Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Poetyka dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL2Z-PDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedniego semestru zajęć z zakresu poetyki

Całkowity nakład pracy studenta:

Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:

- roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;

- tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;

- 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;

- tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia pozwala uzyskać 1,5 ECTS;

- nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08: student/ka ma dobrą orientację w problematyce teoretycznoliterackiej (w zakresie poetyki utworów lirycznych), zna podstawowe pytania, na które poszczególne kierunki muszą poszukiwać odpowiedzi; ma poszerzoną wiedzę na temat wielości i różnorodności stanowisk metodologicznych, teorii i szkół naukowych w literaturoznawstwie;

K_W10: student/ka zna cechy tekstów mówionych i pisanych oraz mechanizmy działań tekstotwórczych; zna procedury analiz tekstologicznych oraz zasady tworzenia tekstów o różnych funkcjach.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student/ka wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;

K_U02: student/ka potrafi dokonać wnikliwej obserwacji i interpretacji zjawisk literackich; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami kultury;

K_U06: student/ka stosuje metody i procedury badawcze do uzasadniania hipotez i wyjaśniania twierdzeń językoznawczych, a w szczególności odróżnia jednostki od ich połączeń, dzieli wypowiedzenia na jednostki tematyczno-rematyczne, odróżnia wypowiedzenia poprawne od dewiacyjnych;

K_U08: student/ka potrafi dyskutować o problemach teorii literatury z uwzględnieniem różnych szkół i metodologii;

K_U10: student/ka rozpoznaje bezpośrednie i pośrednie sposoby komunikowania (m.in. identyfikuje wypowiedzi manipulacyjne) oraz wykładniki organizujące strukturę konwersacji; zna metody obrony przed technikami manipulacyjnymi.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05: student/ka odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w trybie synchronicznym (MS Teams) oraz asynchronicznym (zadania na platformie Moodle).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują trzy semestry i dotyczą, odpowiednio, poetyki utworów epickich, lirycznych i dramatycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

- poetyka jako dyscyplina teoretycznoliteracka, działy poetyki, poetyka opisowa a poetyka historyczna i normatywna;

- definicja i ontologiczna budowa dzieła literackiego, dzieło literackie a tekst, językowe tworzywo dzieła literackiego, podstawowe mechanizmy poznawania dzieła literackiego;

- morfologia i kompozycja dzieła literackiego w ujeciu genologicznym: temat dzieła, podmiot mówiący, świat przedstawiony i jego składniki (czas, przestrzeń, postać, zdarzenie);

- literackie formy podawcze;

- stylistyka;

- wersologia.

Literatura:

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959 i wyd. nast. (dobra orientacja w szczegółowej problematyce stylistycznej).

J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego. „Twórczość” 1961, nr 12, także w: PTL 1 oraz w: tenże, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974 (także w ramach Prac wybranych Janusza Sławińskiego, t. 2).

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959 i wyd. nast. (dobra orientacja w szczegółowej problematyce stylistycznej).

J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego. „Twórczość” 1961, nr 12, także w: PTL 1 oraz w: tenże, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974 (także w ramach Prac wybranych Janusza Sławińskiego, t. 2).

T. Dobrzyńska, Warunki interpretacji wypowiedzi metaforycznych, w t. zbior.: Teoria tekstu, pod red. T. Dobrzyńskiej, Wrocław 1986; przedr. w: taże, Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, Warszawa 1994.

M. Głowiński, O stylizacji, w t. zbior.: Problemy socjologii literatury, pod red. J. Sła-wińskiego, Wrocław 1971; także w antologii: Stylistyka polska, Warszawa 1973 oraz w: ten-że, Style odbioru, Kraków 1977 i Intertekstualność, groteska, parabola, Kraków 2000.

K. Górski, Aluzja literacka. „Twórczość” 1961, nr 8; także w: tenże, Z historii i teorii literatury [seria 2], Warszawa 1964 oraz w antologiach: Stylistyka polska, Warszawa 1973 i PTL 1, [od wyd. 2!], (Tylko część ogólna i tzw. aluzja bezpośrednia).

M. Dłuska, Wiersz. „Język Polski” 1962, nr 1/2; także w: PTL 1.

S. Sawicki, Wokół opozycji: wiersz-proza, w t. zbior.: Metryka słowiańska, pod red. Z. Kopczyńskiej i L. Pszczołowskiej, Wrocław 1971; także w: PTL 2; oraz w: tenże, Poetyka ─ interpretacja ─ sacrum, Warszawa 1981 (wymiennie z pracą Z. Jarosińskiego).

Z. Jarosiński, Postacie poezji, Warszawa 1985, rozdz. Kształt współczesnego wiersza, s.129─160 (wymiennie z pracą S. Sawickiego).

S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, Warszawa 1965: s. 35─37, 72─75, 312─319, 338─341 [fragmenty dotyczące rozróżnienia przedmiotów, pojęć i terminów geno-logicznych].

M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w t. zbior.: Proces hi-storyczny w literaturze i sztuce, pod red. M. Janion i A. Piorunowej, Warszawa 1967; także w: PTL 2 i GP.

O. Ortwin, O liryce i wartościach lirycznych, w: tenże, Próby przekrojów, Lwów 1936; także w: tenże, Pisma krytyczne, Kraków 1970, t. 2; także w: PTLPM i GP.

Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 2 oraz w: PTL 2 (tylko własna propozycja genologiczna autora ─ rozdz. 2).

E. Balcerzan, Sytuacja gatunków, w: tenże, Przez znaki, Poznań 1972 (stąd wstęp: s. 132─133 oraz trzy warianty obecności gatunków w poezji: s. 150─194).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny jest:

-znajomość pojęć z zakresu poetyki;

-umiejętność wypowiadania się i prowadzenia dyskusji na temat kategorii i zagadnień omawianych na zajęciach;

- umiejętność zastosowania aparatury pojęciowej poetyki w analizach konkretnych utworów literackich;

- formułowanie prac pisemnych o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach, zaliczenie pracy pisemnej - analizy i interpretacji konkretnego utworu literackiego oraz - zależnie od decyzji prowadzącego zajęcia - sprawdzian pisemny bądź ustne kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Aleksander Madyda, Barbara Trokowska-Stempnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska, Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid, Anna Skubaczewska-Pniewska, Justyna Tuszyńska
Prowadzący grup: Justyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)