Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redagowanie artykułów słownikowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3L-RAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Redagowanie artykułów słownikowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 32 - filologia polska s1 - ED-WYD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu:

- udział w zajęciach - 1 ECTS,

- konsultacje bezpośrednie - 0,5 ECTS.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta /słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (przygotowanie do zajęć oraz przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania) - 0,5 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

student:

W1: zna podstawowe pojęcia leksykografii: makro- mikrostruktura słownika, artykuł hasłowy, forma hasłowa, hasłowanie - K_W01

W2: zna typologię słowników - K_W01, K_W17

W3: zna słowniki ogólne współczesnego języka polskiego - K_W17

W4: zna typy definicji i błędy w definiowaniu - K_W17

Efekty uczenia się - umiejętności:

student:

U1: rozpoznaje błędy w opisach słownikowych i umie je poprawić - K_U11, K_U13, K_U14

U2: potrafi samodzielnie opracować artykuł hasłowy zgodnie z podanymi zasadami - K_U03, K_U11, K_U13, K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student:

K1: potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role - K_K10

Metody dydaktyczne:

W zależności od prezentowanej tematyki.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot uzupełnia program specjalizacji tekstologiczno-edytorskiej i językoznawczej o umiejętności praktyczne związane z opracowywaniem haseł słownikowych.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje dwa bloki tematyczne:

1) teoretyczny - którego celem jest

a) wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu leksykografii (makro- i mikrostruktura słownika, artykuł hasłowy, forma hasłowa), typologii słowników, typów definicji, błędów w definiowaniu,

b) zaznajomienie studentów z zasadami poprawnego opracowywania artykułów hasłowych,

c) zapoznanie studentów z rynkiem leksykograficznym w Polsce: współczesne zasady i metody opracowywania słowników, problemy współczesnej leksykografii;

2) praktyczny - ukierunkowany na:

a) kształtowanie umiejętności krytycznej oceny haseł słownikowych i umiejętności samodzielnego poprawnego opracowania artykułu hasłowego,

b) zapoznanie studentów z procesem powstawania słownika od wypracowania koncepcji do ukończenia pracy przez autorów haseł.

Literatura:

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., Wstęp autorski [w:] Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa 1993

Danielewiczowa M., Wstęp autorski [w:] Verba polona abscondita, Warszawa 2005

Grochowski M., Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, "Poradnik Językowy" 2004, z. 9, s. 8-18

Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007

Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005

Żmigrodzki P., Słowo - słownik - rzeczywistość, Kraków 2008

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

a) czynne uczestnictwo w zajęciach, polegające również na wygłoszeniu referatu na zadany temat - K_W01, K_W17, K_U03, K_U11, K_U13, K_U14, K_K10

oraz

b) samodzielne opracowanie artykułów hasłowych zgodnie z podanymi zasadami - K_W01, K_W17, K_U03, K_U11, K_U13, K_U14

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie studentom teoretycznych i praktycznych informacji na temat opracowywania haseł słownikowych oraz podstawowych narzędzi leksykograficznych.

Pełny opis:

1. Leksykografia. Co to jest słownik? Słownik a encyklopedia.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 14–27, Żmigrodzki 2008: 15‒24, Piotrowski 2001: 15–36, Haß-Zumkehr 2001: 292–296

2. Typologia słowników.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2008: 79‒97

3. Społeczna rola słownika. Po co pisze się słowniki?

teksty na ten temat: Haß-Zumkehr 2001, Kubicka 2009

referaty: (1) Bańko 2003, (2) Bańko 2004

4. Współczesne słowniki języka polskiego.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 34–36 + SJPD – Wstęp // Bańko 2001: 78–91 + ISJP – Wstęp // Żmigrodzki, Bańko, Dunaj, Przybylska 2007 + www.wsjp.pl (Wstęp), Żmigrodzki 2012, Czelakowska 2012; http://leksykografia.uw.edu.pl/

