Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3L-LTNA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 32 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ogólna orientacja w periodyzacji literatury polskiej; znajomość ogólna polskiej tradycji literackiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt. ECTS za godziny kontaktowe (zajęcia i konsultacje z prowadzącym);

1,5 pkt ECTS za bieżące przygotowanie się do zajęć (lekturę tekstów), przygotowanie referatu/prezentacji oraz napisanie pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01; K_W03:

Student/ka zna podstawową terminologię literaturoznawczą odnoszącą się do literatury po 1989 r., rozumie jej źródła, jak również potrafi się nią posługiwać;

ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczącej liczby ważnych autorów i zjawisk z zakresu polskiej literatury najnowszej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06, K_U08, K-U11:

Student/ka potrafi samodzielnie dokonać oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła należącego do najnowszej literatury polskiej i podać argumenty przemawiające za tą oceną;

rozróżnia poetyki, style, konwencje i estetyki literackie;

posiada umiejętność prezentowania (ustnie i pisemnie) własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, z poparciem argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów; wszystkie te wypowiedzi tworzy poprawne językowo i zróżnicowane stylistycznie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-K05:

Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone literaturze najnowszej obejmują wybrane zjawiska obserwowane w aktualnym obiegu literackim w zakresie liryki, prozy narracyjnej lub dramatu (zależnie od cyklu dydaktycznego i grupy konwersatoryjnej).

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone literaturze najnowszej obejmują wybrane zjawiska obserwowane w aktualnym obiegu literackim (krajowym i emigracyjnym) w zakresie prozy narracyjnej (powieść, opowiadanie - również prozaicy debiutujący przed r. 1989), liryki (zwłaszcza poeci debiutujący po r. 1989) lub dramatu (kontynuacje i debiuty). Tematykę konwersatorium w danym cyklu nauczania określa prowadzący (zob. zakres tematów dla poszczególnych grup).

Literatura:

Opracowania ogólne:

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 2000.

A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa

2000 (tu zwłaszcza: część III. Po przełomie).

Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie,

metodologie, red. A. Galant i I. Iwasiów, Szczecin 2008.

Literatura polska 1990-2000, red. T. Cieślak i K. Pietrych, t. 1-2, Kraków 2002.

Opracowania szczegółowe związane z tematyką zajęć w danej grupie podaje prowadzący (zob. wykaz literatury dla poszczególnych grup).

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność w trakcie dyskusji), przygotowanie referatów lub prezentacji (K_U06, K_U08, K-U11.

Pisemna praca semestralna albo prezentacja: interpretacja utworu literackiego lub omówienie określonego zagadnienia dotyczącego literatury najnowszej (K_W01; K_W03; K_U06, K_U08, K-U11.

Przy zajęciach w formie zdalnej:

a) bieżąca praca studentów (przygotowanie się do zajęć, aktywność podczas wideokonferencji, udział w dyskusjach na forach dyskusyjnych grupy zajęciowej) (K_U06, K_U08, K-U11; K_K05);

b) przygotowanie i przedstawienie prezentacji zagadnień wskazanych przez prowadzącego (K_W01; K_W03; K_K05);

c) praca końcowa w postaci projektu multimedialnego lub eseju, przedstawiającego wybranego twórcę (nie prezentowanego na zajęciach) (K_W01; K_W03; K_U06, K_U08, K-U11).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności prowadzenia konwersatorium w formie zdalnej, zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.