Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-LP-R-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1, 5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

0,5 pkt ECTS za pracę własną: przygotowanie się do zajęć, przygotowywanie prezentacji, przygotowanie pracy semestralnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:


W1: ma podstawową wiedzę na temat w problematyki historycznoliterackiej i ideowej epoki romantyzmu, zna wybrane utwory literackie romantyków polskich oraz europejskich w kontekście historycznym; rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla epoki romantyzmu (np. motywy, czy cechy gatunków literackich reprezentatywnych dla epoki romantyzmu takich jak, powieść poetycka, poemat dygresyjny etc.) (K_W01, K_W04);


W2: definiuje podstawowe pojęcia związane z np. (więcej, patrz, pełny opis przedmiotu) indywidualizmem romantycznym (np. werteryzm, bajronizm, reneizm), a także z romantyczną teorią poznania np., mistycyzm, ironia romantyczna) oraz historiozofią (np. mesjanizm, historyzm romantyczny, prowidencjalizm). (K_W06);


W3: posiada wiedzę na temat „literackiej mapy” romantycznej (Wielka Emigracja, literatura krajowa, pierwsze i drugie pokolenie romantyków etc.) (K_W07).Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:


U1: potrafi samodzielnie analizować teksty literackie z epoki romantyzmu, uwzględniając ich kontekst historyczny oraz kulturowy (K_U02);


U2: nabywa umiejętności pisania tekstów oraz formułowania wypowiedzi ustnych na temat literatury romantyzmu, dostosowuje metodę interpretacji do wybranych utworów; potrafi swoje sądy uargumentować, posługując się wiedzą na temat romantyzmu (K_U10);


U3: potrafi budować komunikatywne narracje w formie pisemnej (praca semestralna), jak i ustnej. Posiada umiejętność posługiwania się zarówno profesjonalnym językiem dziedziny (precyzyjne operowanie terminami takimi jak historiozofia, poemat dygresyjny), jak i przedstawiania literatury romantycznej w sposób przystępny dla laika (K_U18).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:


K1: ma świadomość rangi literatury epoki romantyzmu, samodzielnie rozwija zdobytą na zajęciach wiedzę o zjawiskach z zakresu literatury polskiej i europejskiej pierwszej połowy XIX wieku (K_K01);

K2: odpowiedzialnie formułuje wypowiedzi pisemne, kierując się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, pisze pracę semestralną samodzielnie i rzetelnie zaznacza źródła, odwołania, cytaty etc.; wykazuje się kompetencjami budowania klarownych i komunikatywnych wypowiedzi ustnych jak i w formie pisemnej (K_K08, K_K13).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią część kursu historii literatury polskiej, poświęcone są literaturze epoki romantyzmu. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką historycznoliteracką, horyzontem ideowym oraz zagadnieniami estetycznymi i genologicznymi reprezentatywnymi dla literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

W zakres problemowy konwersatorium wchodzą między innymi następujące zagadnienia (zagadnienia do wyboru: w poszczególnych grupach zagadnienia wybierane są przez prowadzących, prowadzący mogą też zaproponować do omówienia inne - niewymienione poniżej - kwestie związane z historią literatury polskiej):

Nurty antyracjonalistyczne w filozofii XVIII wieku (tendencje antycywilizacyjne Rousseau) i ich rola w przygotowaniu romantyzmu. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na przemiany polityczne, społeczne, kulturowe w Europie – rola tych przemian w przygotowaniu romantyzmu. Filozofia niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel) jako jedna z części składowych ideologii romantyzmu. Intuicja jako narzędzie poznania. Romantyczna koncepcja człowieka. Świat psychiczny jednostki: kult geniuszu i poety, idea swobody twórczej. Indywidualizm romantyczny. Postawa buntu. „Choroby wieku”: werteryzm, reneizm, bajronizm. Romantyczna natura. Regionalizm romantyczny. Ludowość. Romantyczne odkrycie historii. Historyzm romantyczny. Problematyka narodowa w literaturze polskiego romantyzmu. Mesjanizm – wersje: „rewolucyjna i „organicznikowska”. Mistycyzm. Romantyczna historiozofia. Nowe kategorie teorii sztuki. Wielość ideałów estetycznych. Walka z klasycznym normatywizmem. Problematyka genologiczna: synkretyzm romantyczny, pojęcie formy otwartej, gatunki literackie reprezentatywne dla epoki romantyzmu.

