Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Poetyka dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2L-PDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 22 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje o literaturze i jej specyfice.

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS w każdym semestrze, co oznacza:

- 30 godzin zajęć dydaktycznych;

- 25 godzin przygotowania do zajęć i konsultacji z wykładowcą;

- 50 godzin pracy własnej: dodatkowe lektury uzupełniające przygotowanie do sprawdzianu, pisanie pracy semestralnej.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08; K_W10:


1. student/ka zna poetykę i podstawy teorii dzieła literackiego, metody literaturoznawczej analizy i interpretacji dzieł z różnych epok


2. zna podstawowe wyznaczniki rodzajów i gatunków literackich oraz o charakterystyczne cechy tekstów nieliterackich i innych komunikatów językowych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01; K_U02; K_U06; K_U08; K_U10:


1. student/ka potrafi rozpoznać i interpretować zjawiska literackie; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami kultury


2. posiada elementarne umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z różnych epok ze wskazaniem i wykorzystaniem różnych metod interpretacji


3. potrafi samodzielnie dokonać oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego i podać argumenty przemawiające za swoją oceną


4. rozróżnia poetyki, style, konwencje i estetyki literackie


5. potrafi pisać teksty poświęcone literaturze (np. analiza, interpretacja, szkic, esej) oraz formułować krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla filologii polskiej terminologii; robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia, umiejętności argumentowania i wyrażania sądów w mowie i piśmie.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05, K_K13:


1. Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uposażenie studentów w słownik dyskursu literaturoznawczego i wykształcenie kompetencji interpretacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na zapoznaniu studentów z fenomenem literatury w jej rodzajowym i gatunkowym zróżnicowaniu. Student/ka zapoznaje się z różnymi słownikami opisu zjawisk literackich, w tym z tym dominującym w polskim dyskursie literaturoznawczym, zyskując konieczną do interpretacji utworów literackich i tekstów teoretycznych świadomość badawczą.

Literatura:

Auerbach E., Mimesis, Warszawa 1968, t. 1, rozdz. Blizna Odyseusza.

Bachtin M., Epos a powieść. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3; także w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów “Pamiętnika Literackiego”, Wrocław 1977; także w: tenże, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982.

Czeżowski T., O naukach humanistycznych, w: tenże, Odczyty filozoficzne, Toruń 1969.

Fish S., Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?; Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi?, w: tenże, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, pod red. A. Szahaja, Kraków 2008.

Fryde L., Problem noweli, w: tenże, Wybór pism krytycznych, Warszawa 1966; także w: „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1 i w: PTLPM.

Humphrey R., Strumień świadomości – techniki. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4; także w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Wrocław 1977.

Jasińska M., Narrator w powieści. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1962, z. 1; szerzej dost. w antologiach: PTL 1 i GP.

Rorty R., Teksty i grudki, [w:] tenże, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999.

Skwarczyńska S., Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, t. 1, Łódź 1948, rozdz. 1: Filologia.

Stoff A., Poetyka i semantyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta, w t. zbior.: Miasto ─ kultura ─ literatura, pod red. J. Daty, Gdańsk 1993; przedr. w: tenże, Studia z teorii literatury i poetyki historycznej, Lublin 1997 (cztery zakresy problematyki przestrzeni literac-kiej).

Turasiewicz R., Stabryła St., Wstęp do: Nowele antyczne, Wrocław 1986 (BN seria II, nr 213); (wył. fragm. „Wokół pojęcia noweli”, s. III─VII oraz orientacja co do sposobu występowaniu noweli w innych gatunkach literatury antycznej).

Arystoteles, Poetyka, przekł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983 (BN seria II, nr 209) – poetyka tragedii greckiej.

Błoński J., Dramat i przestrzeń. „Dialog” 1977, nr 8; także w t. zbior.: Przestrzeń i literatura, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978 oraz w antologii: Problemy teorii dramatu i teatru, oprac. J. Degler, Wrocław 1988.

Karasińska H. M., Przestrzeń w dramacie ─ przestrzeń teatralna, „Teksty” 1977, nr 4.

Mukařovsky J., Dialog a monolog, w: tenże, Wśród znaków i struktur, Warszawa 1970.

Sławińska I., Struktura dzieła teatralnego, w: PTL 1; przedr. pt.: Główne problemy struktury dramatu w antologii: Wprowadzenie do nauki o teatrze, oprac. J. Degler, Wrocław 1974 i wyd. nast.; wersja rozszerzona pt.: Czytanie dramatu w: taże, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988.

Stoff A., Dramat i czas. „Acta Universitatis Nicolai Copernici” Filologia Polska 45, Toruń 1995 oraz nadbitka.

Stoff A., Formy wypowiedzi dramatycznej, Toruń 1985.

Balcerzan E., Sytuacja gatunków, w: tenże, Przez znaki, Poznań 1972 (stąd wstęp: s. 132─133 oraz trzy warianty obecności gatunków w poezji: s. 150─194).

Dłuska M., Wiersz. „Język Polski” 1962, nr 1/2; także w: PTL 1.

Dobrzyńska T., Warunki interpretacji wypowiedzi metaforycznych, w t. zbior.: Teoria tekstu, pod red. T. Dobrzyńskiej, Wrocław 1986; przedr. w: taże, Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, Warszawa 1994.

Fish S., Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi?, w: Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szahaj, Universitas, Kraków 2008.

Sawicki S., Wokół opozycji: wiersz-proza, w t. zbior.: Metryka słowiańska, pod red. Z. Kopczyńskiej i L. Pszczołowskiej, Wrocław 1971; także w: PTL 2; oraz w: tenże, Poetyka ─ interpretacja ─ sacrum, Warszawa 1981.

Sławiński J., Wokół teorii języka poetyckiego. „Twórczość” 1961, nr 12, także w: PTL 1 oraz w: tenże, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974 (także w ramach Prac wybranych Janusza Sławińskiego, t. 2).

Zgorzelski Cz., Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 2 oraz w: PTL 2 (tylko własna propozycja genologiczna autora ─ rozdz. 2).

- obowiązuje wybór tekstów teoretycznych indywidualnie przez wykładowcę w danym roku akademickim;

- na zajęciach także wybór konkretnych, indywidualnie dobranych przez wykładowcę, utworów lirycznych, epickich i dramatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność studenta w czasie zajęć grupowych, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu.

2. Wyniki pisemnej pracy kontrolnej (jednej w ciągu semestru).

3. Ewentualnie dodatkowo test sprawdzający wiedzę.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Aleksander Madyda, Martyna Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury teoretyczne i teksty literackie z zakresu epiki (patrz: lista w głównym opisie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury teoretyczne i teksty literackie z zakresu epiki (patrz: lista w głównym opisie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skubaczewska-Pniewska, Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury teoretyczne i teksty literackie z zakresu epiki (patrz: lista w głównym opisie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury teoretyczne i teksty literackie z zakresu epiki (patrz: lista w głównym opisie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązują lektury teoretyczne i teksty literackie z zakresu epiki (patrz: lista w głównym opisie przedmiotu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)