Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura w perspektywie kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-LWPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura w perspektywie kulturowej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 100 godzin pracy, z tego:


1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;


3 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych, przygotowanie się do zajęć oraz wybranej formy zaliczenia: przygotowania pracy zaliczeniowej i / lub referatu i / lub przygotowanie się do sprawdzianu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

K_W06, ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii polskiej z pokrewnymi naukami humanistycznymi

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów odczytań jak i funkcjonowania literatury w perspektywie kulturowej. Na zajęciach wybrane teksty literackie interpretowane są za pomocą narzędzi związanych ze "zwrotem kulturowym", przez pryzmat antropologii kulturowej oraz w powiązaniu z mediami (zagadnienia oralności, piśmienności itd.).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów odczytań jak i funkcjonowania literatury w perspektywie kulturowej. Na zajęciach wybrane teksty literackie interpretowane są na przykład za pomocą narzędzi związanych ze "zwrotem kulturowym", przez pryzmat antropologii kulturowej i literatury oraz w powiązaniu z mediami (zagadnienia oralności, piśmienności itd.). Oprócz teoretycznego aspektu perspektywy kulturowej na zajęciach omawiane są:

- przykłady związków między literaturą a innymi mediami (film, powieść graficzna, "teksty" audiowizualne etc.);

- różne sposoby funkcjonowania literatury w obiegu kulturowym (kultura masowa, popularna),

- powiązania literatury polskiej z literaturą powszechną.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe warunki zaliczenia ustalają prowadzący zajęcia.

Końcowa ocena z konwersatorium uwzględnia:

1. Ocenę ciągłą pracy studenta/ki w czasie zajęć, świadczącej o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzanej na zajęciach, stopniu opanowania umiejętności ćwiczonych na zajęciach i poziomie odpowiednich kompetencji społecznych.

2. Ocenę stopnia przygotowania do zajęć - przeczytania lektur i przyswojenia wiedzy, jak i wykonania zadań domowych - np. samodzielnych interpretacji.

3. Fakultatywnie: ocenę referatów / prezentacji - staranności ich wykonania, pogłębionego ujęcia wskazanego tematu.

4. Zależnie od decyzji prowadzącego (prowadzący może wybrać wszystkie opcje):

a) ocenę z testu sprawdzającego wiedzę, umiejętności i inne kompetencje,

b) ocenę ustnego zaliczenia materiału przez studenta/kę (w tym wykazania się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi),

c) ocenę z końcowej pracy pisemnej (zaliczeniowej), sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania kompetencji uzyskanych podczas zajęć (może nią być np. zestawienie bibliografii osobowej wybranego autora).

W przypadku zdalnego nauczania

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams. Szczegóły zaliczenia i formy prowadzenia zajęć znajdują się w sylabusach grup.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner, Aleksander Madyda
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska, Aleksander Madyda
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska, Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)