Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Redagowanie i korekta tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KP-RIKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redagowanie i korekta tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki i kultury języka.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 30 godzin zajęć, konsultacje z prowadzącym - 5 godzin (1,2 ECTS);


Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: lektury i prace praktyczne (przygotowywanie i korekta tekstów) - 30 godzin (1 ECTS);

Przygotowanie prac zaliczeniowych - 25 godzin (0,8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ Studentka


W1: ma wiedzę na temat wyróżników tekstów użytkowych - K_W04

W2: ma wiedzę na temat czynników decydujących o trudności tekstu - K_W01

W3: ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania korekty językowej - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ Studentka


U1: przeprowadza korektę tekstów użytkowych - K_U02

U2: buduje zróżnicowane teksty użytkowe - K_U02, K_U07, K_U10Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ Studentka


K1: ma pogłębioną świadomość wpływu kompetencji komunikacyjnej na skuteczność i poprawność wypowiedzi, zwłaszcza w sferze publicznej - K_K08

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształcenie zaawansowanych umiejętności językowych. Szczególny nacisk zostanie położony na:

a) wdrożeniu studentów do pracy nad tekstami użytkowymi współczesnej polszczyzny poprzez doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie i gatunkowo, pisemnych i ustnych;

b) wdrożenie do pracy redakcyjnej.

Pełny opis:

1. Powtórzenie zagadnień stylistycznych. Kryteria zróżnicowania stylistycznego języka: przynależność terytorialna nadawcy i odbiorcy / przynależność środowiskowa – dystans społeczny między rozmówcami – kanał mówiony / pisany – okoliczności kontaktu, cel komunikacyjny. Style funkcjonalne i genry mowy. Środki stylistyczne: fonetyczne – fleksyjne – słowotwórcze – składniowe – leksykalne. Stosowność stylistyczna – ćwiczenia.

2. Quizy i inne ćwiczenia z kultury języka

3. Przygotowanie do korekty pisanych tekstów użytkowych: tryb recenzji w Wordzie + przegląd najważniejszych znaków korektorskich. Quizy z kultury języka cd.

4. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu. Quizy z kultury języka cd.

5. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu cd.

6. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu cd.

7. Polszczyzna ogólna vs polszczyzna potoczna. Zwroty adresatywne, adresowanie listów.

8. Akty mowy w życiu codziennym: oficjalne vs nieoficjalne / ustne vs pisemne. Ćwiczenia: prośba, przeprosiny, zaproszenie, potwierdzenie, odmowa, wyznanie, przyznanie się do winy, gratulacje, kondolencje, podziękowanie, życzenia z okazji_, pozdrowienia, powitanie, dedykacja, zawiadomienie, apel, sprostowanie itd.

9. Język internetu jako odmiana języka zapisanego. Formuły grzecznościowe w e-mailach. Wpisy na forach internetowych. Pisanie e-maili.

10. Życiorys zawodowy, list motywacyjny – redagowanie i wzajemna korekta.

11. Styl naukowy. Redagowanie przypisów i bibliografii. Korekta bibliografii.

12. Styl naukowy. Gra w "encyklopedię”.

13. Styl naukowy. Pisanie streszczeń. Inne gatunki: indeksy, ankieta do pracy naukowej, konspekt pracy, biogram, notatki. Konferencja: zgłoszenie na konferencję, abstrakt wystąpienia, referat, prezentacja, prezentacja plakatowa, handout; zaproszenie na konferencję, plan konferencji.

14. Styl urzędowy. Ćwiczenia ogólne. Podania, wnioski, umowy, wypowiadanie umów, upoważnienia, poręczenia, reklamacje, skargi, zażalenia, wezwania, ponaglenia, protokoły, sprawozdania, opinie, nagany itd. Wzajemna korekta. Pisanie petycji.

