Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka języka polskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2Z-GJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka polskiego 2
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z modułu gramatyka języka polskiego 1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS (120 godzin) w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (30 godzin) oraz indywidualne konsultacje (15 godzin) (1,5 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie się do zajęć, lektura literatury, wykonywanie zadań) – 45 godzin (1,5 ECTS);

3) Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna podstawową terminologię z zakresu morfologii i słowotwórstwa.

W2: zna zasady analizy morfologicznej.

W3: charakteryzuje budowę i sposoby tworzenia derywatów.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: analizuje i opisuje zmiany morfonologiczne.

U2: przeprowadza analizę słowotwórczą.

U3: analizuje gniazda słowotwórcze.

U4: rozpoznaje produktywne modele słowotwórcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejętności.

K2: świadomość korelacji między posiadaną wiedzą a rozwiązywaniem problemów językowych.

Metody dydaktyczne:

- metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka);

- metody dydaktyczne eksponujące (pokaz).

- metody dydaktyczne poszukujące (ćwiczeniowa, obserwacji, doświadczeń).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu morfologii, morfonologii i słowotwórstwa języka polskiego. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy i opisu najważniejszych zjawisk morfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk słowotwórczych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy pozwalającej analizować i opisywać zjawiska morfologiczne i słowotwórcze charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny w następującym zakresie:

1. Morfemy w języku polskim: pojęcie morfemu, typologia morfemów, zjawisko allomorfii.

2. Słowotwórstwo polskie – derywacja prosta a kompozycja.

3. Procesy słowotwórcze – afiksacja, derywacja paradygmatyczna i ujemna.

4. Funkcje środków słowotwórczych.

5. Najważniejszych kategorie słowotwórcze rzeczowników.

6. Produktywne typy słowotwórcze derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie.

7. Uwagi o słowotwórstwie czasowników, przymiotników i przysłówków.

8. Kompozycje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie.

Literatura:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994 (wybrane hasła z morfologii).

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 (wybrane hasła z morfologii).

4. Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny, Warszawa 2001.

5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo, s. 157-237.

6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2013.

7. Waszakowa K., System słowotwórczy, w: Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 88-107.

8. Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, M. Skarżyński, t. 1-3, Kraków 2001, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Kontrola w postaci prac pisemnych i egzaminu. W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K2

2. Kontrola bieżącej kontroli aktywności studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń i prac pisemnych). W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2

Kryteria oceniania

1. Wyniki pisemnych prac kontrolnych i egzaminu.

2. Aktywność studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Obecność na zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 80%.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1990
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu morfologii, morfonologii i słowotwórstwa języka polskiego. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy i opisu najważniejszych zjawisk morfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk słowotwórczych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy pozwalającej analizować i opisywać zjawiska morfologiczne i słowotwórcze charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny w następującym zakresie:

1. Morfemy w języku polskim: pojęcie morfemu, typologia morfemów, zjawisko allomorfii.

2. Słowotwórstwo polskie – derywacja prosta a kompozycja.

3. Procesy słowotwórcze – afiksacja, derywacja paradygmatyczna i ujemna.

4. Funkcje środków słowotwórczych.

5. Najważniejszych kategorie słowotwórcze rzeczowników.

6. Produktywne typy słowotwórcze derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie.

7. Uwagi o słowotwórstwie czasowników, przymiotników i przysłówków.

8. Kompozycje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie: zrosty, złożenia właściwe i skrótowce.

Literatura:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994 (wybrane hasła z morfologii).

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 (wybrane hasła z morfologii).

4. Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny, Warszawa 2001.

5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo, s. 157-237.

6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2013.

7. Waszakowa K., System słowotwórczy, w: Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 88-107.

8. Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, M. Skarżyński, t. 1-3, Kraków 2001, 2004.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone:

a) stacjonarnie - grupa B i grupa C (budynek Collegium Maius, s. 404), wspomagane kursem na platformie Moodle,

b) zdalnie - grupa A, zajęcia synchroniczne, prowadzone za pośrednictwem platformy MT; wsparcie zajęć będzie stanowił kurs na platformie Moodle.

Na wypadek konieczności przejścia na tryb zdalny zajęcia będą realizowane online w sposób synchroniczny za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz kursu na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3852
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu morfologii, morfonologii i słowotwórstwa języka polskiego. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy i opisu najważniejszych zjawisk morfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk słowotwórczych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy pozwalającej analizować i opisywać zjawiska morfologiczne i słowotwórcze charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny w następującym zakresie:

1. Morfemy w języku polskim: pojęcie morfemu, typologia morfemów, zjawisko allomorfii.

2. Słowotwórstwo polskie – derywacja prosta a kompozycja.

3. Procesy słowotwórcze – afiksacja, derywacja paradygmatyczna i ujemna.

4. Funkcje środków słowotwórczych.

5. Najważniejsze kategorie słowotwórcze rzeczowników.

6. Produktywne typy słowotwórcze derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie.

7. Uwagi o słowotwórstwie czasowników i przymiotników.

8. Kompozycje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie.

Literatura:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994 (wybrane hasła z morfologii).

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 (wybrane hasła z morfologii).

4. Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny, Warszawa 2001.

5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo, s. 157-237.

6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2013.

7. Waszakowa K., System słowotwórczy, w: Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 88-107.

8. Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, M. Skarżyński, t. 1-3, Kraków 2001, 2004.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie, wspierane kursem na platformie Moodle.

Na wypadek konieczności przejścia na tryb zdalny zajęcia będą realizowane online w sposób synchroniczny za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz kursu na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Anna Cychnerska, Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3852
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu morfologii, morfonologii i słowotwórstwa języka polskiego. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy i opisu najważniejszych zjawisk morfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk słowotwórczych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy pozwalającej analizować i opisywać zjawiska morfologiczne i słowotwórcze charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny w następującym zakresie:

1. Morfemy w języku polskim: pojęcie morfemu, typologia morfemów, zjawisko allomorfii (powtórzenie).

2. Słowotwórstwo polskie – derywacja prosta a kompozycja.

3. Procesy słowotwórcze – afiksacja, derywacja paradygmatyczna i ujemna.

4. Funkcje środków słowotwórczych.

5. Najważniejsze kategorie słowotwórcze rzeczowników.

6. Wybrane produktywne typy słowotwórcze derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie.

7. Uwagi o słowotwórstwie czasowników i przymiotników.

8. Kompozycje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie.

Literatura:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994 (wybrane hasła z morfologii).

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 (wybrane hasła z morfologii).

4. Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny, Warszawa 2001.

5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo, s. 157-237.

6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2013.

7. Waszakowa K., System słowotwórczy, w: Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 88-107.

8. Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, M. Skarżyński, t. 1-3, Kraków 2001, 2004.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie, wspierane kursem na platformie Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)