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2011

5. Hasłowanie. Mikro- i makrostruktura słownika.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2003: 52–111

6. Korpusy i leksykografia korpusowa.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 34–49, Biel 2015

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 34–49, Górski, Łaziński 2012

referat: (3) Bańko 2012 + Górski 2012

7. Wizyta w pracowni Słownika polszczyzny XVI wieku

8. Informacja semantyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 45–52, Żmigrodzki 2008: 127‒167, Grochowski 2004

teksty do przeczytania na zajęcia: Grochowski 1982: 71‒79

referaty: (4) Czelakowska 2014, (5) Żmigrodzki 2008: 172–197, (6) Bańko 2008

9. Indefinibilia i NSM. Definicje potoczne a naukowe, definicje ostensywne.

teksty na ten temat: Wierzbicka 2006: 25–33

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 123–142

referat: (7) Bańko 2001: 143‒149

10. Definiowanie: budowa definicji, błędy w definiowaniu.

teksty na ten temat: Bednarek, Grochowski 1993, r. VI, Żmigrodzki 2008: 127–167

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 103–110 + 111–122

11. Informacja gramatyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 50–61, Ulitzka 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 50‒61

12. Informacja pragmatyczna w słownikach ogólnych. Kwalifikatory.

teksty na ten temat: Bogusławski, Danielewiczowa 2005

teksty do przeczytania na zajęcia: Kurkiewicz 2007

13. Związki frazeologiczne w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 149–169, Fliciński 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Węgrzynek 2007

Literatura:

BAŃKO M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia nad słownikiem jednojęzycznym, Warszawa

BAŃKO M., 2003: Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny, „Prace Filologiczne”, t. XLVIII, s. 7–32

BAŃKO M., 2004: Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika, „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 7–21

BAŃKO M., 2008: O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach, [w:] Nowe studia leksykogra-ficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 151–161

BAŃKO M., 2012: NKJP w oczach leksykografa, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 283–290

BAŃKO M., MAJDAK M., CZESZEWSKI M., Słowniki dawne i współczesne, http://leksykografia.uw.edu.pl/

BEDNAREK A., GROCHOWSKI M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń

BIEL Ł., 2015: Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy”, t. 10, s. 15‒40

BOGUSŁAWSKI A., DANIELEWICZOWA M., 2005: Wstęp, [w:] Verba polona abscondita. Sonda słowni-kowa III

CZELAKOWSKA A., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, „Język Pol-ski”, R. XCII, z. 5, s. 336–347

CZELAKOWSKA A., 2014: Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem, „LingVaria”, t. IX, s. 45–58

FLICIŃSKI P., 2008: Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycz-nych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 105–116

GÓRSKI R. L., 2012: Zastosowanie korpusów w badaniu gramatyki, [w:] Narodowy Korpus Języka Pol-skiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 291–299

GÓRSKI R., L., ŁAZIŃSKI M., 2012: Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] Narodowy Kor-pus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 25–37

GROCHOWSKI M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń

GROCHOWSKI M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 8–18

HAß-ZUMKEHR U., 2001: Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte, Ber-lin–New York

KUBICKA E., 2009: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o „Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego, „LingVaria”, t. 8, s. 33–46

KURKIEWICZ J., 2007: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksyko-graficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 29–45

PĘZIK P., 2012: NKJP w warsztacie tłumacza, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 301–311

PIOTROWSKI T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa

ULITZKA E., 2008: Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 131–149

WĘGRZYNEK K., 2007: Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 87–100

WIERZBICKA A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin

ŻMIGRODZKI P., 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice

ŻMIGRODZKI P., 2008: Słowo – słownik – rzeczywistość, Kraków

ŻMIGRODZKI P., 2011: Polnische einsprachige Lexikographie nach 1990, dargestellt aus einer ge-schichtlich-kulturellen Perspektive, tłum. P. Mączyński, [w:] Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, hrsg. v. L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, „Danziger Beiträge zur Germanistik”, Bd. 35, Frankfurt am Main 2011, s. 13-31 [wersja polska]

ŻMIGRODZKI P., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN – stan obecny i przyszłość, „Język Polski” XCII, z. 5, s. 321–324

ŻMIGRODZKI P., BAŃKO M., DUNAJ B., PRZYBYLSKA R. 2007: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 9–21

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie studentom teoretycznych i praktycznych informacji na temat opracowywania haseł słownikowych oraz podstawowych narzędzi leksykograficznych.

