Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2L-PJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka językowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 22 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS w następującym układzie:

1) uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych i zdalnych - 30 godzin (1,2 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz przygotowanie projektu zaliczeniowego - 35 godzin (2,6 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:

W1: zna podstawowe pojęcia używane w pragmatyce językowej - K_W12;

W2: zna różne teorie na temat zależności między semantyką a pragmatyką - K_W09;

W3: zna klasyfikację aktów mowy - K_W12;

W4: zna mechanizmy tworzenia tekstów o funkcji perswazyjnej - K_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:

U1: potrafi samodzielnie analizować najważniejsze typy aktów mowy - K_U10;

U2: posiada umiejętność kodowania i dekodowania informacji na poziomie presupozycji i implikatury - K_U10;

U3: potrafi rozróżniać bezpośrednie i pośrednie akty mowy - K_U09;

U4: potrafią wskazać na językowe i pozajęzykowe wykładniki organizujące strukturę konwersacji - K_U10;

U5: Studenci potrafią tworzyć teksty o funkcji perswazyjnej - K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:

K1: jest świadom nieetyczności technik manipulacyjnych - K_K11; K_K09;

K2: umie pracować w zespole - K_K08;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia z pragmatyki językowej podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Głównym celem bloku teoretycznego jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami pragmatyki językoznawczej. Zakres bloku praktycznego ustala prowadzący każdorazowo dla zajęć w cyklu.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia pragmatyki językowej, a w szczególności samo pojęcie pragmatyki językowej, pojęcie aktu mowy, presupozycji, illokucji, implikatury konwersacyjnej. Zaznajamiają się z różnymi teoriami na temat zależności między semantyką a pragmatyką. Poznają klasyfikacje aktów mowy, a także dowiadują się, jaka jest zależność między zróżnicowaniem językowym aktów mowy a kulturą danego społeczeństwa. Wprowadza się także opozycję bezpośrednich i pośrednich aktów mowy. Przedmiotem zajęć są także presupozycje (rozróżnienie presupozycji semantycznych i pragmatycznych) oraz implikatura konwersacyjna (ich rodzaje). Osobne zajęcia poświęcone są ogólnym i szczegółowym regułom organizacji struktury konwersacyjnej.

Blok zajęć praktycznych (ustalany przez prowadzącego dla zajęć w cyklu) służy zdobyciu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu pragmatyki oraz możliwości, jakie dają narzędzia i zasoby cyfrowe w opisie właściwości pragmatycznych wyrażeń.

Literatura:

Austin J., L., How to Do Things with Words, Oxford 1962 (tłum. pol. Warszawa 1993).

Bachtin M., Problem gatunków mowy, w: Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1988.

Grice P.H.,Logika a konwersacja, przeł. B. Stanosz; w: Język w świetle nauki, wybrała i wstępem opatrzyła B.Stanosz, Warszawa 1980.

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI, 1960, s.431-473.

Lyons J. Semantyka, przeł. Adam Weinsberg, t, l Warszawa, 1984: t. 2, arszawa 1989,

Tokarz M., Przekaz dosłowny i podtekst w komunikacji językowej, „Studia semiotyczne” 2001, t. XXIII, s. 27-46; 8) Zdunkiewicz D., Pojęcie implikatury w językoznawstwie, „Poradnik Językowy" 1988, t. 9-10, s. 627-645; 9) Zdunkiewicz D., Akty mowy, [w:] Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo UMCS 2001, s. 269-280.

Searle J., 1969, Speech Acts, An Essay of the Philosophy of Language, Cambridge (tłum. pol. Czynności mowy, Rozważania z filozofii języka, przeł, B. Chwedeńczuk. Warszawa 1987

Wierzbicka A., Genry mowy, w: Tekst i zdanie. Zbiór studiów, pod red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus, Wrocław 1983.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004.

Metody i kryteria oceniania:

1) pisemny test otwarty obejmujący program zajęć i literaturę

2) projekt zaliczeniowy (temat i zakres ustalany każdorazowo dla zajęć w cyklu);

oraz czynny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żabowska
Prowadzący grup: Magdalena Żabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.