(W ramach konwersatorium z historii literatury romantyzmu wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne).

Literatura:

Lista lektur do wyboru – o wyborze decydują prowadzący zajęcia w poszczególnych grupach. Prowadzący mogą też wskazać dodatkowe lektury:

A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna, w: Polska tragedia neoklasycystyczna. oprac. D. Ratajczak, Wrocław 1988, BN I. 260.

J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, oprac. Z. Libera, Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych 27.

M.Wirtemberska z Czartoryskich, Malwina czyli domyślność serca, oprac. K. Wojciechowski, Kraków 1925, BN 1, 23.

K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności ...., w: Wybór pism, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1966, BN 1, 191.

M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX, oprac. Z. Skibiński, Łódź 1985.

A. Malczewski, Maria, oprac. H. Krukowska, J. Ławski, Białystok 1995 (lub: oprac. R. Przybylski, Wrocław 1958, BN 1, 46).

S. Goszczyński, Zamek kaniowki, oprac. H. Krukowska, D. Zawadzka, Białystok 1994.

S. Goszczyński, Król zamczyska, oprac. M. Inglot, Wrocław 1961, BN 1, 50.

A. Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 1, 2, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1986, BN 1, 6.

____________ , Wyd. Narodowe lub Jubileuszowe (tu: O krytykach i recenzentach warszawskich, O poezji romantycznej, Konrad Wallenrod, Dziady, Literatura słowiańska – kurs I, wykład V; kurs III, wykłady VIII – IX, XVI; kurs IV, wykłady I-II, IV-V).

___________, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, oprac. M. Grabowska, Warszawa 1986, Mała Biblioteka.

___________, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1971, BN 1, 83.

J Słowacki, Lambro, Godzina myśli, w: Powieści poetyckie, oprac. M. Ursel, Wrocław 1986, BN 1, 47.

____________, Kordian, oprac. M. Inglot, Wrocław 1974, BN 1, 2.

____________, Balladyna, oprac. M. Inglot, Wrocław 1976, BN 1, 51.

____________, Anhelli, oprac. S. Makowski, Warszawa 1987, Mała Biblioteka.

____________, Lilla Weneda, oprac. M. Janik, Wrocław 1948, BN 1, 16

____________, Ksiądz Marek, oprac. M. Piwińska, Wrocław 1991, BN 1, 29.

____________, Beniowski, oprac. J. Kleiner, Wrocław 1949, BN 1, 13,14 (5 pierwszych pieśni).

____________, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego (tu: Fantazy, wiersze liryczne, Król Duch I, II rapsod).

____________Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1982, BN 1, 245.

Z. Krasiński, Nie – Boska komedia, oprac. M. Janion, M. Grabowska, Wrocław 1967, BN 1, 24.

_________, Irydion, oprac. W. Kubacki, Wrocław 1964, BN 1, 42.

_________, Przedświt, oprac. J. Kleiner, Kraków 1924, BN 1, 18.

_________, Psalmy przyszłości oraz J. Słowackiego, Odpowiedź na Psalmy przyszłości, oprac. M. Kridl, Kraków 1928, BN 1, 107.

W. Łoziński, Zaklęty dwór, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1959.

W. Pol, Wybór poezji, oprac. M. Janion, M. Grabowska, Wrocław 1963, BN1, 180 (minimum: Stary ułan pod Brodnicą, Pieśń o ziemi naszej, Mohort).

K. Ujejski, Wybór poezji, oprac. M. Janik, Kraków 1924, BN 1, 37 (Skargi Jeremiego).

T. Lenartowicz, Wybór poezji, oprac. J. Nowakowski, Wrocłąw 1972, BN 1, 5 (minimum: Kalina, Duch sieroty, Jak to na Mazowszu, Złoty kubek, Paryż 1855, Tobie, Potok i serce, Łuk Tytusa, Matko! moja matko!, Odstawny – wymienione utwory zamieszczone są także w OLP Literatura krajowa w okresie romantyzmu, t. 2, Kraków 1988, s. 403-424).

B. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1971 – 76, t. 1 – 11 (tu Kalendarium Norwidowskie, Promethidion, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Ad leones).

