Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2L-HLPDZ-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej XIX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1 punkt ECTS za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osoba prowadzącą,

1 punkt ECTS za prace własną: przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawową terminologię literaturoznawczą rozumie jej źródła, jak również potrafi się nią posługiwać (K_W01). Ma uporządkowaną wiedzę na temat autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury Młodej Polski (K_W03). Posiada wiedzę na temat periodyzacji epoki, jej głównych tendencjach rozwojowych, związkach z literaturą i sztuką europejską(zjawisko syntezy sztuk) oraz "nowymi mediami" (np. rozwój kina, X Muza) (K_W04). Zna ważniejsze ośrodki życia kulturalnego (Lwów, Kraków, Warszawa, Zakopane), potrafi wymienić twórców z nimi związanych, scharakteryzować specyfikę tych ośrodków (K_W07). Ma uporządkowaną wiedzę o literackich, filozoficznych i artystycznych kontekstach literatury polskiej okresu modernizmu (K_W06). Posiada wiedzę dotyczącą genezy epoki (dyskusje i spory między i wewnątrzpokoleniowe, wiedza na temat roli krytyki w kształtowaniu odbioru literatury (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi rozpoznać i interpretować zjawiska literackie i społeczne (np. postawy dekadenta cygana i dandysa) (K_U01). Posiada elementarne umiejętności analizy i interpretacji młodopolskich dzieł literackich, przywołuje konteksty literackie i pozaliterackie (K_U02). Posiada umiejętność pisania tekstów poświęconych literaturze (interpretacja utworu literackiego z elementami analizy), formułowania krytycznych wypowiedzi ustnych i pisemnych z wykorzystaniem bogatego słownictwa i pojęć istotnych dla epoki, robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia, umiejętności argumentowania i wyrażania sądów w mowie i piśmie (K_U10). Potrafi zabierać głos w dyskusji, używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny (K_U18).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka ma świadomość rozmiarów i rangi literatury modernistycznej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej (K_K01). Wykazuje rozumienie dotyczące przemian kulturalnych, przełomów estetycznych i komunikacyjnych; ma świadomość, że literatura i język je współtworzą i odzwierciedlają (K_K02). Wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych (K_K07). Ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny/a do refleksji na tematy etyczne i dotyczące przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K08).

Metody dydaktyczne:

1. Ocena pracy Studenta/ki w czasie zajęć (odpowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji). Weryfikacji podlegają: zrozumienie problematyki wprowadzonej na zajęciach, znajomość literatury przedmiotu, stopień opanowania umiejętności ćwiczonych na zajęciach i poziom odpowiednich kompetencji społecznych - W1, W2,U1, U2, U3,K1,K2,K3.

2. Ocena przygotowania do zajęć pod względem przyswojenia wiedzy, sprawności i poprawności wykonywania zadań praktycznych, jak też sumienności i staranności wykonania - W1,W2, U1,U2,U3,K1,K2,K3.

3. Ocena końcowej pracy zaliczeniowej (pisemnej) sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania kompetencji uzyskanych na zajęciach - W1,W2,U1,U2,U3, K1,K2,K3.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego.

Zajęcia odbywają się zdalnie za pomocą platform: Moodle i Microsoft Teams.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramaciei: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Zajęcia odbywają się zdalnie za pomocą platform: Moodle i Microsoft Teams.

Literatura:

Wykaz literatury przedmiotu znajduje się w informacjach o grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przygotowanie do zajęć, pisemna praca semestralna, zaliczenie z oceną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Maciej Kaźmierkiewicz, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego. Zajęcia odbywają się zdalnie za pomocą platform: Moodle i Microsoft Teams.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramacie: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Zajęcia odbywają się zdalnie za pomocą platform: Moodle i Microsoft Teams.

Literatura:

Dzieła wymienione w wykazie tematów. Ponadto przydatne artykuły krytyczne (linki przesyłane Studentom) oraz prace syntetyczne m.in.: A. Hutnikiewicz, Młoda Polska; tenże, Żeromski; M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski; J. Tomkowski, Młoda Polska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literatura i sztuka epoki Młodej Polski i modernizmu europejskiego. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub w razie konieczności zdalnie za pomocą platform: Moodle i Microsoft Teams.

Pełny opis:

Analiza i interpretacja najważniejszych utworów literackich, zjawisk z pogranicza socjologii sztuki, literatury. Omówione zostaną problemy powieści młodopolskiej, jej związki z naturalizmem, nowatorstwo (proza Berenta, Irzykowskiego, Jaworskiego), nowe tendencje w dramacie: dramat symboliczny, ekspresjonistyczny. Szczegółowej analizie zostanie także poddany "żywioł poezji". Obok prezentacji utworów, głównych nurtów: naturalizmu, modernizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu, franciszkanizmu, analizy tematów, przedstawione i wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia funkcjonujące w obecnej w epoce refleksji o sztuce.

Literatura:

Dzieła wymienione w wykazie tematów. Ponadto przydatne artykuły krytyczne (linki przesyłane Studentom) oraz prace syntetyczne m.in.: A. Hutnikiewicz, Młoda Polska; tenże, Żeromski; M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski; J. Tomkowski, Młoda Polska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)