Pełny opis:

1. Leksykografia. Co to jest słownik? Słownik a encyklopedia.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 14–27, Żmigrodzki 2008: 15‒24, Piotrowski 2001: 15–36, Haß-Zumkehr 2001: 292–296

2. Typologia słowników.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2008: 79‒97

3. Społeczna rola słownika. Po co pisze się słowniki?

teksty na ten temat: Haß-Zumkehr 2001, Kubicka 2009

referaty: (1) Bańko 2003, (2) Bańko 2004

4. Współczesne słowniki języka polskiego.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 34–36 + SJPD – Wstęp // Bańko 2001: 78–91 + ISJP – Wstęp // Żmigrodzki, Bańko, Dunaj, Przybylska 2007 + www.wsjp.pl (Wstęp), Żmigrodzki 2012, Czelakowska 2012; http://leksykografia.uw.edu.pl/

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2011

5. Hasłowanie. Mikro- i makrostruktura słownika.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2003: 52–111

6. Korpusy i leksykografia korpusowa.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 34–49, Biel 2015

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 34–49, Górski, Łaziński 2012

referat: (3) Bańko 2012 + Górski 2012

7. Wizyta w pracowni Słownika polszczyzny XVI wieku

8. Informacja semantyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 45–52, Żmigrodzki 2008: 127‒167, Grochowski 2004

teksty do przeczytania na zajęcia: Grochowski 1982: 71‒79

referaty: (4) Czelakowska 2014, (5) Żmigrodzki 2008: 172–197, (6) Bańko 2008

9. Indefinibilia i NSM. Definicje potoczne a naukowe, definicje ostensywne.

teksty na ten temat: Wierzbicka 2006: 25–33

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 123–142

referat: (7) Bańko 2001: 143‒149

10. Definiowanie: budowa definicji, błędy w definiowaniu.

teksty na ten temat: Bednarek, Grochowski 1993, r. VI, Żmigrodzki 2008: 127–167

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 103–110 + 111–122

11. Informacja gramatyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 50–61, Ulitzka 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 50‒61

12. Informacja pragmatyczna w słownikach ogólnych. Kwalifikatory.

teksty na ten temat: Bogusławski, Danielewiczowa 2005

teksty do przeczytania na zajęcia: Kurkiewicz 2007

13. Związki frazeologiczne w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 149–169, Fliciński 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Węgrzynek 2007

Literatura:

BAŃKO M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia nad słownikiem jednojęzycznym, Warszawa

BAŃKO M., 2003: Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny, „Prace Filologiczne”, t. XLVIII, s. 7–32

BAŃKO M., 2004: Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika, „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 7–21

BAŃKO M., 2008: O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach, [w:] Nowe studia leksykogra-ficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 151–161

BAŃKO M., 2012: NKJP w oczach leksykografa, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 283–290

BAŃKO M., MAJDAK M., CZESZEWSKI M., Słowniki dawne i współczesne, http://leksykografia.uw.edu.pl/

BEDNAREK A., GROCHOWSKI M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń

BIEL Ł., 2015: Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy”, t. 10, s. 15‒40

BOGUSŁAWSKI A., DANIELEWICZOWA M., 2005: Wstęp, [w:] Verba polona abscondita. Sonda słowni-kowa III

CZELAKOWSKA A., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, „Język Pol-ski”, R. XCII, z. 5, s. 336–347

CZELAKOWSKA A., 2014: Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem, „LingVaria”, t. IX, s. 45–58

FLICIŃSKI P., 2008: Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycz-nych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 105–116

GÓRSKI R. L., 2012: Zastosowanie korpusów w badaniu gramatyki, [w:] Narodowy Korpus Języka Pol-skiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 291–299

GÓRSKI R., L., ŁAZIŃSKI M., 2012: Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] Narodowy Kor-pus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 25–37

GROCHOWSKI M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń

GROCHOWSKI M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 8–18

HAß-ZUMKEHR U., 2001: Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte, Ber-lin–New York

