Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski do celów specjalistycznych (biznes 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2Z-JPCS-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język polski do celów specjalistycznych (biznes 1)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin (0,5 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin (0,5 ECTS)

- pisanie prac, projektów - 30 godzin (1 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna leksykę związaną z rynkiem pracy w Polsce, a także z poszukiwaniem pracy, strukturą firmy, obsługiwaniem klienta, zakładaniem własnej firmy (K_W02)

W2: rozpoznaje środki językowe należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany polszczyzny zawodowej (K_W02)

W3: orientuje się w procedurach związanych z poszukiwaniem pracy i zakładaniem własnej firmy (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: zabiera głos na tematy związane z poszukiwaniem pracy, działalnością firm, zakładaniem własnej firmy, posługuje się przy tym specjalistycznym słownictwem i strukturami dobranymi do sytuacji (K_U03; K_U07; K_U12)

U2: wypowiada się na temat posiadanych umiejętności zawodowych (K_U06)

U3: czyta ze zrozumieniem proste teksty publicystyczne na temat rynku pracy w Polsce (K_U02; K_U08)

U4: wypełnia podstawowe formularze związane ze staraniem się o pracę, legalizowaniem pobytu i zakładaniem własnej firmy (K_U06)

U5: potrafi napisać ogłoszenie o pracę, cv i list motywacyjny (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02)

K2: potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą w mowie i w piśmie (K_K03)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym językiem polskim w sytuacjach zawodowych, przede wszystkim w biznesie. Podczas zajęć studenci będą poszerzali znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w typowych sytuacjach biznesowych (rozmowa kwalifikacyjna, obsługa klientów, podpisywanie umów, załatwianie spraw w urzędach). Zajęcia dostarczą też wielu praktycznych informacji na temat realiów pracy w Polsce.

Pierwszy blok zajęć, realizowany na II roku, to Zaczynam pracę w Polsce.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1) Gdzie można pracować?

Sektory gospodarki (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi); typy przedsiębiorstw (międzynarodowy koncern, firma polska, firma z kapitałem zagranicznym, organizacja pozarządowa, administracja rządowa, sfera budżetowa, praca na własny rachunek, tj. prowadzenie własnej firmy), zawody najbardziej poszukiwane na polskim rynku pracy, najgorzej płatne zawody w Polsce.

2) Czas pracy, wynagrodzenie, urlopy

Praca na cały etat, na pół etatu, w pełnym/niepełnym wymiarze godzin, praca w godzinach nadliczbowych, sezonowa; wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie brutto, netto; urlop: wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, ojcowski, bezpłatny, zdrowotny, okolicznościowy, na żądanie.

3) Formy zatrudnienia

Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło); umowa na czas: określony, nieokreślony, wykonywania danej pracy – zalety i wady podanych form zatrudnienia; prawa i obowiązki osoby zatrudnionej a typy umów (pracodawca – pracownik, zleceniodawca – zleceniobiorca, zamawiający – wykonawca); rozstanie z pracodawcą (wypowiedzenie umowy, zwolnienie, świadectwo pracy).

4) Planowanie kariery zawodowej Umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości cenione na rynku pracy; moja ścieżka kariery; jak napisać dobre CV (wykorzystanie np. mapy myśli).

5) Formy poszukiwania pracy Działalność uczelnianych Biur Karier; przeszukiwanie ofert pracy na portalach internetowych, w prasie; redagowanie własnych ofert; agencje pośrednictwa pracy, urzędy pracy, targi pracy; jak napisać list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna.

6) Wizyta w Biurze Karier UMK.

Literatura:

1. M. Kowalska, O biznesie po polsku, Kraków 2008.

2. A. Wiśniewska, A. Kokot, M. Jasnos, S. Busiło, Chcę pracować w Polsce, Warszawa 2015.

3. J. Krztoń, Słownictwo w pracy, Kraków 2013.

Materiały ze stron internetowych urzędów pracy, ZUS-u itp.

