Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO3Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS w następującym układzie:


1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - podczas zajęć (30 godzin) i indywidualnych konsultacji (15 godzin), za które student uzyskuje 1,5 punktu ECTS;


2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego w trakcie wykonywania projektu (m.in. zapoznanie się z literaturą przedmiotu, prowadzenie badań, doskonalenie znajomości języka polskiego konieczne do przygotowania pracy dyplomowej) - 45 godzin (1,5 ECTS);


3) Godziny konieczne do redagowania i korekty fragmentów pracy dyplomowej - 30 godzin (1 ECTS).


Łącznie 120 godzin = 4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W_01: student/ka zna podstawową terminologię z zakresu wybranego obszaru badań;

W_02: student/ka zna metody wykorzystywane w badaniach wybranego obszaru.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_01: student/ka poprawnie wykorzystuje literaturę przedmiotu: dobiera ją adekwatnie do analizowanego zagadnienia, umiejętnie ją omawia lub cytuje;


U_02: student/ka potrafi analizować i syntetyzować zagadnienia będące przedmiotem pracy dyplomowej, a wyniki analizy przedstawia ustnie i pisemnie z wykorzystaniem elementów specjalistycznego języka;


U_03: student/ka potrafi pracować zgodnie ze wskazówkami promotora, planuje pracę badawcza i dzieli ją na etapy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1: student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;


K_02: student/ka zna regulacje prawne dotyczące zasad wykorzystywania literatury przedmiotu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zadaniem seminarium jest:

- pogłębienie wiedzy z wybranej problematyki polonistycznej (język, literatura lub kultura),

- zapoznanie z metodami i narzędziami badań niezbędnymi do przygotowania pracy licencjackiej,

- pogłębienie znajomości specjalistycznych odmian języka polskiego,

- rozwinięcie kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych i naukowych oraz redagowania tekstu specjalistycznego.

Literatura:

Literatura jest dobierana do przedmiotu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zostaną ustalone przez osoby prowadzące seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Krystyna Bojałkowska, Katarzyna Dembska, Artur Duda, Izabela Duraj-Nowosielska, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Sylwia Kołos, Magdalena Kowalska, Wacław Lewandowski, Małgorzata Lisecka, Krzysztof Obremski, Mirosława Radowska-Lisak, Justyna Tuszyńska, Magdalena Żabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska, Katarzyna Dembska, Małgorzata Gębka-Wolak, Magdalena Grupa-Dolińska, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Sylwia Kołos, Magdalena Kowalska, Elżbieta Kruszyńska, Hanna Kupś, Wacław Lewandowski, Małgorzata Lisecka, Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.