Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1Z-LOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 11 - filologia polska s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii polskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów:

30 godzin konwersatorium


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 15 godzin


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 15 godzin


Łącznie: 60 godzin - 3 punktów ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01; K_W12

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

1) definiuje podstawowe pojęcia semiotyczne, w szczególności te związane z analizą języka naturalnego: znak, język, nazwa, zdanie, funktor, treść nazwy, zakres nazwy, desygnat itd.;

2) rozpoznaje i klasyfikuje: a) wyrażenia pod względem przynależności do podstawowych kategorii syntaktycznych, b) nazwy i zdania pod względem przynależności rodzajowej;

3) definiuje podstawowe pojęcia logiki nazw: zdanie kategoryczne, figura i tryb sylogistyczny, kwadrat logiczny, itp.;

4) sprawdza i ustala niezawodność wnioskowania w logice nazw;

5) zna interpretację semantyczną funktorów klasycznej logiki zdań oraz ich podobieństwa i różnice względem analogicznych spójników w języku naturalnym,


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

1) sprawdza i ustala tautologiczność wyrażeń oraz niezawodność wnioskowań w logice zdań.

2) wskazuje na logiczne związki i zależności miedzy zdaniami w analizowanych wypowiedziach

3) potrafi rozpoznać podstawowe błędy logiczne w wypowiedziach oraz rozumie ich konsekwencje.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, K_K08

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

1) dzięki kompetencjom językowym i logicznym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym,

2) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, seminaryjna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Wprowadzenie do zagadnień logiki ogólnej, obejmujący elementarne informacje semiotyczne, jak również podstawy logiki nazw (sylogistyki) oraz klasycznej logiki zdaniowej.

Pełny opis:

Na pierwszych spotkaniach omówione zostaną podstawowe wiadomości z analizy języka i semiotyki, które podzielić można na następujące bloki tematyczne:

1. znaczenia słowa ,,logika'' i krótki przegląd historii logiki,

2. język jako system znaków,

3. podstawowe kategorie syntaktyczne: zdania, nazwy, funktory.

Następnie zajmiemy się wprowadzeniem i analizą pojęcia wnioskowania:

1. pojęcie wnioskowania,

2. schemat wnioskowania: schemat zawodny i schemat niezawodny, szczegółowość schematu,

3. wnioskowania formalnie poprawne,

4. wnioskowania uprawdopodobniające.

Kolejne spotkania dotyczyć będą klasycznej logiki zdań:

1. wstępne definicje syntaktyczne (alfabet, formuła),

2. semantyczna interpretacja formuł klasycznego rachunku zdań, tzw. tabelki prawdziwościowe,

3. pojęcie tautologii,

4. wynikanie logiczne w klasycznym rachunku zdań.

Kolejnym tematem będzie tradycyjna logika nazw (sylogistyka):

1. zdania kategoryczne (rodzaje, podziały, interpretacje),

2. prawa logiki nazw (kwadrat logiczny, konwersja, inwersja, obwersja, kontrapozycja),

3. sylogizmy (pojęcie figury i trybu sylogistycznego).

Ostatnie spotkania zostaną poświęcone omówieniu wybranych rodzajów błędów logicznych:

1. błędy we wnioskowaniach,

2. błędy w wypowiedziach,

3. paradoks a antynomia.

Literatura:

1) Borkowski L., Elementy logiki formalnej, PWN (różne wydania).

2) Malinowski G., Logika ogólna, PWN (różne wydania).

3) Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, PWN (różne wydania).

4) Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej, PWN (różne wydania).

5) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN (różne wydania).

6) Urchs M., Nasieniewski M., Kwiatkowski S., Klasyczny rachunek zdań, Wydawnictwo UMK, 1997.

7) Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN (różne wydania).

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie końcowej brane są pod uwagę:

1. aktywność na zajęciach,

2. wyniki ze sprawdzianów pisemnych przeprowadzanych w trakcie semestru,

3. rezultat kolokwium pisemnego (koniec semestru).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Klonowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do zagadnień logiki ogólnej, obejmujący elementarne informacje semiotyczne, jak również podstawy logiki nazw (sylogistyki) oraz klasycznej logiki zdaniowej.

Pełny opis:

Na pierwszych 10 godzinach omówione zostaną podstawowe wiadomości z analizy języka i semiotyki, które podzielić można na następujące bloki tematyczne:

1. przybliżenie za pomocą dwóch definicji znaczenia słowa ,,logika'',

2. język jako system znaków (m.in. definicja języka, znak a oznaka, rodzaje znaków, funkcje języka),

3. podstawowe kategorie syntaktyczne: zdania, nazwy, funktory,

4. wiadomości dotyczące nazw (podstawowe pojęcia: desygnat, zakres, treść; relacje pomiędzy treścią a zakresem nazwy; podział nazw),

5. stosunki między zakresami nazw.

Następne 10 godzin zajęć poświęcone będzie tradycyjnej logice nazw (sylogistyce) w następujących blokach:

1. zdania kategoryczne (rodzaje, podziały, interpretacje),

2. ogólna definicja wynikania logicznego,

3. wynikanie bezpośrednie oparte na kwadracie logicznym, diagramy Venna,

4. wynikanie pośrednie: konwersja, inwersja, obwersja, kontrapozycja,

5. wynikanie pośrednie (pojęcie figury i trybu sylogistycznego), rozszerzone diagramy Venna.

Ostatnie 10 godzin zajęć dotyczyć będzie klasycznego rachunku zdań:

1. podział zdań na analityczne, kontranalityczne i syntetyczne; zdanie w sensie logicznym; zdania: wieloznaczne, nieostre, okazjonalne, intensjonalne i oceniające,

2. wstępne definicje syntaktyczne (alfabet, formuła), poprawność syntaktyczna budowy formuł,

3. semantyczna interpretacja formuł klasycznego rachunku zdań, tzw. tabelki prawdziwościowe,

4. pojęcie tautologii,

5. wynikanie logiczne w klasycznym rachunku zdań.

Literatura:

1) Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, PWN (różne wydania)

2) Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo WUWM, Olsztyn 2004.

3) Wieczorek K.A., Logika dla opornych, Wydawnictwo Skrypt, 2005.

4) Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN (różne wydania).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)