Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Portale społecznościowe i blogosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2L-RC-PSIB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Portale społecznościowe i blogosfera
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach – 15 godzin (0,80 pkt. ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym, przygotowanie wstępnej wersji własnego bloga – 30 godzin (1 pkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

ma podstawową wiedzę na temat mediów społecznościowych i blogów;

ma uporządkowaną podstawową i zorientowaną praktycznie wiedzę, dotyczącą komunikacji międzyludzkiej (w różnych formach) i narzędzi ICT;

ma podstawową wiedzę dotyczącą zadań, procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowe (K_W01, KW02, K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);

potrafi pisać teksty poświęcone literaturze, kulturze i zjawiskom językowym oraz formułować krytyczne wypowiedzi –ustne i pisemne (w języku polskim i obcym) z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla podejmowanej tematyki terminologii;

robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia i umiejętności argumentowania (K_U03, K_U12, K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form( K_K01, K_K0)

Metody dydaktyczne:

Jako że zajęcia dotyczą zasadniczo spraw, które stanowią część egzystencji studentów, a nie tylko abstrakcyjnych "przedmiotów badania", podstawową metodą badawczą podczas tych zajęć będzie dyskusja na temat doświadczenia funkcjonowania w mediach społecznościowych. Dyskusja uzupełniona będzie wykładem konwersatoryjnym.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot propedeutyczny: wprowadzenie w tematykę mediów społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Wybrane teksty teoretyczne z zakresu medioznawstwa, antropologii kultury, socjologii i genologii multimedialnej zostaną potraktowane jako narzędzia, za pomocą których uczestnicy zajęć rozpoznają podstawowe zjawiska związane z mediami społecznościowymi i blogosferą. Poruszone zostaną kwestie wpływu mediów społecznościowych na dzisiejsze społeczeństwo i psychikę jednostki; omówione zostaną poszczególne rodzaje mediów społecznościowych; zbadane zostaną przyczyny popularności najbardziej znanych blogerów i vlogerów w Polsce.

Lista tematów poruszanych na zajęciach wraz z formą ich przeprowadzenia - zob. "Zakres tematów".

Literatura:

"Amerykański mem" (2018), reż. Bert Marcus.

P. Bohuszewicz, „System operacyjny naszego życia”, „Dyskurs i Dialog” 2019, nr 2; http://dyskursidialog.org/wp-content/uploads/2020/02/Bohuszewicz_DiD_nr2.pdf

Jan Kreft, "Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka", Kraków 2019 (rozdz. XI 1., cz. IV "Wikipedia jako organizacja przyszłości").

Magdalena Szpunar, "Kultura cyfrowego narcyzmu", Kraków 2016 (rozdz. 4.2. "Selfie – emanacja kultury cyfrowego narcyzmu").

Siva Vaidhyanathan, "Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji", przeł. Weronika Mincer i Katarzyna Sosnowska, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018.

Shoshanna Zuboff, "Wiek kapitalizmu inwigilacji", przeł. A. Unterschuetz, Poznań 2020 (Wstęp: "Cyfrowa przyszłość - dom czy wygnanie?")

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie:

1. Aktywności oraz efektów wykonywanych zadań.

3. Sprawdzianu wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Alberski, Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Alberski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)