Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja i reklama w firmie wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3L-PiRwFW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Promocja i reklama w firmie wydawniczej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 32 - filologia polska s1 - ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:

1,5 punktu za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą (ok. 5 godzin),

1,5 punktu (ok. 30 godzin pracy) za pracę własną, przygotowanie do zajęć, pracę zaliczeniową i organizację spotkania promocyjnego.


Efekty uczenia się - wiedza:

Poprzez realizację zajęć student/ka:

- poznaje istotę marketingu wydawniczego,

- posiada wiedzę na temat strategii i form współczesnej promocji wydawnictwa

- definiuje kluczowe zagadnienia związane z powstawaniem przekazu reklamowego.

(K_W19)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

- potrafi zaplanować strategię kampanii promocyjnej książki lub czasopisma,

- posługuje się wybranymi technikami i sposobami tworzenia reklamy (zwłaszcza haseł reklamowych),

- samodzielnie przygotowuje teksty informacyjne-promocyjne,

- zdobywa umiejętności logistycznego i merytorycznego przygotowania imprezy promocyjnej wydawnictwa.

(K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Poprzez realizację przedmiotu student/ka zdobywa dodatkowe kompetencje:

- docenia znaczenie promocji i reklamy w działalności firmy wydawniczej,

- ocenia trafność działań promocyjnych,

- jest świadom wpływu i roli mediów na public relations współczesnego wydawnictwa,

- jest przygotowany do pracy w dziale promocji (reklamy) wydawnictwa.

(K_K08, K_K10)

Metody dydaktyczne:

Pokaz.

Opis.

Pogadanka.

Ćwiczeniowa.

Giełda pomysłów.

Obserwacji.

Projektu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć pt. Współczesny rynek wydawniczy i jest analizą działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie. Głównym celem zajęć jest ukazanie studentowi promocji i reklamy jako niezbędnych składników marketingu wydawniczego w XXI wieku. Przedmiot ma formę laboratorium, które kończy się przygotowaniem projektu organizacji spotkania promocyjnego (np. dyskusji, spotkania autorskiego, konferencji, pokazu).

Forma zajęć: zdalna, za pośrednictwem platformy ZOOM. Kontakt za pośrednictwem poczty USOS.

Pełny opis:

Tematyka zajęć koncentruje się na trzech istotnych kręgach zagadnień. Po pierwsze, są to ogólna charakterystyka zagadnień i problemów marketingu wydawniczego (w tym miejsca i roli promocji i reklamy) oraz podstawy planowania i strategii kampanii promocyjnej wydawnictwa.

Drugi krąg tematyczny przybliża studentowi najważniejsze święta książki w Polsce i na świecie (m.in. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) oraz wybrane targi i kiermasze książki. Ukazuje również marketingowy wymiar konkursów wydawniczych. Dodatkową uwagę poświęca się wystawom, spotkaniom autorskim i dyskusjom – jako formom promocji.

Trzeci krąg tematów dotyczy umiejętności praktycznych, takich jak:

- organizowanie imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, dyskusji panelowej, pokazu i in.),

- redagowanie tekstów informacyjno-promocyjnych (m.in. zaproszenia, omówienia, artykułu, wywiadu, notatki, wiadomości),

- układanie haseł i sloganów reklamowych,

- wskazywanie cech kreatywnej reklamy,

- dostosowanie poetyki reklamy do usytuowania i rodzaju medium,

- dobór odpowiednich systemów wystawienniczych i gadżetów reklamowych,

- współpraca wydawnictwa z mediami.

Zajęcia kończą się przygotowaniem projektu organizacji spotkania promocyjnego (np. dyskusji, spotkania autorskiego, konferencji, pokazu).

Forma zajęć: zdalna, za pośrednictwem platformy ZOOM. Kontakt za pośrednictwem poczty USOS.

Literatura:

Wykaz literatury znajduje się w informacjach o zajęciach w poszczególnych cyklach

Metody i kryteria oceniania:

- Bieżące przygotowanie do zajęć: pozwala na utrwalenie dotychczasowej oraz przygotowanie do zapoznania z nowymi informacjami (K_W19).

- Wykonywanie ćwiczeń praktycznych: umożliwia weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności (K_W19, K_U17).

- Projekt organizacji spotkania promocyjnego pozwala na zdobycie kompetencji społecznych (K_K08, K_K10).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Lutomierski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć pt. Współczesny rynek wydawniczy i jest analizą działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie. Głównym celem zajęć jest ukazanie studentowi promocji i reklamy jako niezbędnych składników marketingu wydawniczego w XXI wieku. Przedmiot ma formę laboratorium, które kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, kiermaszu).

Pełny opis:

Tematyka zajęć koncentruje się na trzech istotnych kręgach zagadnień. Po pierwsze, są to ogólna charakterystyka zagadnień i problemów marketingu wydawniczego (w tym miejsca i roli promocji i reklamy) oraz podstawy planowania i strategii kampanii promocyjnej wydawnictwa.

