Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty pisania tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC2Z-WPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pisania tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta to 2 pkt. ECTS, z czego:


- 1 pkt. - zajęcia w kontakcie z prowadzącym,

- 1 pkt. - przygotowanie do zajęć, wykonywanie ćwiczeń praktycznych, pisanie tekstów.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: Zna i rozumie różne strategie pisania tekstów użytkowych.

K_W02: Zna zasady krytycznej oceny tekstów użytkowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_U01: Umie napisać tekst użytkowy i krytycznie go ocenić (np. wpis na blog, artykuł popularyzatorski).

K_U02: Umie wykorzystać rożne narzędzia i strategie pisania tekstów, a także korzysta z fachowych źródeł z zakresu copywritingu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_K01: Rozumie i docenia rolę samokształceniu w doskonaleniu umiejętności pozyskanych w czasie wykładu.

K_K02: Docenia wagę i znaczenie etycznych zachowań zawodowych.

Metody dydaktyczne:

atelier pisarskie oraz:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Lingwistyka praktyczna i copywyriting. Celem kursu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pisania tekstów w środowisku cyfrowym i mediów tradycyjnych. W czasie kursu student/ka doskonali umiejętności tworzenia i redakcji tekstu na poziomie koncepcji, kompozycji, stylistyki, ale także technicznych parametrów oraz potrafi krytycznie odnieść się do efektów swojej pracy.

Pełny opis:

Warsztaty pisania tekstów mają charakter zajęć opartych głownie na aktywności studenta/ki, który/a w czasie zajęć doskonali umiejętność szkicowania struktury tekstów różnego rodzaju z uwzględnieniem ich celu i oczekiwań odbiorcy. Dotychczas zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie redakcji tekstu w środowisku cyfrowym i w mediach tradycyjnych zostają pogłębione o aspekt krytyczny. Student/ka stosuje różne strategie kompozycji tekstu, używa różnych stylów, ale także krytycznie potrafi odnieść się do efektów swojej pracy. W czasie kursu, będącego kontynuacją zajęć z poprzednich semestrów, ćwiczenia praktyczne odnosić się będą do konstruowania całych tekstów, a także do wybranych kluczowych elementów tekstu, takich jak tytuł, nagłówek, struktura akapitu, zdanie finalne.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Joanna Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, wyd. II, Gliwice: Helion, 2013.

2. Steve Krug, "Nie każ mi myśleć„ O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Wyd. II, tłum. K. Jurczyk, Gliwice: Helion, 2010.

3. Katarzyna Bonda, Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa: Muza, 2015.

4. Jacek Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów Creative writing, Lublin 2004.

5. Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu odsłaniają E. Hemingway, J. Steibeck, K. Vonnegut i inni, Łódź 1996.

6. Joanna Wrycza-Bekier, Fasttext. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Gliwice 2016.

7. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

8. J. Wrycza-Bekier, Magia słów. Jak pisać tekstu, które porwą tłumy, Gliwice 2014.

9. M. Dutko, Copywriting internetowy, Warszawa 2010.

10. H. Sieja-Skrzypulec, Twórcze pisanie na gruncie polskim. Tradycje normatywne a wyzwania współczesności, Toruń 2018.

11. B. Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągać klientów, Warszawa 2015.

12. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny. Jak pisać? Jak redagować? Jak analizować i interpretować teksty?, Bielsko-Biała 2008 (inne wyd. pt. Jak dobrze napisać: opowiadanie etc, Jak pisać? oraz Sztuka pisania po polsku).

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach. - K_W01, K_W02, K_U01, K_K01.

2. Ocena ćwiczeń wykonywanych w domu. - K_W01, K_U01, K_U02, K_K02.

3. Ocena tekstu pisanego na zakończenie zajęć. - K_W01, K_U01, K_U02, K_K02.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części głównej.

Pełny opis:

Jak w części głównej.

Literatura:

Jak w części głównej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Obara, Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Karina Obara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części głównej.

Pełny opis:

Jak w części głównej.

Literatura:

Jak w części głównej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części głównej.

Pełny opis:

Jak w części głównej.

Literatura:

Jak w części głównej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części głównej.

Pełny opis:

Jak w części głównej.

Literatura:

Jak w części głównej.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)