Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etykieta językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO1L-EJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etykieta językowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętnośc komunikacji w języku polskim

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 2 punkty ECTS (60 godzin) w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 10 godzin - oraz indywidualne konsultacje - 5 godzin = 0,5 ECTS;

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie się do zajęć) – 15 godzin (0,5 ECTS);

3) Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 30 godzin (1 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna sposoby nazywania relacji na ty, na pan/pani oraz relacji tzw. pośrednich. K_W02, K_W03

W2: zna formy i formuły powitań oraz formy i formuły pożegnań. K_W02, K_W03

W3: zna formy i funkcje wybranych aktów grzecznościowych. KW_02, KW_03


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: stosuje formy grzecznościowe w różnych sytuacjach komunikacyjnych. K_U03, K_U10

U2: kształtuje swój wizerunek jako osoby dobrze wychowanej. K_U10, K_U12

U3: szanuje odmienność obyczajów grzecznościowych w innych kulturach. K_U03, K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejętności. K_K04

K2: jest przygotowany do uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym w polskojęzycznym obszarze kulturowym. K_K03


Metody dydaktyczne:

- metody dydaktyczne podające (opis);

- metody dydaktyczne eksponujące (pokaz).

- metody dydaktyczne poszukujące (ćwiczeniowa, obserwacji, giełda pomysłów).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcją wypowiedzi grzecznościowych we współczesnej polszczyźnie w kontekście skutecznej komunikacji.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zasady i strategie polskiej grzeczności językowej w kontekście grzeczności w innych kręgach kulturowych. Studenci zapoznają się z tytulaturą. Uczą się formuł powitań i pożegnań oraz wybranych formuł grzecznościowych, takich jak: przedstawianie (się), przeproszenia, pozdrowienia, zaproszenia, życzenia, gratulacje, toasty, kondolencje. Poznają zasady stosowania formuł grzecznościowych w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Uświadamiają sobie, jaki wpływ na zachowania grzecznościowe ma demokratyzacja obyczajów oraz różnice pokoleniowe.

Literatura:

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa 2005.

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

M. Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2014.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-

-vivre’u, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów:

1. Kontrola końcowa w postaci pracy projektowej lub innego zadania realizowanego w postaci prezentacji. W1, W2, W3, U1, U2, U3, K2

2. Kontrola bieżących postępów studenta na zajęciach, oceniana bieżąco na podstawie wykonanych ćwiczeń. W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2

Kryteria oceniania:

1. Wyniki końcowej pracy kontrolnej.

2. Aktywność studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Obecność na zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 80%.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)