Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redagowanie i korekta tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-KP-RIKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Redagowanie i korekta tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - ćwiczenia - 30 godzin (1,5 ECTS);

2) Przygotowanie do zajęć: lektury i prace praktyczne (przygotowywanie i korekta tekstów) - 15 godzin (0,5 ECTS);

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K_W11 ma pogłębioną wiedzę o hierarchicznej naturze języka polskiego oraz jego złożoności, zmienności stylów, ich układów i przekształceń


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U01 definiuje i opisuje strukturę tekstów użytkowych

K_U02 posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstów pisemnych i ustnych, w których w sposób oryginalny i syntetyczny uwzględnia poglądy własne oraz innych

K_U03 analizuje i interpretuje tekst użytkowy z uwzględnieniem różnych aspektów

K_ U04 redaguje zróżnicowane teksty użytkowe

K_U05 wskazuje na różnice między stylem urzędowym a innymi stylami funkcjonalnymi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma pogłębioną świadomość wpływu kompetencji komunikacyjnej na skuteczność i poprawność wypowiedzi, zwłaszcza w sferze publicznej

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest a) wdrożenie studentów do pracy nad tekstami użytkowymi współczesnej polszczyzny: doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie, pisemnych i ustnych; b) wdrożenie do pracy redakcyjnej

Pełny opis:

1. Powtórzenie zagadnień stylistycznych. Kryteria zróżnicowania stylistycznego języka: przynależność terytorialna nadawcy i odbiorcy / przynależność środowiskowa – dystans społeczny między rozmówcami – kanał mówiony / pisany – okoliczności kontaktu, cel komunikacyjny. Style funkcjonalne i genry mowy. Środki stylistyczne: fonetyczne – fleksyjne – słowotwórcze – składniowe – leksykalne. Stosowność stylistyczna – ćwiczenia.

2. Quizy i inne ćwiczenia z kultury języka

3. Przygotowanie do korekty pisanych tekstów użytkowych: tryb recenzji w Wordzie + przegląd najważniejszych znaków korektorskich. Quizy z kultury języka cd.

4. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu. Quizy z kultury języka cd.

5. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu cd.

6. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu cd.

7. Polszczyzna ogólna vs polszczyzna potoczna. Zwroty adresatywne, adresowanie listów.

8. Akty mowy w życiu codziennym: oficjalne vs nieoficjalne / ustne vs pisemne. Ćwiczenia: prośba, przeprosiny, zaproszenie, potwierdzenie, odmowa, wyznanie, przyznanie się do winy, gratulacje, kondolencje, podziękowanie, życzenia z okazji_, pozdrowienia, powitanie, dedykacja, zawiadomienie, apel, sprostowanie itd.

9. Język internetu jako odmiana języka zapisanego. Formuły grzecznościowe w e-mailach. Wpisy na forach internetowych. Pisanie e-maili.

10. Życiorys zawodowy, list motywacyjny – redagowanie i wzajemna korekta.

11. Styl naukowy. Redagowanie przypisów i bibliografii. Korekta bibliografii.

12. Styl naukowy. Gra w "encyklopedię”.

13. Styl naukowy. Pisanie streszczeń. Inne gatunki: indeksy, ankieta do pracy naukowej, konspekt pracy, biogram, notatki. Konferencja: zgłoszenie na konferencję, abstrakt wystąpienia, referat, prezentacja, prezentacja plakatowa, handout; zaproszenie na konferencję, plan konferencji.

14. Styl urzędowy. Ćwiczenia ogólne. Podania, wnioski, umowy, wypowiadanie umów, upoważnienia, poręczenia, reklamacje, skargi, zażalenia, wezwania, ponaglenia, protokoły, sprawozdania, opinie, nagany itd. Wzajemna korekta. Pisanie petycji.

15. Styl dziennikarski. Recenzja filmu / spektaklu / książki.

Literatura:

Lektury:

Literatura podstawowa:

1. Odmiany języka i style, [w:] M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska

(red.), Język polski. Kompendium, Warszawa 2005, s. 561-614.

2. M. Bańko, Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

3. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla

polonistów, Warszawa 2003.

4. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

5. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

6. M. Zaśka-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa 2008.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

8. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Drygalski, J. Rozmiarek, Listy i pisma użytkowe. Warszawa2003.

2. S. Gajda, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

3. Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

4. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.

5. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

6. S. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny,

Katowice 2000.

7. S. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Kraków 2002.

8. E. Wolańska, A. Wolański et al., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

9. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

Wybrane słowniki:

1. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej Warszawa 1996.

2. M. Bańko, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.

3. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

4. M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2005.

5. M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2007.

6. M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2006.

7. M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

8. M. Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006.

9. A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.

10. Dąbrówka, E. Geller, Słownik stylistyczny języka polskiego, Warszawa 2007.

11. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

12. L. Drabik, E. Sobol, A. Stankiewicz, Słownik idiomów polskich, Warszawa 2006.

13. M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

14. Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, Słownik synonimów, Warszawa 2006.

