Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia uzupełniające z zakresu literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3Z-ZUL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zajęcia uzupełniające z zakresu literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 31 - filologia polska s1
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie zajęć otrzymuje jeden punkt ECTS, co odpowiada następującemu nakładowi pracy:


15 godzin pracy własnej (czytanie wskazanych lektur, przygotowywanie się do zajęć) - 0.5 pkt. ECTS;

15 godzin kontaktowych - 0.5 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zajęciach student/ka:

1. zna podstawową terminologię literaturoznawczą, rozumie jej źródła, jak również potrafi się nią posługiwać (K_W01)

2. ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczącej liczby ważnych autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej od jej początków po czasy współczesne (K_W03).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zajęciach student/ka:

rozumie i interpretuje zjawiska i symbole dawnej i współczesnej kultury, w tym kultury masowej (K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

1. wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji działań profesjonalnych w zakresie filologii polskiej (K_K07)

2. ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K08)

3. potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą w mowie i w piśmie (K_K13).


Metody dydaktyczne:

Zasadnicza metoda dydaktyczna: konwersacja z elementami wykładu.

Ponadto: klasyczna metoda problemowa, studium przypadku.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania (K_W01, K_W03) i aktywności na zajęciach (K_07, K_08, K_13), ocena prezentacji przygotowanych na wskazany przez osobę prowadzącą temat (K_W01, K_W03, K_U12).

Limit nieobecności na zajęciach: dwie nieobecności. Druga nieobecność wiąże się z obowiązkiem zaliczenia wszystkich nieobecności. Podczas zaliczania nieobecności sprawdzana jest znajomość tematyki podjętej na opuszczonych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner, Aleksander Madyda
Prowadzący grup: Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.