Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – literatura romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-HLPRM-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – literatura romantyzmu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS

1 punkt- udział w zajęciach

2 punkty - przygotowywanie się do zajęć, pisanie pracy zaliczeniowej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka) ma zaawansowaną wiedzę o genologi oraz twórczości wybranych autorów i autorek epoki romantyzmu oraz o powiązaniach literatury romantycznej z filozofią, sztuką tego czasu;

ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych,

filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój literatury polskiego romantyzmu (wraz z tłem europejskim)

K_W: 04, 06, 08

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka)potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę K_U: 03;

Potrafi interpretować z zastosowaniem odpowiednich metod i

pracować w zespole, przyjmując różne role i umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze K_U: 08, 10

Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów K_U12

Umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii K_U13

posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków; rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców zabierających głos np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej K_U17, 20

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość

odpowiedzialności za ich zachowanie K_K: 01, 03

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią część kursu historii literatury polskiej, poświęcone są literaturze epoki romantyzmu. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką historycznoliteracką, horyzontem ideowym oraz zagadnieniami estetycznymi i genologicznymi reprezentatywnymi dla literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

W zakres problemowy konwersatorium wchodzą między innymi następujące zagadnienia (zagadnienia do wyboru: w poszczególnych grupach zagadnienia wybierane są przez prowadzących, prowadzący mogą też zaproponować do omówienia inne - niewymienione poniżej - kwestie związane z historią literatury polskiej):

Nurty antyracjonalistyczne w filozofii XVIII wieku (tendencje antycywilizacyjne Rousseau) i ich rola w przygotowaniu romantyzmu. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na przemiany polityczne, społeczne, kulturowe w Europie – rola tych przemian w przygotowaniu romantyzmu. Filozofia niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel) jako jedna z części składowych ideologii romantyzmu. Intuicja jako narzędzie poznania. Romantyczna koncepcja człowieka. Świat psychiczny jednostki: kult geniuszu i poety, idea swobody twórczej. Indywidualizm romantyczny. Postawa buntu. „Choroby wieku”: werteryzm, reneizm, bajronizm. Romantyczna natura. Regionalizm romantyczny. Ludowość. Romantyczne odkrycie historii. Historyzm romantyczny. Problematyka narodowa w literaturze polskiego romantyzmu. Mesjanizm – wersje: „rewolucyjna i „organicznikowska”. Mistycyzm. Romantyczna historiozofia. Nowe kategorie teorii sztuki. Wielość ideałów estetycznych. Walka z klasycznym normatywizmem. Problematyka genologiczna: synkretyzm romantyczny, pojęcie formy otwartej, gatunki literackie reprezentatywne dla epoki romantyzmu.

(W ramach konwersatorium z historii literatury romantyzmu wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne).

Literatura:

Wskazywana w sylabusie konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena z pracy bieżącej i praca zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Julia Kuffel, Dariusz Pniewski, Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)