_________, Vade – mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1990, BN 1, 271.

_________, Pierścień Wielkiej Damy, oprac. S. Świątek, Wrocław 1990, BN 1, 274.

W. Syrokomla (L. Kondratowicz), oprac. F. Bielak, Wrocłąw 1970, BN 1, 64 (minimum: Lirnik wioskowy, Rok w pieśni, Nagrobek obywatelowi, Co umiem nakreślić, do wyboru – Zaścianek Podkowa albo Fragmenta o Filipie z Konopi).

H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Lewinówna, M. Żmigrodzka, Warszawa 1985 (3 wybrane gawędy).

J. Korzeniowski, Kollokacja, oprac. S. Kawyn, BN 1, 28.

____________, Karpaccy górale, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1969, BN 1, 63.

N. Żmichowska, Poganka ( w dowolnej edycji).

J. I.Kraszewski, Ulana, Wrocław 1988.

____________, Stara Baśń, oprac. W. Danek, Wrocław 1975, BN 1, 53.

____________, Bruhl, oprac. J. Feldman, Wrocław 1969, BN 1, 114.

A. Fredro, Pisma wsazystkie, oprac. S. Pigoń, K. Wyka, Warszawa 1955 – 57 (tu: Pan Geldhab, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Wielki człowiek do małych interesów).

Obraz Literatury Polskiej. Literatura krajowa w okresie romantyzmu, 1831 – 1863, t. 1, 2 Kraków 1988 (tu: sylwetki i wybrane utwory S. Goszczyńskiego, G. Ehrenberga, E. Wasilewskiego, L. Siemieńskiego, R. Berwińskiego, R. Zmorskiego, M. Romanowskiego, D. Magnuszewskiego, M. Grabowskiego, E. Dembowskiego).

M. Janion, Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979, Biblioteka Romantyczna.

LITERATURA POWSZECHNA

Manifesty romantyzmu, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975 (po jednej rozprawie z każdego obszaru językowego).

J. W. Goethe, Faust, cz. 1.

_________, Cierpienia młodego Wertera, BN 2, 22.

F. Schiller, Zbójcy, BN 2, 30.

G. Byron, Giaur (przekład Mickiewicza).

_______, Korsarz (przekład Odyńca).

_______, Wędrówki Childe Harolda (I Pieśń).

W. Scott, Waverley, Rob Roy, Ivanhoe (jedna z powieści do wyboru).

A. E. Poe, Opowieści niesamowite (wybór).

A. Puszkin, Liryki (wybór).

M. Gogol, Rewizor, BN 2, 78.

R. Chateaubriand, Rene.

W. Hugo – dowolnie wybrany utwór.

Stendhal, Czerwone i czarne.

M. Lermontow, Bohater naszych czasów.

E. Bronte, Wichrowe Wzgórza, BN 2, 228.

LEKTURY ZALECANE (3 pozycje do wyboru)

Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971, BN 1, 206.

Walka romantyków z klasykami, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1960, BN 1, 183.

Cyganeria warszawska, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1967, BN 1, 192.

B. Norwid, O Juliuszu Słowackim, O sztuce dla Polaków, Zwolon lub inny dramat; Quidan.

A. Fredro, Dożywocie, Wychowanka, Rewolwer.

J. Słowacki, Horsztyński, W Szwajcarii, Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej, Sen srebrny Salomei, Samuel Zborowski, Listy do matki.

F. Skarbek, Pamiętniki Seglasa.

R. Berwiński, Don Juan Poznański.

J. I. Kraszewski, Zygmuntowskie czasy, Latarnia czarnoksięska, Morituri.

J. Korzeniowski, Krewni.

N. Żmichowska, Książka pamiątek, Biała róża.

E. Chojecki, Alkhadar.

OPRACOWANIA

Wstępy do wyżej wskazanych utworów, wydanych w serii Biblioteki Narodowej,

Słownik literatury polskiej XIX wieku (tu hasła: Bunt, Dramat, Dygresyjny poemat, Fragment, Historiozofia, Ironia, Natura, Prometeizm, Rewolucja).

A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.

Obraz Literatury Polskiej, Seria 3: Literatura krajowa w okresie romantyzmu (tu: M. Janion, Poezja w kraju; próba syntezy; M. Żmigrodzka, Proza fabularna w kraju; B. Lasocka, Życie teatralne; Z. Jagoda, Krytyka literacka w kraju).

