Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3L-PEiWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Publikacje elektroniczne i warsztat multimedialny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 32 - filologia polska s1 - ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada 50 godzin pracy, z tego:

- 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach oraz konsultacje z osobą prowadzącą (37,5 godziny pracy)

- 0,5 pkt ECTS za pracę własną przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych (12,5 godziny pracy).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

a) zna podstawy digitalizacji druków (K W01, K W02, K W04, KW12)

b) zna wybrane sposoby konwertowania tekstów (K W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Przez realizację przedmiotu student/ka zdobywa umiejętności:

a) rozróżnia formaty e-publikacji (KU14, KU15)

b) umie wykorzystywać internetowe zasoby cyfrowe w pracy filologicznej (K U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka posiada dodatkowe kompetencje:

a) docenia rolę i wagę nowych mediów oraz technologii cyfrowej w rozwoju procesu wydawniczego (KK02, KK 05).

b) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie (KK02, KK 05)

c) potrafi pracować w zespole redakcyjno-wydawniczym (KK08).


Metody dydaktyczne:

1. Ocena ciągła pracy studenta w czasie zajęć, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzonej na zajęciach oraz o zdobytych podczas zajęć umiejętnościach (K W01, K W02, K W04, KW12, K U14, K U15, KK 02, KK 05, KK 08).

2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas zajęć, sprawdzających stopień znajomości oraz umiejętności z zakresu problematyki zajęć (K W12, K U14, K U15, K K05).

3. Pisemna praca zaliczeniowa (esej na temat publikowania elektronicznego w nauce), sprawdzająca całą zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności z zakresu publikacji elektronicznych (K W12, K U14, K K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia roli i znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych dla rozwoju edytorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z najważniejszymi pojęciami i problemami współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w edytorstwie. Przedmiot obejmuje kilka kręgów zagadnień. Najpierw mówi się o formach i rodzajach publikacji elektronicznych, a także konsekwencji ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej (m.in. nowe formy wypowiedzi elektronicznych, np. powieść hipertekstowa). Kolejnym zagadnieniem są etapy tworzenia cyfrowych publikacji (przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizacja, obróbka plików, porządkowanie, publikowanie), standardy tekstowe i graficzne, rodzaje prezentacji danych, dobór formatu dla różnych rodzajów dokumentów (m.in. txt, RFT JPEG, GIF, PNG, PDF, DjVu). Dalej jest mowa o miejscu warsztatu multimedialnego w edytorstwie, a także pracy dydaktycznej i naukowej. Wiąże się z tym wykorzystanie bibliotek i repozytoriów cyfrowych, które stanowią osobny temat zajęć. Przybliżona zostaje również formuła Open Access i jej odmiany. Na koniec zajęć poruszone jest zagadnienie wpływu digitalizacji na rynek mediów.

Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. D. Paradowski, red. merytoryczna A. Konopka, Warszawa 2010.

Krysiński P., E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 1.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ćwiczenia praktyczne.

2. Samodzielna praca z publikacjami elektronicznymi.

3. Pisemna praca zaliczeniowa (esej na temat publikowania elektronicznego w nauce).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski, Milena Śliwińska
Prowadzący grup: Milena Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia roli i znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych dla rozwoju edytorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z najważniejszymi pojęciami i problemami współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w edytorstwie. Przedmiot obejmuje kilka kręgów zagadnień. Najpierw mówi się o formach i rodzajach publikacji elektronicznych, a także konsekwencji ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej (m.in. nowe formy wypowiedzi elektronicznych, np. powieść hipertekstowa). Kolejnym zagadnieniem są etapy tworzenia cyfrowych publikacji (przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizacja, obróbka plików, porządkowanie, publikowanie), standardy tekstowe i graficzne, rodzaje prezentacji danych, dobór formatu dla różnych rodzajów dokumentów (m.in. txt, RFT JPEG, GIF, PNG, PDF, DjVu). Dalej jest mowa o miejscu warsztatu multimedialnego w edytorstwie, a także pracy dydaktycznej i naukowej. Wiąże się z tym wykorzystanie bibliotek i repozytoriów cyfrowych, które stanowią osobny temat zajęć. Przybliżona zostaje również formuła Open Access i jej odmiany. Na koniec zajęć poruszone jest zagadnienie wpływu digitalizacji na rynek mediów.

Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. D. Paradowski, red. merytoryczna A. Konopka, Warszawa 2010.

Krysiński P., E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski, Milena Śliwińska
Prowadzący grup: Milena Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia roli i znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych dla rozwoju edytorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z najważniejszymi pojęciami i problemami współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w edytorstwie. Przedmiot obejmuje kilka kręgów zagadnień. Najpierw mówi się o formach i rodzajach publikacji elektronicznych, a także konsekwencji ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej (m.in. nowe formy wypowiedzi elektronicznych, np. powieść hipertekstowa). Kolejnym zagadnieniem są etapy tworzenia cyfrowych publikacji (przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizacja, obróbka plików, porządkowanie, publikowanie), standardy tekstowe i graficzne, rodzaje prezentacji danych, dobór formatu dla różnych rodzajów dokumentów (m.in. txt, RFT JPEG, GIF, PNG, PDF, DjVu). Dalej jest mowa o miejscu warsztatu multimedialnego w edytorstwie, a także pracy dydaktycznej i naukowej. Wiąże się z tym wykorzystanie bibliotek i repozytoriów cyfrowych, które stanowią osobny temat zajęć. Przybliżona zostaje również formuła Open Access i jej odmiany. Na koniec zajęć poruszone jest zagadnienie wpływu digitalizacji na rynek mediów.

Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. D. Paradowski, red. merytoryczna A. Konopka, Warszawa 2010.

Krysiński P., E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Patryk Chłopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia roli i znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych dla rozwoju edytorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z najważniejszymi pojęciami i problemami współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w edytorstwie. Przedmiot obejmuje kilka kręgów zagadnień. Najpierw mówi się o formach i rodzajach publikacji elektronicznych, a także konsekwencji ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej (m.in. nowe formy wypowiedzi elektronicznych, np. powieść hipertekstowa). Kolejnym zagadnieniem są etapy tworzenia cyfrowych publikacji (przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizacja, obróbka plików, porządkowanie, publikowanie), standardy tekstowe i graficzne, rodzaje prezentacji danych, dobór formatu dla różnych rodzajów dokumentów (m.in. txt, RFT JPEG, GIF, PNG, PDF, DjVu). Dalej jest mowa o miejscu warsztatu multimedialnego w edytorstwie, a także pracy dydaktycznej i naukowej. Wiąże się z tym wykorzystanie bibliotek i repozytoriów cyfrowych, które stanowią osobny temat zajęć. Przybliżona zostaje również formuła Open Access i jej odmiany. Na koniec zajęć poruszone jest zagadnienie wpływu digitalizacji na rynek mediów.

Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. D. Paradowski, red. merytoryczna A. Konopka, Warszawa 2010.

Krysiński P., E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Patryk Chłopek, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Patryk Chłopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia roli i znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych dla rozwoju edytorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z najważniejszymi pojęciami i problemami współczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w edytorstwie. Przedmiot obejmuje kilka kręgów zagadnień. Najpierw mówi się o formach i rodzajach publikacji elektronicznych, a także konsekwencji ich funkcjonowania w przestrzeni społecznej (m.in. nowe formy wypowiedzi elektronicznych, np. powieść hipertekstowa). Kolejnym zagadnieniem są etapy tworzenia cyfrowych publikacji (przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizacja, obróbka plików, porządkowanie, publikowanie), standardy tekstowe i graficzne, rodzaje prezentacji danych, dobór formatu dla różnych rodzajów dokumentów (m.in. txt, RFT JPEG, GIF, PNG, PDF, DjVu). Dalej jest mowa o miejscu warsztatu multimedialnego w edytorstwie, a także pracy dydaktycznej i naukowej. Wiąże się z tym wykorzystanie bibliotek i repozytoriów cyfrowych, które stanowią osobny temat zajęć. Przybliżona zostaje również formuła Open Access i jej odmiany. Na koniec zajęć poruszone jest zagadnienie wpływu digitalizacji na rynek mediów.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć metodą zdalną wykłady odbywać się będą za pomocą narzędzia Microsoft Teams.

Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. D. Paradowski, red. merytoryczna A. Konopka, Warszawa 2010.

Krysiński P., E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.