KUBICKA E., 2009: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o „Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego, „LingVaria”, t. 8, s. 33–46

KURKIEWICZ J., 2007: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksyko-graficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 29–45

PĘZIK P., 2012: NKJP w warsztacie tłumacza, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 301–311

PIOTROWSKI T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa

ULITZKA E., 2008: Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 131–149

WĘGRZYNEK K., 2007: Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 87–100

WIERZBICKA A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin

ŻMIGRODZKI P., 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice

ŻMIGRODZKI P., 2008: Słowo – słownik – rzeczywistość, Kraków

ŻMIGRODZKI P., 2011: Polnische einsprachige Lexikographie nach 1990, dargestellt aus einer ge-schichtlich-kulturellen Perspektive, tłum. P. Mączyński, [w:] Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, hrsg. v. L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, „Danziger Beiträge zur Germanistik”, Bd. 35, Frankfurt am Main 2011, s. 13-31 [wersja polska]

ŻMIGRODZKI P., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN – stan obecny i przyszłość, „Język Polski” XCII, z. 5, s. 321–324

ŻMIGRODZKI P., BAŃKO M., DUNAJ B., PRZYBYLSKA R. 2007: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 9–21

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie studentom teoretycznych i praktycznych informacji na temat opracowywania haseł słownikowych oraz podstawowych narzędzi leksykograficznych.

Pełny opis:

1. Leksykografia. Co to jest słownik? Słownik a encyklopedia.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 14–27, Żmigrodzki 2008: 15‒24, Piotrowski 2001: 15–36, Haß-Zumkehr 2001: 292–296

2. Typologia słowników.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2008: 79‒97

3. Społeczna rola słownika. Po co pisze się słowniki?

teksty na ten temat: Haß-Zumkehr 2001, Kubicka 2009

referaty: (1) Bańko 2003, (2) Bańko 2004

4. Współczesne słowniki języka polskiego.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 34–36 + SJPD – Wstęp // Bańko 2001: 78–91 + ISJP – Wstęp // Żmigrodzki, Bańko, Dunaj, Przybylska 2007 + www.wsjp.pl (Wstęp), Żmigrodzki 2012, Czelakowska 2012; http://leksykografia.uw.edu.pl/

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2011

5. Hasłowanie. Mikro- i makrostruktura słownika.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2003: 52–111

6. Korpusy i leksykografia korpusowa.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 34–49, Biel 2015

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 34–49, Górski, Łaziński 2012

referat: (3) Bańko 2012 + Górski 2012

7. Wizyta w pracowni Słownika polszczyzny XVI wieku

8. Informacja semantyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 45–52, Żmigrodzki 2008: 127‒167, Grochowski 2004

teksty do przeczytania na zajęcia: Grochowski 1982: 71‒79

referaty: (4) Czelakowska 2014, (5) Żmigrodzki 2008: 172–197, (6) Bańko 2008

9. Indefinibilia i NSM. Definicje potoczne a naukowe, definicje ostensywne.

teksty na ten temat: Wierzbicka 2006: 25–33

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 123–142

referat: (7) Bańko 2001: 143‒149

10. Definiowanie: budowa definicji, błędy w definiowaniu.

teksty na ten temat: Bednarek, Grochowski 1993, r. VI, Żmigrodzki 2008: 127–167

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 103–110 + 111–122

11. Informacja gramatyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 50–61, Ulitzka 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 50‒61

12. Informacja pragmatyczna w słownikach ogólnych. Kwalifikatory.

teksty na ten temat: Bogusławski, Danielewiczowa 2005

teksty do przeczytania na zajęcia: Kurkiewicz 2007

13. Związki frazeologiczne w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 149–169, Fliciński 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Węgrzynek 2007

Literatura:

BAŃKO M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia nad słownikiem jednojęzycznym, Warszawa

BAŃKO M., 2003: Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny, „Prace Filologiczne”, t. XLVIII, s. 7–32

BAŃKO M., 2004: Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika, „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 7–21