Drugi krąg tematyczny przybliża studentowi najważniejsze święta książki w Polsce i na świecie (m.in. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) oraz wybrane targi i kiermasze książki. Ukazuje również marketingowy wymiar konkursów wydawniczych. Dodatkową uwagę poświęca się wystawom, spotkaniom autorskim i dyskusjom – jako formom promocji.

Trzeci krąg tematów dotyczy umiejętności praktycznych, takich jak:

- organizowanie imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, dyskusji panelowej, kiermaszu i in.),

- redagowanie tekstów informacyjno-promocyjnych (m.in. zaproszenia, omówienia, artykułu, wywiadu, notatki, wiadomości),

- układanie haseł i sloganów reklamowych,

- wskazywanie cech kreatywnej reklamy,

- dostosowanie poetyki reklamy do usytuowania i rodzaju medium,

- dobór odpowiednich systemów wystawienniczych i gadżetów reklamowych,

- współpraca wydawnictwa z mediami.

Zajęcia kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego lub kiermaszu).

Literatura:

Wymagana

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, tł. H. Król, Warszawa 2007.

- Frołow Kuba, Public relations na rynku książki, Warszawa 2007.

- Grzegorczyk A. M., Reklama, Warszawa 2010.

- Kozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, Warszawa 2011.

- Marketing targowy. Vademecum wystawcy, red. H. Mruk, A. Kuca, Poznań [2006].

- Skuteczne techniki PR, red. A. Gregory, przekł. L. Okupniak, Gdańsk 2005.

- Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Zalecana

- Góźdź A., Reklama i public relations jako instrumenty promocji, Kielce 2005.

- Heath R., Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, przekł. A Nowak, Gdańsk 2008.

- Magazyn Literacki KSIĄŻKI (bieżące numery czasopisma).

- Magazyn Literacki „Książki w Tygodniku” (bieżące numery czasopisma).

- Nowe Książki (bieżące numery czasopisma).

- Pokrzycka L., Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Lublin 2011.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Lutomierski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć pt. Współczesny rynek wydawniczy i jest analizą działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie. Głównym celem zajęć jest ukazanie studentowi promocji i reklamy jako niezbędnych składników marketingu wydawniczego w XXI wieku. Przedmiot ma formę laboratorium, które kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, kiermaszu).

Pełny opis:

Tematyka zajęć koncentruje się na trzech istotnych kręgach zagadnień. Po pierwsze, są to ogólna charakterystyka zagadnień i problemów marketingu wydawniczego (w tym miejsca i roli promocji i reklamy) oraz podstawy planowania i strategii kampanii promocyjnej wydawnictwa.

Drugi krąg tematyczny przybliża studentowi najważniejsze święta książki w Polsce i na świecie (m.in. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) oraz wybrane targi i kiermasze książki. Ukazuje również marketingowy wymiar konkursów wydawniczych. Dodatkową uwagę poświęca się wystawom, spotkaniom autorskim i dyskusjom – jako formom promocji.

Trzeci krąg tematów dotyczy umiejętności praktycznych, takich jak:

- organizowanie imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, dyskusji panelowej, kiermaszu i in.),

- redagowanie tekstów informacyjno-promocyjnych (m.in. zaproszenia, omówienia, artykułu, wywiadu, notatki, wiadomości),

- układanie haseł i sloganów reklamowych,

- wskazywanie cech kreatywnej reklamy,

- dostosowanie poetyki reklamy do usytuowania i rodzaju medium,

- dobór odpowiednich systemów wystawienniczych i gadżetów reklamowych,

- współpraca wydawnictwa z mediami.

Zajęcia kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego lub kiermaszu).

Literatura:

Wymagana

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, tł. H. Król, Warszawa 2007.

- Frołow Kuba, Public relations na rynku książki, Warszawa 2007.

- Grzegorczyk A. M., Reklama, Warszawa 2010.

- Kozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, Warszawa 2011.

- Marketing targowy. Vademecum wystawcy, red. H. Mruk, A. Kuca, Poznań [2006].

- Skuteczne techniki PR, red. A. Gregory, przekł. L. Okupniak, Gdańsk 2005.

- Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Zalecana

- Góźdź A., Reklama i public relations jako instrumenty promocji, Kielce 2005.

- Heath R., Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, przekł. A Nowak, Gdańsk 2008.

- Magazyn Literacki KSIĄŻKI (bieżące numery czasopisma).

- Magazyn Literacki „Książki w Tygodniku” (bieżące numery czasopisma).

- Nowe Książki (bieżące numery czasopisma).

- Pokrzycka L., Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Lublin 2011.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Lutomierski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć pt. Współczesny rynek wydawniczy i jest analizą działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie. Głównym celem zajęć jest ukazanie studentowi promocji i reklamy jako niezbędnych składników marketingu wydawniczego w XXI wieku. Przedmiot ma formę laboratorium, które kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, kiermaszu).

Pełny opis:

Tematyka zajęć koncentruje się na trzech istotnych kręgach zagadnień. Po pierwsze, są to ogólna charakterystyka zagadnień i problemów marketingu wydawniczego (w tym miejsca i roli promocji i reklamy) oraz podstawy planowania i strategii kampanii promocyjnej wydawnictwa.

