Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Retoryka w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2L-RC-RWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Retoryka w cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach – 30 godzin (1,2 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym – 40 godzin (1,6 ECTS).


ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02, K_W03, K_W08,

Po ukończeniu zajęć student/ka:

1. ma uporządkowaną podstawową i zorientowaną praktycznie wiedzę, dotyczącą komunikacji międzyludzkiej (w różnych formach) i narzędzi ICT;

2. zna podstawową terminologię związaną z kulturą i literaturą polską i powszechną, językoznawstwem, nowymi mediami, komunikacją międzyludzką (w różnych formach), narzędziami ICT, ekonomiczno-prawnymi podstawami działania przedsiębiorstw, a także specjalizacjami, które realizuje;

3. ma podstawową wiedzę o reakcjach i wyborach odbiorców kultury, mediów i działań promocyjno-reklamowych oraz o sposobach diagnozowania ich potrzeb i ocenianiu i wartościowaniu oferowanych usług.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03, K_U10

Po zakończeniu zajęć student/ka:

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);

2. potrafi ocenić stosowane w praktyce metody, procedury, działania i dobre praktyki związane z realizacją zadań i rozwiązywaniem problemów dotyczących wybranej sfery działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, a następnie wybrać spośród nich te, które są odpowiednie do podejmowanych przez niego działań.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01, K_K02, K_K03, K_K05

Po zakończeniu zajęć student/ka:

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

2. potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np. animator dyskusji, prelegent); umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z planowaniem własnej pracy

3. docenia znaczenie kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, potrafi w sposób jasny i przekonujący opisywać problemy zawodowe odpowiednio określając priorytety służce realizacji określonych zadań

4. dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- wykład konwersatoryjny,

- pokaz multimedialny,

- opis,

- opowiadanie,

- pogadanka,

- studium przypadku,

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Laboratorium stanowi przegląd najważniejszych zagadnień związanych z retoryką w cyberprzestrzeni, począwszy od zagadnień podstawowych (takich jak definicje retoryki i cyberprzestrzeni), a skończywszy na kwestiach praktycznych: skuteczne tworzenie treści w Internecie) i obserwacja tego, co robią inni, zwłaszcza politycy, aby być skutecznymi w sieci.

Pełny opis:

I. Część teoretyczna

1. Kwestie organizacyjne. Omówienie pojęcia retoryki i retoryczności: klasyczne definicje i najnowsze użycia.

2. Cyberprzestrzeń dziś

II. Część praktyczna - marketingowe użycia mediów społecznościowych

3. Sprawdzian z części teoretycznej. Jak poprowadzić social media w firmie

4. Jak radzić sobie z kryzysem wizerunkowym w mediach społecznościowych.

5. Jak pisać (w internecie), aby być czytanym (I).

6. Jak pisać (w internecie), aby być czytanym (II).

7. Jak pisać (w internecie), aby być czytanym (III).

8. Jak pisać w internecie, aby być czytanym (IV) + sprawdzian z umiejętności formatowania i pisania w internecie

III. Część praktyczna - media społecznościowe i polityka

9. Rodzaje dezinformacji w sieci

10. Od mediów tożsamościowych do bańki informacyjnej.

11. Stronniczość i dezinformacja w mediach społecznościowych (m. in. gra „Get Bad News”)

12. Cyberwojny – wokół konfliktu Rosja: Ukraina (I)

13. Cyberwojny – wokół konfliktu Rosja: Ukraina (II)

14. Trolle – prezentacja filmu i wprowadzenie pojęcia

15. Podsumowanie i zaliczenie bloku zajęć

Literatura:

P. Bohuszewicz, "Na marginesie książki Petera Pomerantseva "Przygody na wojnie z rzeczywistością", "Dyskurs i Dialog" 2020, nr 5.

P. Bohuszewicz, "System operacyjny naszego życia", "Dyskurs & Dialog" 2019/2.

A. Jabłoński, "Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować", Katowice 2018 (fragmenty).

A. Jabłoński, "Skuteczna reklama na Facebooku", Lublin 2019 (fragmenty).

P. Lisicki, "Dekalog redaktora", https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pawel-lisicki-dekalog.

A. Kaźmierska, W. Brzeziński, "Strefy cyberwojny", Warszawa 2018 (fragmenty).

M. Korolko, "Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny", Warszawa 1990; 1998 (fragmenty).

K. Obremski, "Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa", Toruń 2004.

"Reklama firmy w Internecie – sposoby reklamy", https://contentninja.pl/reklama-firmy-w-internecie/

D. Rushkoff, "Cyberia. Życie w okopach cyberprzestrzeni", przeł. D. Misiuna, Warszawa 2008 (fragmenty).

Siva Vaidhyanathan, "Antisocial media. Jak Facebook oddala nas

od siebie i zagraża demokracji", przeł. Weronika Mincer i Katarzyna Sosnowska, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018 (fragmenty).

Filmy:

"Superwizjer. Farmy trolli zarabiają na fake newsach i hejcie", https://player.pl/programy-online/superwizjer-odcinki,337/odcinek-1155,S04E1155,131160.

Strony internetowe:

https://www.getbadnews.pl

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – maksimum dwie nieobecności

2. Aktywność

3. Wykonywanie projektów podczas zajęć

4. Pozytywna ocena z trzech sprawdzianów cząstkowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)