BAŃKO M., 2008: O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach, [w:] Nowe studia leksykogra-ficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 151–161

BAŃKO M., 2012: NKJP w oczach leksykografa, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 283–290

BAŃKO M., MAJDAK M., CZESZEWSKI M., Słowniki dawne i współczesne, http://leksykografia.uw.edu.pl/

BEDNAREK A., GROCHOWSKI M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń

BIEL Ł., 2015: Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy”, t. 10, s. 15‒40

BOGUSŁAWSKI A., DANIELEWICZOWA M., 2005: Wstęp, [w:] Verba polona abscondita. Sonda słowni-kowa III

CZELAKOWSKA A., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, „Język Pol-ski”, R. XCII, z. 5, s. 336–347

CZELAKOWSKA A., 2014: Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem, „LingVaria”, t. IX, s. 45–58

FLICIŃSKI P., 2008: Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycz-nych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 105–116

GÓRSKI R. L., 2012: Zastosowanie korpusów w badaniu gramatyki, [w:] Narodowy Korpus Języka Pol-skiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 291–299

GÓRSKI R., L., ŁAZIŃSKI M., 2012: Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] Narodowy Kor-pus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 25–37

GROCHOWSKI M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń

GROCHOWSKI M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 8–18

HAß-ZUMKEHR U., 2001: Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte, Ber-lin–New York

KUBICKA E., 2009: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o „Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego, „LingVaria”, t. 8, s. 33–46

KURKIEWICZ J., 2007: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksyko-graficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 29–45

PĘZIK P., 2012: NKJP w warsztacie tłumacza, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 301–311

PIOTROWSKI T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa

ULITZKA E., 2008: Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 131–149

WĘGRZYNEK K., 2007: Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 87–100

WIERZBICKA A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin

ŻMIGRODZKI P., 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice

ŻMIGRODZKI P., 2008: Słowo – słownik – rzeczywistość, Kraków

ŻMIGRODZKI P., 2011: Polnische einsprachige Lexikographie nach 1990, dargestellt aus einer ge-schichtlich-kulturellen Perspektive, tłum. P. Mączyński, [w:] Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, hrsg. v. L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, „Danziger Beiträge zur Germanistik”, Bd. 35, Frankfurt am Main 2011, s. 13-31 [wersja polska]

ŻMIGRODZKI P., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN – stan obecny i przyszłość, „Język Polski” XCII, z. 5, s. 321–324

ŻMIGRODZKI P., BAŃKO M., DUNAJ B., PRZYBYLSKA R. 2007: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 9–21

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie studentom teoretycznych i praktycznych informacji na temat opracowywania haseł słownikowych oraz podstawowych narzędzi leksykograficznych.

Pełny opis:

1. Leksykografia. Co to jest słownik? Słownik a encyklopedia.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 14–27, Żmigrodzki 2008: 15‒24, Piotrowski 2001: 15–36, Haß-Zumkehr 2001: 292–296

2. Typologia słowników.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2008: 79‒97

3. Społeczna rola słownika. Po co pisze się słowniki?

teksty na ten temat: Haß-Zumkehr 2001, Kubicka 2009

referaty: (1) Bańko 2003, (2) Bańko 2004

4. Współczesne słowniki języka polskiego.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 34–36 + SJPD – Wstęp // Bańko 2001: 78–91 + ISJP – Wstęp // Żmigrodzki, Bańko, Dunaj, Przybylska 2007 + www.wsjp.pl (Wstęp), Żmigrodzki 2012, Czelakowska 2012; http://leksykografia.uw.edu.pl/

