Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Poetyka dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1L-PDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje na temat literatury i jej specyfiki.

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS w każdym semestrze, co oznacza:

- 30 godzin zajęć dydaktycznych;

- 25 godzin przygotowania do zajęć i konsultacji z wykładowcą;

- 25 godzin pracy własnej: dodatkowe lektury uzupełniające przygotowanie do sprawdzianu i pisania prac.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08; K_W10:

1. student/ka zna poetykę i podstawy teorii dzieła literackiego, metody literaturoznawczej analizy i interpretacji dzieł z różnych epok w zakresie czytania utworów epickich.

2. zna podstawowe wyznaczniki rodzajów i gatunków literackich oraz o charakterystyczne cechy tekstów nieliterackich i innych komunikatów językowych (epika).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01; K_U02; K_U06; K_U08; K_U10:

1. student/ka potrafi rozpoznać i interpretować zjawiska literackie; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami kultury

2. posiada elementarne umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z różnych epok ze wskazaniem i wykorzystaniem różnych metod interpretacji

3. potrafi samodzielnie dokonać oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego i podać argumenty przemawiające za swoją oceną

4. rozróżnia poetyki, style, konwencje i estetyki literackie

5. potrafi pisać teksty poświęcone literaturze (np. analiza, interpretacja, szkic, esej) oraz formułować krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla filologii polskiej terminologii; robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia, umiejętności argumentowania i wyrażania sądów w mowie i piśmie.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05, K_K13:

1. Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody dydaktyczne:

W przypadku zajęć odbywanych w trybie zdalnym zajęcia odbywają się na platformie Teams.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uposażenie studentów w słownik dyskursu literaturoznawczego i wykształcenie kompetencji interpretacyjnych. Zakres tematów w semestrze II: epika.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na zapoznaniu studentów z fenomenem literatury w jej rodzajowym i gatunkowym zróżnicowaniu. Student/ka zapoznaje się z różnymi słownikami opisu zjawisk literackich, w tym z tym dominującym w polskim dyskursie literaturoznawczym, zyskując konieczną do interpretacji utworów literackich i tekstów teoretycznych świadomość badawczą. Zakres tematów w semestrze II: epika.

Literatura:

Przykładowa literatura (ostateczną wersję listy lektur przedstawia prowadzący zajęcia)

Auerbach E., Mimesis, Warszawa 1968, t. 1, rozdz. Blizna Odyseusza.

Bachtin M., Epos a powieść. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3; także w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów “Pamiętnika Literackiego”, Wrocław 1977; także w: tenże, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982.

Czeżowski T., O naukach humanistycznych, w: tenże, Odczyty filozoficzne, Toruń 1969.

Fryde L., Problem noweli, w: tenże, Wybór pism krytycznych, Warszawa 1966; także w: „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1 i w: PTLPM.

Humphrey R., Strumień świadomości – techniki. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4; także w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Wrocław 1977.

Jasińska M., Narrator w powieści. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1962, z. 1; szerzej dost. w antologiach: PTL 1 i GP.

Rorty R., Teksty i grudki, [w:] tenże, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999.

Skwarczyńska S., Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, t. 1, Łódź 1948, rozdz. 1: Filologia.

Stoff A., Poetyka i semantyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta, w t. zbior.: Miasto ─ kultura ─ literatura, pod red. J. Daty, Gdańsk 1993; przedr. w: tenże, Studia z teorii literatury i poetyki historycznej, Lublin 1997 (cztery zakresy problematyki przestrzeni literac-kiej).

Turasiewicz R., Stabryła St., Wstęp do: Nowele antyczne, Wrocław 1986 (BN seria II, nr 213); (wył. fragm. „Wokół pojęcia noweli”, s. III─VII oraz orientacja co do sposobu występowaniu noweli w innych gatunkach literatury antycznej).

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność studenta w czasie zajęć grupowych, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, wykonywanie zleconych zadań.

2. Wyniki pisemnej pracy (lub prac) kontrolnej lub / i dodatkowo test sprawdzający wiedzę.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska, Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Czernic, Aleksander Madyda, Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury z zakresu epiki i epickie utwory do interpretacji indywidualnie dobrane przez prowadzącą (patrz: lista główna)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Barbara Trokowska-Stempnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury z zakresu epiki i epickie utwory do interpretacji indywidualnie dobrane przez prowadzącą (patrz: lista główna)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury z zakresu epiki i epickie utwory do interpretacji indywidualnie dobrane przez prowadzącą (patrz: lista główna)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest uposażenie studentów w słownik dyskursu literaturoznawczego i wykształcenie kompetencji interpretacyjnych. Zakres tematów w semestrze II: epika.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na zapoznaniu studentów z fenomenem literatury w jej rodzajowym i gatunkowym zróżnicowaniu. Student/ka zapoznaje się z różnymi słownikami opisu zjawisk literackich, w tym z tym dominującym w polskim dyskursie literaturoznawczym, zyskując konieczną do interpretacji utworów literackich i tekstów teoretycznych świadomość badawczą. Zakres tematów w semestrze II: epika.

Literatura:

Obowiązują lektury z zakresu epiki i epickie utwory do interpretacji indywidualnie dobrane przez prowadzącą.

Uwagi:

Kryteria oceniania

1. Aktywność studenta w czasie zajęć grupowych, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, wykonywanie zleconych zadań.

2. Wyniki pisemnej pracy (lub prac) kontrolnej lub / i dodatkowo test sprawdzający wiedzę.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych zajęcia odbywać będą się na platformie Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest uposażenie studentów w słownik dyskursu literaturoznawczego i wykształcenie kompetencji interpretacyjnych. Zakres tematów w semestrze II: epika.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na zapoznaniu studentów z fenomenem literatury w jej rodzajowym i gatunkowym zróżnicowaniu. Student/ka zapoznaje się z różnymi słownikami opisu zjawisk literackich, w tym z tym dominującym w polskim dyskursie literaturoznawczym, zyskując konieczną do interpretacji utworów literackich i tekstów teoretycznych świadomość badawczą. Zakres tematów w semestrze II: epika.

Literatura:

Obowiązują lektury z zakresu epiki i epickie utwory do interpretacji indywidualnie dobrane przez prowadzącą.

Uwagi:

Kryteria oceniania

1. Aktywność studenta w czasie zajęć grupowych, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, wykonywanie zleconych zadań.

2. Wyniki pisemnej pracy (lub prac) kontrolnej lub / i dodatkowo test sprawdzający wiedzę.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych zajęcia odbywać będą się na platformie Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)