J. Kleiner, Romantyzm, w tegoż: W kręgu historii i teorii literatury, Warszawa 1982.

A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987.

J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie wieku XIX, Warszawa 1970.

M Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831 – 1840, Warszawa 1970.

A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975.

J. Kleiner, Mickiewicz, Lublin 1948 (wybór).

A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994.

J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Warszawa 1919-19127 (wybór).

M. Janion, Zygmunt Krasiński: debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

Problemu polskiego romantyzmu, seria I – III (3 wybrane studia po jednym z każdej serii).

M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975 (tu: Wstęp, Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich).

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978 (wybór).

A. Walicki, Filozofia a mesjanizm (wybór).

Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976.

K. Wyka, „Pan Tadeusz” – Studia o poemacie, Warszawa 1965 (wybór).

W. Weintraub, Poeta o prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982 (wybór).

A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989 (wybór).

K. Górski, Adam Mickiewicz. Artyzm i język, Warszawa 1977 (tu: Przezwyciężanie prometeizmu w III cz. Dziadów).

Cz. Zgorzelski, O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia, Warszawa 1976 (wybór).

Z. Raszewski, Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego, Pamiętnik Teatralny 1959, Z. 1 – 3 lub: Z. Raszewski, Staroświecczyzna i postęp czasu, Warszawa 1968.

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1984 (wybór).

M. Inglot, Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr, Wrocław 1978.

Z. Łempicki, Renesans, oświecenie, romantyzm, w: Wybór pism, t. 1, Warszawa 1966.

E. Feliksiak, Norwidowski świat myśli, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, Warszawa 1973.

J. Trznadel, Czytanie Norwida, Warszawa 1978 (tu esej „ Jeden wiersz”).

S. Sawicki, Norwida walka z formą.

A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1973.

1 wybrany tom z serii Biblioteka Romantyczna (np. A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny; M. Piwińska, Miłość romantyczna; R. Przybylski, Ogrody romantyków; Z. Trojanowicz, Sybir romantyczny).

OPRACOWANIA ZALECANE (3 do wyboru)

K. Górski, Mickiewicz, Warszawa 1990.

Z. Sudolski, Zygmunt Krasiński, Warszawa 1969.

W. Danek, Józef I. Kraszewski, Warszawa 1965.

S. Kawyn, Józef Korzeniowski, Łódź 1978.

S. Pigoń, Formowanie się ,,Dziadów” cz. II, Warszawa 1967.

M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990.

S. Treugutt, Beniowski. Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1964.

J. N. Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze.

______________, Juliusz Słowacki pyta o godzinę.

______________, Żmut

______________, Baket.

______________, Kilka szczegółów.

______________, Mickiewicz czyli wszystko.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z konwersatorium uwzględnia:

Obligatoryjne dla wszystkich grup konwersatoryjnych:

1. Wyniki pisemnej pracy kontrolnej (jednej w ciągu semestru).

Kryteria oceny pracy:

Ocena merytoryczna: praca ma być samodzielną analizą utworu / utworów literackich z epoki romantyzmu, ma prezentować umiejętność rozróżniania konwencji, poetyk związanych z prądem romantycznym; praca powinna pokazywać wiedzę studenta/ki na temat podstawowych zjawisk związanych z romantyzmem (charakterystyczne motywy i idee ewokowane przez utwory romantyczne, kontekst historyczny), ale też umiejętność umieszczenia utworu na szerszym tle nurtów kultury polskiej i europejskiej; Praca musi spełniać wymogi poprawności pod względem językowym, kompozycyjnym, powinna być pisana w sposób klarowny, uporządkowany i komunikatywny (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K2)

2. Aktywność studenta w czasie zajęć grupowych, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu

Aktywność powinna potwierdzać sukcesywnie zdobywaną wiedzę na temat epoki. W trakcie zajęć student winien wykazać się znajomością lektur wskazanych przez prowadzącego, łączenia ich z problematyką historycznoliteracką (formę oceny aktywności wybiera prowadzący) (W1, U1, U2, U3, K1)

Fakultatywne (zależą od decyzji prowadzącego grupę)

3. Dodatkowy test sprawdzający wiedzę (W1).

4. „Wejściówki" (W1)