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2011

5. Hasłowanie. Mikro- i makrostruktura słownika.

teksty do przeczytania na zajęcia: Żmigrodzki 2003: 52–111

6. Korpusy i leksykografia korpusowa.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 34–49, Biel 2015

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 34–49, Górski, Łaziński 2012

referat: (3) Bańko 2012 + Górski 2012

7. Wizyta w pracowni Słownika polszczyzny XVI wieku

8. Informacja semantyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Żmigrodzki 2003: 45–52, Żmigrodzki 2008: 127‒167, Grochowski 2004

teksty do przeczytania na zajęcia: Grochowski 1982: 71‒79

referaty: (4) Czelakowska 2014, (5) Żmigrodzki 2008: 172–197, (6) Bańko 2008

9. Indefinibilia i NSM. Definicje potoczne a naukowe, definicje ostensywne.

teksty na ten temat: Wierzbicka 2006: 25–33

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 123–142

referat: (7) Bańko 2001: 143‒149

10. Definiowanie: budowa definicji, błędy w definiowaniu.

teksty na ten temat: Bednarek, Grochowski 1993, r. VI, Żmigrodzki 2008: 127–167

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 103–110 + 111–122

11. Informacja gramatyczna w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 50–61, Ulitzka 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Bańko 2001: 50‒61

12. Informacja pragmatyczna w słownikach ogólnych. Kwalifikatory.

teksty na ten temat: Bogusławski, Danielewiczowa 2005

teksty do przeczytania na zajęcia: Kurkiewicz 2007

13. Związki frazeologiczne w słownikach ogólnych.

teksty na ten temat: Bańko 2001: 149–169, Fliciński 2008

teksty do przeczytania na zajęcia: Węgrzynek 2007

Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

BAŃKO M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia nad słownikiem jednojęzycznym, Warszawa

BAŃKO M., 2003: Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny, „Prace Filologiczne”, t. XLVIII, s. 7–32

BAŃKO M., 2004: Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika, „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 7–21

BAŃKO M., 2008: O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach, [w:] Nowe studia leksykogra-ficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 151–161

BAŃKO M., 2012: NKJP w oczach leksykografa, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 283–290

BAŃKO M., MAJDAK M., CZESZEWSKI M., Słowniki dawne i współczesne, http://leksykografia.uw.edu.pl/

BEDNAREK A., GROCHOWSKI M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń

BIEL Ł., 2015: Translatoryka korpusowa, „Rocznik Przekładoznawczy”, t. 10, s. 15‒40

BOGUSŁAWSKI A., DANIELEWICZOWA M., 2005: Wstęp, [w:] Verba polona abscondita. Sonda słowni-kowa III

CZELAKOWSKA A., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, „Język Pol-ski”, R. XCII, z. 5, s. 336–347

CZELAKOWSKA A., 2014: Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem, „LingVaria”, t. IX, s. 45–58

FLICIŃSKI P., 2008: Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycz-nych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 105–116

GÓRSKI R. L., 2012: Zastosowanie korpusów w badaniu gramatyki, [w:] Narodowy Korpus Języka Pol-skiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 291–299

GÓRSKI R., L., ŁAZIŃSKI M., 2012: Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] Narodowy Kor-pus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 25–37

GROCHOWSKI M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń

GROCHOWSKI M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 8–18

HAß-ZUMKEHR U., 2001: Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte, Ber-lin–New York

KUBICKA E., 2009: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o „Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego, „LingVaria”, t. 8, s. 33–46

KURKIEWICZ J., 2007: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksyko-graficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 29–45

PĘZIK P., 2012: NKJP w warsztacie tłumacza, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Prze-piórkowski, M. Bańko, R. L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 301–311

PIOTROWSKI T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa

ULITZKA E., 2008: Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 131–149

WĘGRZYNEK K., 2007: Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 87–100

WIERZBICKA A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin

ŻMIGRODZKI P., 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice

ŻMIGRODZKI P., 2008: Słowo – słownik – rzeczywistość, Kraków

ŻMIGRODZKI P., 2011: Polnische einsprachige Lexikographie nach 1990, dargestellt aus einer ge-schichtlich-kulturellen Perspektive, tłum. P. Mączyński, [w:] Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, hrsg. v. L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, „Danziger Beiträge zur Germanistik”, Bd. 35, Frankfurt am Main 2011, s. 13-31 [wersja polska]

ŻMIGRODZKI P., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN – stan obecny i przyszłość, „Język Polski” XCII, z. 5, s. 321–324

ŻMIGRODZKI P., BAŃKO M., DUNAJ B., PRZYBYLSKA R. 2007: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 9–21

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.