Drugi krąg tematyczny przybliża studentowi najważniejsze święta książki w Polsce i na świecie (m.in. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) oraz wybrane targi i kiermasze książki. Ukazuje również marketingowy wymiar konkursów wydawniczych. Dodatkową uwagę poświęca się wystawom, spotkaniom autorskim i dyskusjom – jako formom promocji.

Trzeci krąg tematów dotyczy umiejętności praktycznych, takich jak:

- organizowanie imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, dyskusji panelowej, kiermaszu i in.),

- redagowanie tekstów informacyjno-promocyjnych (m.in. zaproszenia, omówienia, artykułu, wywiadu, notatki, wiadomości),

- układanie haseł i sloganów reklamowych,

- wskazywanie cech kreatywnej reklamy,

- dostosowanie poetyki reklamy do usytuowania i rodzaju medium,

- dobór odpowiednich systemów wystawienniczych i gadżetów reklamowych,

- współpraca wydawnictwa z mediami.

Zajęcia kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego lub kiermaszu).

Literatura:

Wymagana

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, tł. H. Król, Warszawa 2007.

- Frołow Kuba, Public relations na rynku książki, Warszawa 2007.

- Grzegorczyk A. M., Reklama, Warszawa 2010.

- Kozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, Warszawa 2011.

- Marketing targowy. Vademecum wystawcy, red. H. Mruk, A. Kuca, Poznań [2006].

- Skuteczne techniki PR, red. A. Gregory, przekł. L. Okupniak, Gdańsk 2005.

- Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Zalecana

- Góźdź A., Reklama i public relations jako instrumenty promocji, Kielce 2005.

- Heath R., Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, przekł. A Nowak, Gdańsk 2008.

- Magazyn Literacki KSIĄŻKI (bieżące numery czasopisma).

- Magazyn Literacki „Książki w Tygodniku” (bieżące numery czasopisma).

- Nowe Książki (bieżące numery czasopisma).

- Pokrzycka L., Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Lublin 2011.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Lutomierski, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Marcin Lutomierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć pt. Współczesny rynek wydawniczy i jest analizą działań promocyjno-reklamowych w wydawnictwie. Głównym celem zajęć jest ukazanie studentowi promocji i reklamy jako niezbędnych składników marketingu wydawniczego w XXI wieku. Przedmiot ma formę laboratorium, które kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, kiermaszu).

Pełny opis:

Tematyka zajęć koncentruje się na trzech istotnych kręgach zagadnień. Po pierwsze, są to ogólna charakterystyka zagadnień i problemów marketingu wydawniczego (w tym miejsca i roli promocji i reklamy) oraz podstawy planowania i strategii kampanii promocyjnej wydawnictwa.

Drugi krąg tematyczny przybliża studentowi najważniejsze święta książki w Polsce i na świecie (m.in. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) oraz wybrane targi i kiermasze książki. Ukazuje również marketingowy wymiar konkursów wydawniczych. Dodatkową uwagę poświęca się wystawom, spotkaniom autorskim i dyskusjom – jako formom promocji.

Trzeci krąg tematów dotyczy umiejętności praktycznych, takich jak:

- organizowanie imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego, dyskusji panelowej, kiermaszu i in.),

- redagowanie tekstów informacyjno-promocyjnych (m.in. zaproszenia, omówienia, artykułu, wywiadu, notatki, wiadomości),

- układanie haseł i sloganów reklamowych,

- wskazywanie cech kreatywnej reklamy,

- dostosowanie poetyki reklamy do usytuowania i rodzaju medium,

- dobór odpowiednich systemów wystawienniczych i gadżetów reklamowych,

- współpraca wydawnictwa z mediami.

Zajęcia kończą się przygotowaniem i realizacją projektu imprezy promocyjnej (np. spotkania autorskiego lub kiermaszu).

Zdalna forma zajęć: za pośrednictwem platformy ZOOM. Kontakt za pośrednictwem poczty USOS.

Literatura:

Wymagana

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, tł. H. Król, Warszawa 2007.

- Frołow Kuba, Public relations na rynku książki, Warszawa 2007.

- Grzegorczyk A. M., Reklama, Warszawa 2010.

- Kozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, Warszawa 2011.

- Marketing targowy. Vademecum wystawcy, red. H. Mruk, A. Kuca, Poznań [2006].

- Skuteczne techniki PR, red. A. Gregory, przekł. L. Okupniak, Gdańsk 2005.

- Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Zalecana

- Góźdź A., Reklama i public relations jako instrumenty promocji, Kielce 2005.

- Heath R., Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, przekł. A Nowak, Gdańsk 2008.

- Magazyn Literacki KSIĄŻKI (bieżące numery czasopisma).

- Magazyn Literacki „Książki w Tygodniku” (bieżące numery czasopisma).

- Nowe Książki (bieżące numery czasopisma).

- Pokrzycka L., Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Lublin 2011.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.