5. Ocena prezentacji multimedialnych i referatów studentów (U1, U2, U3)

6. Inne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Prowadzący grup: Agnieszka Górska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Ewa Owczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma pokazać różnorodność estetyczną i ideową poezji polskiego romantyzmu na przykładzie kluczowych utworów tego okresu, a zarazem takich, które szczególnie potrzebują komentarza. Kolejność lektur stanowiących przedmiot rozmowy wynika z kryterium chronologiczno-problemowego. Zaczynamy od I tomu "Poezyj" Adama Mickiewicza, kończymy lekturą utworów Cypriana Norwida. Zajęcia mają też wprowadzać elementy komparatystyki literackiej.

Pełny opis:

Zasadniczym wątkiem zajęć jest uważna lektura poszczególnych utworów prowadząca ku szerszym kontekstom interpretacyjnym. Analizowane dzieła zostały ujęte w cztery sekwencje: 'sprawcy przełomu' (Adam Mickiewicz, Antoni Malczewski), 'zrozumieć sens dziejów' (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki), 'poemat dygresyjny jako manifestacja romantycznego indywidualizmu' (Byron, Puszkin, Słowacki), 'wewnętrzna krytyka romantyzmu' (Norwid). Zajęcia prowadzone metodą seminaryjną, studenci przygotowują opracowanie pewnych szczegółowych zagadnień stanowiących punkt wyjścia do rozmowy. Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w konwersatorium oraz pozytywna ocena z semestralnej pracy zaliczeniowej.

Literatura:

1. A. Mickiewicz, "Wybór poezyj" (najlepiej w wydaniu z komentarzem Cz. Zgorzelskiego Wrocław 1986 t. I, II; BN I/6)

2. A. Malczewski, "Maria" (najlepiej w wydaniu z komentarzem H. Krukowskiej, Białystok 1995, seria "Czarny Romantyzm"),

3. A. Mickiewicz, "Dziady" cz. III

4. Z. Krasiński, "Przedświt" (najlepiej w wydaniu z komentarzem G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2004)

5. J. Słowacki, "Ksiądz Marek" (najlepiej z komentarzem M. Piwińskiej w serii BN)

6. J. Słowacki, "Król-Duch" (I rapsod)

7. G. G. Byron, "Don Juan"

8. A. Puszkin, "Eugeniusz Oniegin"

9. J. Słowacki, "Beniowski"

10. C. Norwid, "Zwolon"

11. C. Norwid, "Promethidion" (najlepiej ze wstępem S. Sawickiego, Kraków 1997, w serii "Biblioteka Polska")

12. C. Norwid, wiersze: "Pieśń od ziemi naszej", "Sen", "Klaskaniem mając obrzękłe prawice...", "Sfinks", "Do Walentego Pomiana Z."

Uwagi:

W przypadku poematów dygresyjnych Byrona ("Don Juan") i Słowackiego ("Beniowski") obowiązuje znajomość pierwszych 5 pieśni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma pokazać różnorodność estetyczną i ideową poezji polskiego romantyzmu na przykładzie kluczowych utworów tego okresu, a zarazem takich, które szczególnie potrzebują komentarza. Kolejność lektur stanowiących przedmiot rozmowy wynika z kryterium chronologiczno-problemowego. Zaczynamy od I tomu "Poezyj" Adama Mickiewicza, kończymy lekturą utworów Cypriana Norwida. Zajęcia mają też wprowadzać elementy komparatystyki literackiej.

Pełny opis:

Zasadniczym wątkiem zajęć jest uważna lektura poszczególnych utworów prowadząca ku szerszym kontekstom interpretacyjnym. Analizowane dzieła zostały ujęte w cztery sekwencje: 'sprawcy przełomu' (Adam Mickiewicz, Antoni Malczewski), 'zrozumieć sens dziejów' (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki), 'poemat dygresyjny jako manifestacja romantycznego indywidualizmu' (Byron, Puszkin, Słowacki), 'wewnętrzna krytyka romantyzmu' (Norwid). Zajęcia prowadzone metodą seminaryjną, studenci przygotowują opracowanie pewnych szczegółowych zagadnień stanowiących punkt wyjścia do rozmowy. Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w konwersatorium oraz pozytywna ocena z semestralnej pracy zaliczeniowej.

