauczyciela akademickiego) w trakcie wykonywania zadań i zajęć e-learningowych - 20 + 6 godzin (1 ECTS);

3) Godziny konieczne do przygotowania się do zajęć oraz zaliczeń praktycznych - 25 godzin (1 ECTS).

ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

W1 – posługuje się w sposób sprawny dostępną terminologią z zakresu nowoczesnych technologii – K_W03

W2 – zna wybrane narzędzia multimedialne i omawia zakresy ich wykorzystywania oraz korzyści z ich stosowania – K_W02

W3 – charakteryzuje funkcję nowoczesnych technologii w kształtowaniu współczesnego systemu komunikacyjnego oraz jego rolę w kształtowaniu funkcji poznawczych odbiorcy – K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

U1 – organizuje przekaz multimedialny przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi technologicznych; identyfikuje podstawowe funkcje wykorzystywanego sprzętu multimedialnego – K_U03

U2 – przygotowuje przekaz multimedialny dostosowany do założeń projektowych; prezentuje go w sposób atrakcyjny, spójny i skuteczny – K_U11

U3 – wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do przekonywania interlokutorów do swoich poglądów; czyni to w sposób profesjonalny z wykorzystaniem specjalistycznego języka – K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:

K1 – ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia; poszukuje technologicznych sposobów uatrakcyjnienia przekazu multimedialnego – K_K01

K2 – potrafi kierować zespołem projektowym oraz czynnie uczestniczy w jego pracach – K_K02


Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają zasadniczo charakter praktyczny, stąd nacisk jest położony za metody o takim charakterze. Realizowane jest to przez pracę własną - prowadzoną przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - na podstawie zestawu ćwiczeń oraz pracę zespołową nad przykładowymi projektami.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot służący zapoznaniu studentów z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w pracy zawodowej. Zajęcia z założenia mają charakter praktyczny i służą wyrobieniu umiejętności obsługi zarówno sprzętu multimedialnego, jak i oprogramowania wspomagającego. W ramach przedmiotu studenci poznają (semestr I) m.in. obsługę rzutników multimedialnych czy tablic interaktywnych.

W ramach semestru II studenci poznają m.in. zasady pracy zdalnej. Porusza się wobec tego kwestie przygotowania audiowizualnych przekazów oraz pracy w zdalnym systemie synchronicznym i asynchronicznym. Ta część przedmiotu będzie realizowana w formie zajęć komplementarnych (20% zajęć odbędzie się w trybie zdalnym).

Pełny opis:

Proponowane zajęcia zmierzają do wyrobienia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi. Ich program został podzielony na kilka bloków problemowych. Przede wszystkim omawia się sprzętowy aspekt nowoczesnego kształcenia. W tym zakresie studenci nabywają m.in. umiejętność obsługi rzutników multimedialnych czy tablic interaktywnych. Drugi blok zagadnień wiąże się z problemami pracy zdalnej. Ostatni blok problemowy zmierza do wyrobienia umiejętności przygotowywania audiowizualnych przekazów oraz pracy w zdalnym systemie synchronicznym.

semestr I:

1) Sprzętowy obraz nowoczesnego kształcenia (komputery, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne itp.)

Wskazany blok problemowy ma charakter stricte praktyczny i jego celem jest nauczenie obsługi narzędzi multimedialnych. Tym samym student opanowuje umiejętności podłączania rzutnika multimedialnego czy tablicy interaktywnej; dostrajania parametrów pracy poszczególnych urządzeń; obsługi tablic interaktywnych oraz nowoczesnych urządzeń projekcyjnych.

2) Mobilność współczesnej edukacji (smartfony, tablety, netbooki)

Współczesna praca przenosi się na urządzenia mobilne, a tym samym w trakcie realizacji przedmiotu student opanowuje umiejętność obsługi programów dedykowanych platformom mobilnym.

semestr II:

3) Praca rozproszona (współpraca online, współużytkowanie dokumentów)

Studenci opanowują zasady zdalnego współużytkowania dokumentów; poznają programy do współedycji dokumentów zarówno w intranecie, jak i poza nim.

4) Nauczanie asynchroniczne (platformy e-learningowe, wyszukiwanie i wymiana informacji)

Omówienie podstawowych platform edukacji zdalnej; sposobów wyszukiwania i selekcji informacji; zapoznanie się z programami do wymiany informacji w sieci globalnej

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bednarek, J., Multimedia w kształceniu. PWN, Warszawa 2006.

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., Edukacja medialna, Toruń 2004.

Internet i techniki multimedialne w edukacji, Warszawa 2004.

Jędryczkowski J., Osmańska-Furmanek W., Podstawy multimedialnych technologii informacyjnych, Zielona Góra 1999.

Kołodziejczyk W., Pokolenie Y. Niecierpliwi, szybcy, zdolni, [w:] Uczyć łatwiej, Warszawa 2010.

Mikulski K., Nowoczesne technologie edukacji – kilka zagadnień, Bydgoszcz 2011.

Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, pod red. A. Jastriebowa i M. Raczyńskiej, Radom 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Dębski R., Komputer w nauczaniu języka polskiego, Kraków 1996.

Duch W., Fascynujący świat komputerów, Poznań 1997.

Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, Poznań 1997.

Edukacja informacyjna: nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania, pod red. K. Wenty, E. Perzyckiej, Szczecin 2004.

Monet D., Multimedia, Katowice 1999.

Nowoczesne technologie w dydaktyce, pod red. Grzegorza Słonia, Kielce 2011.

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia, red. R. Dębski, Kraków 2008.

Osmańska-Furmanek W., Multimedialne technologie informatyczne w optymalizacji procesów pedagogicznych, Media a Edukacja, Poznań 1997.

Ronowicz E., Pomoce audialne w nauczaniu języków obcych, Warszawa 1979.

Siemienecki B., Obszary zastosowań hipermediów w edukacji, Komputer w szkole 4/95, s. 24-32.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń 2002.

Strykowski W., Kształcenie multimedialne paradygmatem technologii kształcenia, [w:] Technologia kształcenia, media, Poznań 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęcia i wykonywanie ćwiczeń od kierunkiem nauczyciela akademickiego – K1, K2.

Ćwiczenia w trakcie zajęć i rozwiązywanie zadań domowych – W2, U1, U3.

Test końcowy oraz praktyczne zaliczenie projekcyjne – W1, W3, U2.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)