Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-HLPDZ-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej XIX w.
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs historii literatury od średniowiecza do oświecenia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, z tego:


2,5 pkt ECTS za udział w zajęciach i za konsultacje z osobą prowadzącą;


0,5 pkt ECTS za pracę własną: przygotowanie się do zajęć, przygotowywanie prezentacji, przygotowanie pracy semestralnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:


W1: ma podstawową wiedzę na temat problematyki historycznoliterackiej i ideowej XIX wieku, zna wybrane utwory literackie autorów polskich oraz europejskich w kontekście historycznym; rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla XIX wieku (K_W01, K_W04);


W2: definiuje podstawowe pojęcia związane z prądami estetycznymi XIX wieku, z krytyką literacką, publicystyką, teorią poznania oraz historiozofią (K_W06).


W3: posiada wiedzę na temat „literackiej mapy” XIX wieku, wpływu historii i filozofii na literaturę dziewiętnastowieczną (K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:


U1: potrafi samodzielnie analizować teksty literackie powstałe w XIX wieku, uwzględniając ich kontekst historyczny oraz kulturowy (K_U02);


U2: nabywa umiejętności pisania tekstów oraz formułowania wypowiedzi ustnych na temat literatury XIX wieku, dostosowuje metodę interpretacji do wybranych utworów; potrafi swoje sądy uargumentować, posługując się wiedzą na temat literatury (K_U10);


U3: potrafi budować komunikatywne narracje w formie pisemnej (praca semestralna), jak i ustnej. Ma umiejętność posługiwania się zarówno profesjonalnym językiem dziedziny (precyzyjne operowanie terminami takimi jak historiozofia, poemat dygresyjny), jak i przedstawiania literatury dziewiętnastowiecznej w sposób przystępny dla laika (K_U18).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:


K1: ma świadomość rangi literatury polskiej XIX wieku, samodzielnie rozwija zdobytą na zajęciach wiedzę o zjawiskach z zakresu literatury polskiej i europejskiej (K_K01);


K2: odpowiedzialnie formułuje wypowiedzi pisemne, kierując się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, pisze pracę semestralną samodzielnie i rzetelnie zaznacza źródła, odwołania, cytaty etc.; wykazuje się kompetencjami budowania klarownych i komunikatywnych wypowiedzi ustnych jak i w formie pisemnej (K_K08, K_K13).

Metody dydaktyczne:

seminaryjna, prezentacja i opis materiałów ikonograficznych, opowiadanie, studium przypadku, dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia dzielą się na dwie części jedna poświęcona jest lit. romantyzmu (30 godz.), druga - lit. pozytywizmu (30 godz.).

Konwersatorium ma pokazać literaturę XIX wieku w szerokiej perspektywie: postulaty ideowe i estetyczne na przykładach analizy i interpretacji utworów literackich i rozpraw krytycznoliterackich. Następnie - wprowadzić interpretację utworów, które wyrażały główne idee romantyzmu i pozytywizmu (przede wszystkim historiozoficzne) i ilustrują najważniejsze konwencje gatunkowe.

Pełny opis:

Na zajęciach będą omawiane następujące zagadnienia dotyczące literatury polskiej XIX wieku:

- Dyskurs romantyczny, rozprawy programowe.

- Koncepcja miłości romantycznej.

- Romantyczne rozumienie natury.

- Język poetycki romantyzmu.

- Szaleństwa romantycznego indywidualizmu.

- Dramat romantyczny.

- Romantyczny kosmos.

- Dylematy nowoczesności romantycznej.

- Romantyczne kontynuacje i przełom pozytywistyczny.

- Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej i pytań współczesności. Spór o wizję historii.

- Literatura tendencyjna. Kwestia kobieca w powieści.

- Proza historyczna.

- Literatura zesłańcza (zsyłkowa). Martyrologia i egzotyka .

- Naturalizm i „kwestia chłopska” w powieści.

- Zapowiedzi modernizmu. Powieść psychologiczna.

Literatura:

Wybrane utwory literackie powstałe w XIX wieku.

Literatura uzupełniająca:

- A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm;

- M. Janion, Gorączka romantyczna;

- M .A. Abrams, Zwierciadło i Lampa;

- Słownik literatury polskiej XIX wieku (wybrane hasła);

- Słownik polskiej krytyki literackiej (wybrane hasła);

- Manifesty romantyzmu. Antologia (red. A. Kowalczykowa);

- Idee programowe romantyków polskich (oprac. A. Kowalczykowa);

- B. Dopart, "Polski romantyzm i wiek XIX", Kraków 2013;

- Wybrane teksty literackie w opracowaniach w serii: Biblioteka Narodowa (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid) oraz literatura szczegółowa podmiotowa wskazywana w trakcie wykładu.

- G. Borkowska, Pozytywiści i inni.

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, 1987 (tu: Po 1863).

- Obraz literatury polskiej XIX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1-4. Zarysy monograficzne poszczególnych pisarzy i krytyków wymienionych wyżej w punkcie A.I. (przejrzeć).

- J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, 1971, (Biblioteka "Polonistyki").

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

- zaliczenie w formie pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Dariusz Pniewski, Mirosława Radowska-Lisak, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Dariusz Pniewski, Mirosława Radowska-Lisak, Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dzielą się na dwie części jedna poświęcona jest lit. romantyzmu (30 godz.), druga - lit. pozytywizmu (30 godz.).

Pełny opis:

Na zajęciach będą omawiane następujące zagadnienia dotyczące literatury polskiej XIX wieku:

- Dyskurs romantyczny, rozprawy programowe.

- Koncepcja miłości romantycznej.

- Romantyczne rozumienie natury.

- Język poetycki romantyzmu.

- Szaleństwa romantycznego indywidualizmu.

- Dramat romantyczny.

- Romantyczny kosmos.

- Dylematy nowoczesności romantycznej.

- Romantyczne kontynuacje i przełom pozytywistyczny.

- Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej i pytań współczesności. Spór o wizję historii.

- Literatura tendencyjna. Kwestia kobieca w powieści.

- Proza historyczna.

- Literatura zesłańcza (zsyłkowa). Martyrologia i egzotyka .

- Naturalizm i „kwestia chłopska” w powieści.

- Zapowiedzi modernizmu. Powieść psychologiczna.

Literatura:

Wybrane utwory literackie powstałe w XIX wieku.

Literatura uzupełniająca:

- A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm;

- M. Janion, Gorączka romantyczna;

- M .A. Abrams, Zwierciadło i Lampa;

- Słownik literatury polskiej XIX wieku (wybrane hasła);

- Słownik polskiej krytyki literackiej (wybrane hasła);

- Manifesty romantyzmu. Antologia (red. A. Kowalczykowa);

- Idee programowe romantyków polskich (oprac. A. Kowalczykowa);

- B. Dopart, "Polski romantyzm i wiek XIX", Kraków 2013;

- Wybrane teksty literackie w opracowaniach w serii: Biblioteka Narodowa (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid) oraz literatura szczegółowa podmiotowa wskazywana w trakcie wykładu.

- G. Borkowska, Pozytywiści i inni.

- A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, 1987 (tu: Po 1863).

- Obraz literatury polskiej XIX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1-4. Zarysy monograficzne poszczególnych pisarzy i krytyków wymienionych wyżej w punkcie A.I. (przejrzeć).

- Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, BN I 249.

- J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, 1971, (Biblioteka "Polonistyki").

Uwagi:

Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym. W trakcie ewentualnej nauki zdalnej - na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)