15. Z. Kurzowa (red.), Słownik synonimów polskich, Warszawa 2002.

16. A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004.

17. E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2006.

18. E. Sobol, A. Stankiewicz (red.), Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: a) aktywny udział w zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność 3x1,5 godz.; w wypadku większej liczby nieobecności konieczne będzie przedstawienie dodatkowej pracy zaliczeniowej i uzupełnienie wszystkich prac pisemnych; b) regularne i terminowe przygotowywanie ćwiczeń zadawanych do domu; c) ocena na podstawie: a), b) oraz dwóch wybranych przez prowadzącego prac pisemnych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

TRYB ZAJĘĆ ZDALNY: 1) podstawowy kanał: platforma moodle – prezentacje i zadania do poszczególnych tematów; 2) zajęcia online w pokoju wideokonferencyjnym BigBlueButton w ustalonym cotygodniowym terminie:

https://vc.umk.pl/b/iza-eqn-3jk

LINK MOODLE:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1587

kurs REDAGOWANIE I KOREKTA TEKSTÓW

Kody dostępu wysłane mailem

Pełny opis:

1. Powtórzenie zagadnień stylistycznych. Kryteria zróżnicowania stylistycznego języka: przynależność terytorialna nadawcy i odbiorcy / przynależność środowiskowa – dystans społeczny między rozmówcami – kanał mówiony / pisany – okoliczności kontaktu, cel komunikacyjny. Style funkcjonalne i genry mowy. Środki stylistyczne: fonetyczne – fleksyjne – słowotwórcze – składniowe – leksykalne. Stosowność stylistyczna – ćwiczenia.

2. Quizy i inne ćwiczenia z kultury języka

3. Przygotowanie do korekty pisanych tekstów użytkowych: tryb recenzji w Wordzie + przegląd najważniejszych znaków korektorskich. Quizy z kultury języka cd.

4.-6. Ćwiczenia z redakcji i korekty tekstu. Quizy z kultury języka cd.

7. Polszczyzna ogólna vs polszczyzna potoczna. Zwroty adresatywne, adresowanie listów.

8. Akty mowy w życiu codziennym: oficjalne vs nieoficjalne / ustne vs pisemne. Ćwiczenia: prośba, przeprosiny, zaproszenie, potwierdzenie, odmowa, wyznanie, przyznanie się do winy, gratulacje, kondolencje, podziękowanie, życzenia z okazji_, pozdrowienia, powitanie, dedykacja, zawiadomienie, apel, sprostowanie itd.

9. Język internetu jako odmiana języka zapisanego. Formuły grzecznościowe w e-mailach. Wpisy na forach internetowych. Pisanie e-maili.

10. Życiorys zawodowy, list motywacyjny – redagowanie i wzajemna korekta.

11. Styl naukowy. Redagowanie przypisów i bibliografii. Korekta bibliografii.

12. Styl naukowy. Forum „gra w encyklopedię”

13. Styl naukowy. Pisanie streszczeń. Inne gatunki: indeksy, ankieta do pracy naukowej, konspekt pracy, biogram, notatki. Konferencja: zgłoszenie na konferencję, abstrakt wystąpienia, referat, prezentacja, prezentacja plakatowa, handout; zaproszenie na konferencję, plan konferencji.

14. Styl urzędowy. Ćwiczenia ogólne. Podania, wnioski, umowy, wypowiadanie umów, upoważnienia, poręczenia, reklamacje, skargi, zażalenia, wezwania, ponaglenia, protokoły, sprawozdania, opinie, nagany itd. Wzajemna korekta. Pisanie petycji.

15. Styl dziennikarski. Recenzja filmu / spektaklu / książki

Literatura:

Lektury:

Literatura podstawowa:

1. Odmiany języka i style, [w:] M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska

(red.), Język polski. Kompendium, Warszawa 2005, s. 561-614.

2. M. Bańko, Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

3. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla

polonistów, Warszawa 2003.

4. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

5. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

6. M. Zaśka-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa 2008.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

8. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Drygalski, J. Rozmiarek, Listy i pisma użytkowe. Warszawa2003.

2. S. Gajda, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

3. Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

4. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.

5. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

6. S. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny,

Katowice 2000.

7. S. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Kraków 2002.

8. E. Wolańska, A. Wolański et al., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2009.

9. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik – książka, prasa, www. Warszawa 2008.

Wybrane słowniki:

1. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej Warszawa 1996.

2. M. Bańko, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.

3. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

4. M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2005.

5. M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2007.

6. M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2006.

7. M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

8. M. Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006.

9. A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.

10. Dąbrówka, E. Geller, Słownik stylistyczny języka polskiego, Warszawa 2007.

11. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

12. L. Drabik, E. Sobol, A. Stankiewicz, Słownik idiomów polskich, Warszawa 2006.

13. M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

14. Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżyński, J. Winiarska, Słownik synonimów, Warszawa 2006.

15. Z. Kurzowa (red.), Słownik synonimów polskich, Warszawa 2002.

16. A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004.

17. E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2006.

18. E. Sobol, A. Stankiewicz (red.), Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa 2007.

Uwagi:

Uwaga: spotkania online nie będą towarzyszyły wszystkim tematom; niektóre z nich, zwłaszcza w 2 części kursu, będą realizowane wyłącznie zdalnie. Przy każdym temacie podane są wstępne ustalenia co do spotkań online, choć ich liczba/częstotliwość może się zmienić w zależności od potrzeb grupy.

WARUNKI ZALICZENIA: a) udział w zajęciach online i aktywność na platformie moodle; b) regularne i terminowe przygotowywanie ćwiczeń zadawanych do domu (moodle); c) ocena na podstawie: a), b) oraz dwóch prac z nadesłanych prac pisemnych, wybranych przez prowadzącego pod koniec kursu (spośród: recenzja / petycja / streszczenie / list motywacyjny). Uwaga: osoby, które będą miały braki w nadsyłanych na moodle’a pracach , nie uzyskają zaliczenia.

KONSULTACJE: kontakt mailowy, możliwe umówienie spotkania w pokoju BigBlueButton

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.