Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finansowanie działalności gospodarczej i kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-FDGK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finansowanie działalności gospodarczej i kulturalnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie uczestnictwa w przedmiocie Ekonomiczne podstawy działalności gospodarczej i kulturalnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:

1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1,2 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 10 godzin (0,4 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym - 10 godzin (0,4 ECTS).

ŁĄCZNIE 50 godzin = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

1)ma podstawową wiedzę o powstawaniu, funkcjonowaniu, zadaniach i celach działania instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej (tu m.in. w zależności od wybranej specjalizacji) K_W05;

2) ma podstawową wiedzę o ekonomiczno-prawnych podstawach działania przedsiębiorstw i instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej K_W06;

3) ma podstawową wiedzę dotyczącą zadań, procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej (tu m.in. w zależności od wybranej specjalizacji) K_W07.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

1) umie korzystać z różnego typu źródeł (w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej) w celu wyszukiwania, selekcjonowania i użytkowania informacji K_U01;

2) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) K_U03;

3) potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej K_U04;

4) posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, które wykorzystuje w planowaniu i realizowaniu typowych projektów związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej K_U05;

5)potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu profesjonalnego związanego z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:

1) potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np. animator dyskusji, prelegent); umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z planowaniem własnej pracy – K_K02;

2) docenia znaczenie kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, potrafi w sposób jasny i przekonujący opisywać problemy zawodowe odpowiednio określając priorytety służce realizacji określonych zadań K_K03


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład konwersatoryjny,

-

Metody aktywizujące:

- ćwiczeniowa,

- analizy przypadku,

- obserwacji,

- giełda pomysłów.


Skrócony opis:

W czasie zajęć student poznaje podstawowe możliwości pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (jednoosobowa lub mała firma) - przede wszystkim w zakresie funduszy unijnych (przygotowywanie projektów, składanie wniosków, procedury itp.).

Dodatkowo zaznajamia się z możliwościami finansowania działalności instytucji kultury, mediów, branży promocyjno-reklamowej.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze wykładu/konwersatorium prowadzone ze wspomaganiem prezentacją Power Point.

Zajęcia podzielone są na dwie części: teoretyczną - wykładową oraz konwersatoryjną z ewentualną możliwością aktywizowania słuchaczy w trakcie wykładu.

W czasie zajęć, podzielonych na część teoretyczną prowadzący przedstawia treści omawiające poszczególne treści programowe.

W części konwersatoryjnej prowadzący omawia ze słuchaczami problematykę przedstawioną w części teoretycznej z wykorzystaniem studiów przypadków i prostych zadań obliczeniowych.

Treści programowe.

1. Przypomnienie podstawowych pojęć ekonomicznych

2. Pojęcie źródeł finansowania

3. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania i ich wpływ na finanse podmiotu gospodarczego

4. Finansowanie projektów ze środków UE (projektu UE)

a. Charakterystyka funduszy UE

b. Przygotowanie wniosku o dotację z funduszy UE

c. Kwalifikowalność projektów i wydatków

d. Finansowa realizacja projektu UE

e. Rachunkowość projektu UE

f. Sprawozdawczość projektu UE

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstw – istota, narzędzia, zarządzanie, SKwP, Warszawa 2011.

2. M. Lech, D. Wszołek-Lech, Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ODDK Gdańsk 2010.

3. Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, CeDeWu, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach: K02, K03

- konwersacja podczas zajęć oraz zadania domowe: U01, U03, U04, U5

- projekt końcowy: U09

- test w Moodle: W05, W06, W07.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)