Literatura:

1. A. Mickiewicz, "Wybór poezyj" (najlepiej w wydaniu z komentarzem Cz. Zgorzelskiego Wrocław 1986 t. I, II; BN I/6)

2. A. Malczewski, "Maria" (najlepiej w wydaniu z komentarzem H. Krukowskiej, Białystok 1995, seria "Czarny Romantyzm"),

3. A. Mickiewicz, "Dziady" cz. III

4. Z. Krasiński, "Przedświt" (najlepiej w wydaniu z komentarzem G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2004)

5. J. Słowacki, "Ksiądz Marek" (najlepiej z komentarzem M. Piwińskiej w serii BN)

6. J. Słowacki, "Król-Duch" (I rapsod)

7. G. G. Byron, "Don Juan"

8. A. Puszkin, "Eugeniusz Oniegin"

9. J. Słowacki, "Beniowski"

10. C. Norwid, "Zwolon"

11. C. Norwid, "Promethidion" (najlepiej ze wstępem S. Sawickiego, Kraków 1997, w serii "Biblioteka Polska")

12. C. Norwid, wiersze: "Pieśń od ziemi naszej", "Sen", "Klaskaniem mając obrzękłe prawice...", "Sfinks", "Do Walentego Pomiana Z."

Uwagi:

W przypadku poematów dygresyjnych Byrona ("Don Juan") i Słowackiego ("Beniowski") obowiązuje znajomość pierwszych 5 pieśni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma pokazać różnorodność estetyczną i ideową poezji polskiego romantyzmu na przykładzie kluczowych utworów tego okresu, a zarazem takich, które szczególnie potrzebują komentarza. Kolejność lektur stanowiących przedmiot rozmowy wynika z kryterium chronologiczno-problemowego. Zaczynamy od I tomu "Poezyj" Adama Mickiewicza, kończymy lekturą utworów Cypriana Norwida. Zajęcia mają też wprowadzać elementy komparatystyki literackiej.

Pełny opis:

Zasadniczym wątkiem zajęć jest uważna lektura poszczególnych utworów prowadząca ku szerszym kontekstom interpretacyjnym. Analizowane dzieła zostały ujęte w cztery sekwencje: 'sprawcy przełomu' (Adam Mickiewicz, Antoni Malczewski), 'zrozumieć sens dziejów' (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki), 'poemat dygresyjny jako manifestacja romantycznego indywidualizmu' (Byron, Puszkin, Słowacki), 'wewnętrzna krytyka romantyzmu' (Norwid). Zajęcia prowadzone metodą seminaryjną, studenci przygotowują opracowanie pewnych szczegółowych zagadnień stanowiących punkt wyjścia do rozmowy. Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w konwersatorium oraz pozytywna ocena z semestralnej pracy zaliczeniowej.

Literatura:

1. A. Mickiewicz, "Wybór poezyj" (najlepiej w wydaniu z komentarzem Cz. Zgorzelskiego Wrocław 1986 t. I, II; BN I/6)

2. A. Malczewski, "Maria" (najlepiej w wydaniu z komentarzem H. Krukowskiej, Białystok 1995, seria "Czarny Romantyzm"),

3. A. Mickiewicz, "Dziady" cz. III

4. Z. Krasiński, "Przedświt" (najlepiej w wydaniu z komentarzem G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2004)

5. J. Słowacki, "Ksiądz Marek" (najlepiej z komentarzem M. Piwińskiej w serii BN)

6. J. Słowacki, "Król-Duch" (I rapsod)

7. G. G. Byron, "Don Juan"

8. A. Puszkin, "Eugeniusz Oniegin"

9. J. Słowacki, "Beniowski"

10. C. Norwid, "Zwolon"

11. C. Norwid, "Promethidion" (najlepiej ze wstępem S. Sawickiego, Kraków 1997, w serii "Biblioteka Polska")

12. C. Norwid, wiersze: "Pieśń od ziemi naszej", "Sen", "Klaskaniem mając obrzękłe prawice...", "Sfinks", "Do Walentego Pomiana Z."

Uwagi:

W przypadku poematów dygresyjnych Byrona ("Don Juan") i Słowackiego ("Beniowski") obowiązuje znajomość pierwszych 5 pieśni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.