Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL1Z-WZZF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z filozofii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia do wyboru z historii filozofii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:


1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;


1 pkt ECTS za pracę własną (30 godz. pracy): wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach filozoficznych w wymiarze międzykulturowym; K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii, potrafi czytać teksty filozoficzne ze zrozumieniem; K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


docenia tradycję i dziedzictwo piśmiennictwa filozoficznego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie; K-K03

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wprowadzenie do wybranych zagadnień filozoficznych

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień z historii filozofii. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związków literaturoznawstwa i filozofii. Przedmiotem analiz będą zarówno teksty stricte filozoficzne jak i z pogranicza dziedzin takich jak antropologia, socjo- etnolingwistyka, kulturoznawstwo,teoria literatury. Na zajęciach będą rozpatrywane takie kwestie jak interpretacja, kontekst medium etc. towarzyszyć temu będzie budowanie słownika podstawowych pojęć, kategorii filozoficznych.

Literatura:

Literaturę, jak i szczegółowy zakres zagadnień wskazuje prowadzący grupę (patrz szczegółowy sylabus konwersatorium).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia stacjonarne:

Na ocenę końcową składają się: ocena z kolokwium kończącego kurs (termin kolokwium - przedostatnie zajęcia, próg na ocenę dostateczną: 50 %; K_W10 ) oraz ocena aktywności i stopnia przygotowania (znajomość zadawanych lektury, przygotowywanie referatów itd.); K_W10, K_U02, K_K03.

Dopuszczalne są dwie nieobecności, trzecia i czwarta oznacza, odpowiednio, jedno, dwa dodatkowe pytania na kolokwium; piąta nieobecność jest równoznaczna z koniecznością napisania dodatkowej pracy, której temat ustalany jest z prowadzącą zajęcia.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS), pisania prac.

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur;K_W10, K_U02, K_K03.), wykonywanie na bieżąco zadań (w terminie;K_W10, K_U02) będą podlegać ocenie.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz sylabus grupy

Uwagi:

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams (każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać sprawny mikrofon. Samo zalogowanie się na spotkanie, przy jednoczesnej niemożności skomunikowania się ze studentem nie będzie traktowane jako uczestnictwo). Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie.

UWAGA: Pierwsze i drugie zajęcia odbywają się na platformie Teams, co oznacza, że wszyscy uczestnicy muszą mieć konta w USOSie, Teamsie i zapisać się w USOSie do grupy zajęciowej. Z listy zajęciowej z USOSa tworzę zespół, którego spotkania odbędą się w dniu i o godzinie wskazanych w planie zajęć.

Pierwsze i drugie zajęcia odbywają się na platformie Teams, co oznacza, że wszyscy uczestnicy muszą mieć konta w USOSie, Teamsie i zapisać się w USOSie do grupy zajęciowej. Z listy zajęciowej z USOSa tworzę zespół, którego spotkania odbędą się w dniu i o godzinie wskazanych w planie zajęć.

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur), wykonywanie na bieżąco zadań (w terminie) będą podlegać ocenie ( K_W10, K_U02, K_K03.) Nieuczestniczenie w więcej niż w pięciu zajęciach (niezależnie od ich formy, nie liczę zajęć organizacyjnych) w przypadku braku uzasadnienia skutkuje nieotrzymaniem zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.