Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 31 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W ciągu całego roku akademickiego, dwa semestry:


godziny kontaktowe - praca na zajęciach (60 godzin) i konsultacje z osobą prowadzącą = 3 pkt ECTS;


praca własna studenta - szacowany czas potrzebny na lektury, przygotowanie do zajęć, do wygłoszenia referatów, napisanie pracy dyplomowej - 15 pkt ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

- ma poszerzoną wiedzę o miejscu filologii polskiej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W02)

- ma pogłębioną, uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat pewnej liczby ważnych autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej oraz jej wielorakich kontekstów (K_W03; K_W04)

- ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod literaturoznawczej analizy oraz interpretacji dzieł z różnych epok (K_W05)

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej (K_W11).Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

- potrafi dokonać wnikliwej obserwacji oraz interpretacji zjawisk literackich; analizuje ich powiązania z różnymi kontekstami kultury (K_U02)

- posiada umiejętność analizy oraz interpretacji dziel literackich ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich (K_U03)

- potrafi w sposób przejrzysty, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie; posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień literaturoznawczych (K_U11).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

- ma pogłębioną świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej (K_K01)

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K02)

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy (K_K05)

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (K_K09)

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy i podejmuje działania w tym zakresie (K_K12).


Metody dydaktyczne:

dobierane indywidualnie przez prowadzących poszczególne grupy seminaryjne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy licencjackiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy licencjackiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, formułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy licencjackiej, referowania literatury przedmiotu, prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania – zajęcia przygotowują do pełnienia różnych ról zawodowych.

Literatura:

Literatura przedmiotu jest wskazywana przez prowadzących poszczególne grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Wskazywane przez prowadzących poszczególne grupy. Zazwyczaj warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest zaakceptowanie przez promotora planu / konspektu całej pracy licencjackiej wraz z bibliografią.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Maciej Grochowski, Danuta Kowalewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Wacław Lewandowski, Ewa Owczarz, Jerzy Smulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Paweł Bohuszewicz, Joanna Kamper-Warejko, Wacław Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Marzenna Cyzman, Adam Dobaczewski, Danuta Kűnstler-Langner, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Wacław Lewandowski, Agnieszka Markuszewska, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Maciej Wróblewski, Magdalena Żabowska
Prowadzący grup: Magdalena Goik, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Wacław Lewandowski, Agnieszka Markuszewska, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Informacje o formie zdalnej zajęć znajdują się w informacjach dla poszczególnych grup.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.