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów:

Kontrola bieżąca: zadania domowe, sprawdziany w trakcie zajęć, ćwiczenia na zajęciach; Kontrola końcowa: test końcowy lub projekt.

Kryteria oceniania

Test będzie punktowany wg poniższej skali:

poniżej 60% - ocena niedostateczna;

60%-70% - ocena dostateczna;

71%-75% - ocena dostateczna plus;

76%-85% - ocena dobra;

86%-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy zajęć:

15.10; 22.10; 29.10; 5.11; 12.11; 19.11; 26.11; 3.12

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1128
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zaczynają się 28 października 2019 roku, a kończą się 13 stycznia 2020 roku.

16 grudnia 2019 - wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - obie grupy łącznie na godz. 10.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska, Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym językiem polskim w sytuacjach zawodowych, przede wszystkim w biznesie. Podczas zajęć studenci poszerzają znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w typowych sytuacjach biznesowych (rozmowa kwalifikacyjna, obsługa klientów, podpisywanie umów, załatwianie spraw w urzędach). Zajęcia dostarczą też wielu praktycznych informacji na temat realiów pracy w Polsce.

Pierwszy blok zajęć, realizowany na II roku, to „Zaczynam pracę w Polsce”.

Pełny opis:

1. Dane osobowe, wypełnianie kwestionariuszy, wniosków. Przeliterowywanie imion i nazwisk. Sektory gospodarki (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi); typy przedsiębiorstw (międzynarodowy koncern, firma polska, firma z kapitałem zagranicznym, organizacja pozarządowa, administracja rządowa, sfera budżetowa, praca na własny rachunek, tj. prowadzenie własnej firmy).

2. Przegląd zawodów; zawody najbardziej poszukiwane na polskim rynku pracy, najgorzej płatne zawody w Polsce. Wynagrodzenie i urlopy: praca na cały etat, na pół etatu, w pełnym/niepełnym wymiarze godzin, praca w godzinach nadliczbowych, sezonowa; wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie brutto, netto; urlop: wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, ojcowski, bezpłatny, zdrowotny, okolicznościowy, na żądanie.

3. Przegląd umów o pracę. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło); umowa na czas określony / nieokreślony (zalety i wady); prawa i obowiązki osoby zatrudnionej a typy umów (pracodawca – pracownik, zleceniodawca – zleceniobiorca, zamawiający – wykonawca). Rozstanie z pracodawcą: wypowiedzenie umowy, zwolnienie z pracy, świadectwo pracy.

4. Planowanie dnia pracy i rozmowy przez telefon. Umawianie, przekładanie i odwoływanie spotkań. Załatwianie spraw w banku.

5. Planowanie kariery zawodowej. Umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości cenione na rynku pracy. Indywidualna ścieżka kariery. Jak napisać dobre CV.

6. Formy poszukiwania pracy. Działalność uczelnianych Biur Karier. Przeszukiwanie ofert pracy na portalach internetowych, w prasie; redagowanie własnych ofert; agencje pośrednictwa pracy, urzędy pracy, targi pracy. Jak napisać list motywacyjny.

7. Przegląd i wspólny komentarz do CV i listów motywacyjnych: co można poradzić koledze? Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Literatura:

1. M. Kowalska, O biznesie po polsku, Kraków 2008.

2. A. Wiśniewska, A. Kokot, M. Jasnos, S. Busiło, Chcę pracować w Polsce, Warszawa 2015.

3. J. Krztoń, Słownictwo w pracy, Kraków 2013.

Materiały ze stron internetowych urzędów pracy, ZUS-u itp.

Uwagi:

Zajęcia 2020/2021: kurs moodle + spotkania online w ustalonym cotygodniowym terminie: gr. 1 pon 11.30, gr. 2 pon 13.15, gr. 3 wt 11.30

Spotkania w pokoju wideokonferencyjnym BigBlueButton

https://vc.umk.pl/b/iza-6x9-n67

Link do kursu moodle:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1627

kurs JĘZYK POLSKI W BIZNESIE 2020/2021

Kody podane przez USOS-mail.

Zaliczenie: wybrane dwie prace na ocenę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.