Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1Z-LAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów 60 h (semestr zimowy i letni; 2 ECTS) i konsultacje 30 h (1 ECTS)

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, kolokwiów) 150 h (5 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - ma zaawansowaną wiedzę o języku łacińskim,

K_W02 - zna gramatykę, leksykę i ortografię języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - potrafi czytać ze zrozumieniem proste zdania i teksty łacińskie oraz popularne łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia,

K_U11 - umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy stopnia wyższego (comparativus) i najwyższego (superlativus) przymiotników

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy fleksyjne liczebników głównych i porządkowych

• formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym

(indicativus) w czasach praesens, futurum I, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum oraz

tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej (imperativus praesentis activi)

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• Formy participium praesentis activi i perfecti passivi

• formy czasowników nieregularnych w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus

praesentis): esse i wybrane composita (possum, adsum, absum),

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum, Nominativus cum infinitivo, Dativus possesivus, Ablativus absolutus.

Literatura:

L. Miraglia, Fabulae Syrae, Roma 2005.

H. Oerberg, Lingua Latina per se illustrata, Domus LAtina 2003.

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Principia, Shrewsbury 1969.

C. W. E. Peckett, A. R. Munday, Pseudolus Noster, Shrewsbury 1964.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1984 lub późniejsze.

słowniki łacińsko-polskie: K. Kumanieckiego, J. Korpantego, M. Plezi, in.

Wybrane ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzą zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (W01, W02, U02, U11, K03); jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu;

- bieżące przygotowanie do zajęć (W01, W02, U02, U11);

- pozytywne zaliczenie kolokwiów sprawdzających rozumienie tekstu (W01, W02, U02).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie przez studenta leksyki i gramatyki języka łacińskiego na poziomie pozwalającym na tłumaczenie na język polski tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

fleksja:

- odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II

- zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne

- czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym)

- czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia

- bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie

składnia:

- budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze

- zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane)

- ACI, NCI

- funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

1. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska: Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (różne wydania)

2. Kazimierz Kumaniecki: Słownik łacińsko-polski (różne wydania)

3. J. Wikarjak: Gramatyka opisowa języka łacińskiego (różne wydania)

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie przez studenta leksyki i gramatyki języka łacińskiego na poziomie pozwalającym na tłumaczenie na język polski tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

fleksja:

- odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II

- zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne

- czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym)

- czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia

- bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie

składnia:

- budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze

- zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane)

- ACI, NCI

- funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

1. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska: Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (różne wydania)

2. Kazimierz Kumaniecki: Słownik łacińsko-polski (różne wydania)

3. J. Wikarjak: Gramatyka opisowa języka łacińskiego (różne wydania)

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie przez studenta leksyki i gramatyki języka łacińskiego na poziomie pozwalającym na tłumaczenie na język polski tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

fleksja:

- odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II

- zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne

- czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym)

- czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia

- bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie

składnia:

- budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze

- zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane)

- ACI, NCI

- funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

1. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska: Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (różne wydania)

2. Kazimierz Kumaniecki: Słownik łacińsko-polski (różne wydania)

3. J. Wikarjak: Gramatyka opisowa języka łacińskiego (różne wydania)

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.