15. Styl dziennikarski. Recenzja filmu / spektaklu / książki.

Literatura:

Lektury:

Literatura podstawowa:

1. Odmiany języka i style, [w:] M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska

(red.), Język polski. Kompendium, Warszawa 2005, s. 561-614.

2. M. Bańko, Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

3. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla

polonistów, Warszawa 2003.

4. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

5. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

6. M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa 2008.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

8. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Drygalski, J. Rozmiarek, Listy i pisma użytkowe. Warszawa2003.

2. S. Gajda, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

3. Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

4. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.

5. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

6. S. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny,

Katowice 2000.

7. S. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Kraków 2002.

8. E. Wolańska, A. Wolański et al., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

9. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

Wybrane słowniki:

1. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej Warszawa 1996.

2. M. Bańko, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.

3. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

4. M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2005.

5. M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2007.

6. M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2006.

7. M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

8. M. Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006.

9. A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.

10. Dąbrówka, E. Geller, Słownik stylistyczny języka polskiego, Warszawa 2007.

11. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

12. L. Drabik, E. Sobol, A. Stankiewicz, Słownik idiomów polskich, Warszawa 2006.

13. M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

14. Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, Słownik synonimów, Warszawa 2006.

15. Z. Kurzowa (red.), Słownik synonimów polskich, Warszawa 2002.

16. A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004.

17. E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2006.

18. E. Sobol, A. Stankiewicz (red.), Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: a) aktywny udział w zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność 3x1,5 godz.; w wypadku większej liczby nieobecności konieczne będzie przedstawienie dodatkowej pracy zaliczeniowej i uzupełnienie wszystkich prac pisemnych; b) regularne i terminowe przygotowywanie ćwiczeń zadawanych do domu; c) ocena na podstawie: a), b) oraz dwóch wybranych przez prowadzącego prac pisemnych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych studentów w zakresie redagowania tekstów użytkowych. Uczestnicy zajęć poznają ponadto zasady przeprowadzania korekty językowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem, Kraków 1993.

E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśka-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

A. Jabłoński, Jak pisać, żeby czytali.

Uwagi:

Zajęcia zaplanowane są do realizacji stacjonarnej. W razie konieczności przejdziemy na nauczanie zdalne z wykorzystaniem platform MOODLE i TEAMS.

Kurs na platformie MOODLE:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=482

Zespół TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRyOTidH10qIoAcHXkuoWLjQQscvO5tMVXR3z9KSSHn81%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1887d46-ddb6-4233-a415-01667041838c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Linsztet-Kuczkowska
Prowadzący grup: Barbara Linsztet-Kuczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych studentów w zakresie redagowania tekstów użytkowych. Uczestnicy zajęć poznają ponadto zasady przeprowadzania korekty językowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem, Kraków 1993.

E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśka-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

A. Jabłoński, Jak pisać, żeby czytali.

Uwagi:

Zajęcia zaplanowane są do realizacji stacjonarnej. W razie konieczności przejdziemy na nauczanie zdalne z wykorzystaniem platform MOODLE i TEAMS.

Kurs na platformie MOODLE:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=482

Zespół TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRyOTidH10qIoAcHXkuoWLjQQscvO5tMVXR3z9KSSHn81%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1887d46-ddb6-4233-a415-01667041838c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior
Prowadzący grup: Magdalena Bizior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych studentów w zakresie redagowania tekstów użytkowych. Uczestnicy zajęć poznają ponadto zasady przeprowadzania korekty językowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem, Kraków 1993.

E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśka-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

A. Jabłoński, Jak pisać, żeby czytali.

Uwagi:

Zajęcia zaplanowane są do realizacji stacjonarnej. W razie konieczności przejdziemy na nauczanie zdalne z wykorzystaniem platform MOODLE i TEAMS.

Kurs na platformie MOODLE:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=482

Zespół TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRyOTidH10qIoAcHXkuoWLjQQscvO5tMVXR3z9KSSHn81%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1887d46-ddb6-4233-a415-01667041838c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)