Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1Z-NPHL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma podstawową wiedzę o miejscu filologii polskiej w systemie nauk oraz o jej związkach z innymi dyscyplinami humanistycznymi, w szczególności pod względem roli warsztatu bibliograficznego (K_W02).

W2: Student/ka zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W23).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka umie korzystać z bibliografii, słowników, encyklopedii, kalendariów (także w wersji elektronicznej), z zasobów bibliotecznych (tradycyjnych oraz sieciowych), przeprowadzać kwerendę bibliograficzną (także w wykorzystaniem Internetu) (K_U13).

U2: Student/ka umie starannie cytować źródła, właściwie sporządzać przypisy (K_U15).

U3: Student/ka potrafi wykorzystywać narzędzia elektroniczne przydatne w warsztacie polonistycznym (edytory tekstu, e-booki) (K_U16).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka wykazuje odpowiedzialność, przygotowując się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny (K_K03).

K2: Student/ka wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami profesjonalnymi i normami etycznymi w podejmowanej działalności (w tym w badaniach naukowych) (K_K0)

K3: Student/ka jest świadom/a złożonej natury filologii polskiej oraz jej relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy (K_K12)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami zdobywania i wykorzystania informacji potrzebnych w pracy polonisty (studenta i badacza literatury). Przedmiot ułatwia efektywne studiowanie pozostałych przedmiotów historycznoliterackich, teoretycznoliterackich i kulturoznawczych. W szczególności przygotowuje do pisania prac semestralnych i dyplomowych. W tym zakresie przedmiot jest użyteczny nie tylko dla studentów filologii polskiej, ale także innych kierunków humanistycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- przekazanie wiedzy o różnych typach bibliografii i innych źródeł przydatnych w pracy z tekstem literackim (słowniki, encyklopedie, leksykony, kalendaria i in.) oraz o zasadach korzystania z nich, zapoznanie studentów z najważniejszymi bibliografiami (drukowanymi i elektronicznymi), zasobami bibliotek (tradycyjnych i cyfrowych);

- zademonstrowanie metod i wyćwiczenie technik poszukiwania informacji bibliograficznych (tj. kwerendy bibliograficznej), biograficznych i in.;

- wyćwiczenie umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego różnego typu wydawnictw, redagowania przypisów i zestawiania bibliografii;

- przekazanie wiedzy o zasadach cytowania i innych formach wykorzystania cudzej własności intelektualnej; wyrobienie odpowiednich postaw etycznych w tym zakresie (m.in. dotyczących unikania plagiatu);

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami redagowania prac semestralnych / dyplomowych i tekstów naukowych.

Osiągnięcie efektów kształcenia zakładanych dla przedmiotu wymaga nakładu ok. 75 godzin pracy studenta.

Literatura:

T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007 (wymagana znajomość fragmentów).

J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1977 (zalecane we fragmentach).

B. Dorosz, Prace dokumentacyjne w badaniach literackich – dziś i jutro. I. Bibliografie, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego, Warszawa, Instytut Badań Literackich, 1995 (zalecane).

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004 (zalecane we fragmentach).

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3 zmienione, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982 (zalecane we fragmentach).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z konwersatorium uwzględnia:

1. Ocenę ciągłą pracy studenta/ki w czasie zajęć (odpowiedzi na zajęciach, głosów w dyskusji). Weryfikacji podlegają: zrozumienie problematyki wprowadzanej na zajęciach, znajomość literatury przedmiotu, stopień opanowania umiejętności ćwiczonych na zajęciach i poziom odpowiednich kompetencji społecznych - W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3.

2. Ocenę zadań domowych (w tym przygotowania do zajęć) zarówno pod względem przyswojenia niezbędnej wiedzy, sprawności i poprawności wykonania zadań praktycznych, jak też sumienności i staranności wykonania - W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3.

3. Zależnie od decyzji prowadzącego (prowadzący może wybrać wszystkie opcje):

a) ocenę z testu sprawdzającego wiedzę, umiejętności i inne kompetencje,

b) ocenę ustnego zaliczenia materiału przez studenta/kę (w tym wykazania się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi),

c) ocenę z końcowej pracy pisemnej (zaliczeniowej), sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania kompetencji uzyskanych podczas zajęć (może nią być np. zestawienie bibliografii osobowej wybranego autora).

- W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Jakub Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska, Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Wacław Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner, Paweł Tański
Prowadzący grup: Danuta Kűnstler-Langner, Paweł Tański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski, Paweł Tański
Prowadzący grup: Wacław Lewandowski, Paweł Tański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)