Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2L-GJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z modułu gramatyka języka polskiego 2.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS (120 godzin) w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (30 godzin) oraz indywidualne konsultacje (15 godzin) (1,5 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie się do zajęć, lektura literatury, wykonywanie zadań) – 45 godzin (1,5 ECTS);

3) Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna podstawową terminologię z zakresu składni (K_W03)

W2: zna zasady analizy składniowej (K_W03, KW04)

W3: charakteryzuje budowę zdania pojedynczego i złożonego (K_W02, KW03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: analizuje i opisuje system przypadkowy (K_U03, K_U12)

U2: przeprowadza analizę związków akomodacyjnych w grupach nominalnych, liczebnikowych i werbalnych (K_U03, K_U12)

U3: dokonuje transformacji konstrukcji składniowych (nominalizacja, transformacja bierna, zamiana konstrukcji osobowych na nieosobowe) (K_U08, K_U10)

U4: rozpoznaje akceptowalne układy linearne składników zdania i identyfikuje funkcje szyku (K_U03, K_U010)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejętności. K_K04

K2: świadomość korelacji między posiadaną wiedzą a rozwiązywaniem problemów językowych. K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z zasadami budowy zdaniowych i niezdaniowych grup syntaktycznych we współczesnej polszczyźnie. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy składniowej i posługiwania się synonimicznymi konstrukcjami składniowymi.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy pozwalającej analizować i opisywać zjawiska składniowe charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny w następującym zakresie:

1. System akomodacyjny języka polskiego jako podstawa budowy poprawnych konstrukcji składniowych.

2. Szczegółowe zasady budowania konstrukcji nominalnych i osobowych oraz bezosobowych konstrukcji werbalnych.

3. Zasady nominalizacji i transformacji biernej.

4. Funkcje szyku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996 (wybrane rozdziały).

J. Podracki, Składnia, [w:] Słowo i wypowiedź. Nauka o języku polskim dla cudzoziemców, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2010.

J. Senderska, Składnia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Kielce 2013.

Literatura uzupełniająca:

B. Klebanowska, Synonimia składniowa, Warszawa 1990.

Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1953 (lub nowsze) .

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998, wyd. IV.

M. Świdziński, Wykłady z gramatyki opisowej, Warszawa 1997.

Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 2002.

Język polski. Kompendium, red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska, wyd. Świat Książki, Warszawa 2005.

M. Kita, Wybieram gramatykę, t. 2., Katowice 1998.

E. Jędrzejko, M. Kita, Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2000.

P. Garncarek, Nie licz na liczebnik, Warszawa 2009.

S. Mędak, Co z czym, Kraków 2002.

S. Mędak, Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów:

1. Kontrola końcowa w postaci pracy końcowej i egzaminu. W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K2;

2. Kontrola bieżącej aktywności studenta na zajęciach oraz poczynionych postępów (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń). W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2;Kryteria oceniania

1. Wyniki pisemnej pracy kontrolnej i egzaminu.

2. Aktywność studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Obecność na zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 80%.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Anna Cychnerska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1308
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cychnerska
Prowadzący grup: Małgorzata Berend
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1308
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.