Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacyjne aspekty marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacyjne aspekty marketingu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z Podstaw teorii komunikacji.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1,2 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym - 40 godzin (1,6 ECTS).


ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- W1: zna terminologię z zakresu teorii komunikacji oraz komunikacji marketingowej – K_W02

- W2: poznaje cele komunikacji marketingowej – K_W02

- W3: zna warunki skuteczności komunikacji marketingowej – K_W05

- W4: poznaje instrumentarium komunikacji marketingowej – K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- U1: poprawnie stosuje terminologię z zakresu komunikacji marketingowej – K_U01, K_U02

- U2: umie zastosować różne mechanizmy komunikacyjne w celu tworzenia skutecznych wypowiedzi marketingowych – K_U03, K_U05, K_U11

- U3: posiada umiejętności oceny i wartościowania aktów komunikacyjnych – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- K1: potrafi pracować w zespole tworzącym komunikaty marketingowe – K_K02

- K2: dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z różnymi aspektami komunikacji marketingowej – K_K04


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Komunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, a natura przedsiębiorstwa i każdej organizacji wyraża się właśnie w procesach przekazu i komunikowania się z otoczeniem. Celem przedmiotu jest prezentacja zespołu środków i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową.

Pełny opis:

1. Typy komunikacji marketingowej (reklama produktu i firmy, akwizycja i pertraktacje akwizytora z nabywcą, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni i wybór klientów oraz podtrzymywanie z nimi kontaktów, Public Relations: Media Relations, Corporate Social Responsibility, wydarzenia marketingowe – sponsoring, inne działania komunikacyjne) oraz warunki wstępne (analiza SWOT/TOWS, segmentacja, bank pomysłów, brainstorming, strategia, taktyka, nasze narzędzia, podział zadań);

2. Cele komunikacji marketingowej (wpływ na wzrost wskaźników ekonomicznych, wpływ na wzrost rozpoznawalności, nowe kontakty biznesowe, satysfakcja i lojalność klientów, wzrost identyfikacji pracowników z firmą, wpływ na pozycjonowanie marki);

3. Wewnętrzne i zewnętrzne warunki skuteczności komunikacji marketingowej;

4. Instrumentarium komunikacji marketingowej (prasa, radio, telewizja, outdoor, np. billboardy, cityscroll, słupy, marketing mobilny, Internet, ulotki, foldery, katalogi);

5. Działania PR (CSR/SOB, marketing wydarzeń, media relations, pakiety informacyjne dla mediów, przemówienia, raporty roczne, publikacje, marketing szeptany, lobbing, identyfikacja wizualna, czasopisma firmowe, stoiska targowe);

6. Marketing wydarzeń (wydarzenia specjalne, biznesowe, społeczne, integracyjne, rozrywkowe, sponsoring) i ich składowe;

7. Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej;

8. Komunikacja marketingowa a budowanie relacji z otoczeniem oraz programy lojalnościowe. System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej;

9. Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa;

10. Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej;

11. Wpływ technologii informacyjnej i komunikacyjnej na rolę konsumenta w komunikacji marketingowej;

12. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Literatura:

1. Crosier, K., 1994, Marketing Communication, w: M.J. Neker (red.), Marketing. Theory and Practice, London.

2. Dobek-Ostrowska, B., 1999, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław.

3. Frieske, J., 1999, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław.

4. Goban-Klas, T., 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.

5. Kotler, Ph., 1994, Marketing, Analiza, planowania, wdrażanie i kontrola, Warszawa.

6. Mrozowski, Z., 1991, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mediów, Warszawa.

7. Olędzki, J., 1998, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- sprawdzian pisemny z zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach – W1, W2, W3, W4

- projekt, wykorzystujący zdobyte na zajęciach umiejętności związany z opracowaniem kampanii komunikacyjnej wybranego produktu – U1, U2, U3

- obecność na zajęciach (minimum 80%)

- aktywność podczas zajęć – K1, K2

Sugerowana skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobra

92,9% - 86% - dobra plus

85,9% - 79% - dobra

78,9% - 72% - dostateczna plus

71,9% - 65% - dostateczna

64,9% i niżej – niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Monika Dejnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Pierwsze informacje studenci otrzymają drogą mailową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dejnecka, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Monika Dejnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Pierwsze informacje studenci otrzymają drogą mailową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dejnecka, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Monika Dejnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dejnecka, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Monika Dejnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)