Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1L-LP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

0,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student:

1. ma poszerzoną wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach filologii polskiej z innymi dyscyplinami naukowymi;

2. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o literackich i pozaliterackich (np. historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach literatury polskiej kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru, w tym wpływu, jaki na nią wywierała literatura powszechna;

3. ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod literaturoznawczej analizy i interpretacji dzieł z różnych epok;

(K_W02; K_W04; K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student:

1. potrafi dokonać wnikliwej obserwacji i interpretacji zjawisk literackich; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami kultury;

2. posiada rozwinięte umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich;

(K_U02; K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student:

1. ma pogłębioną świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej;

2. rozumie pluralizm kulturowy;

3. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;

(K_K01; K_K03; K_K12)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z utworami z kanonu literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stanowiących konteksty dla literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń z literatury powszechnej wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne, obejmujące dzieła z różnych kręgów literatury np.: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej, francuskiej, japońskiej, iberoamerykańskiej, czeskiej, włoskiej, skandynawskiej. W analizach i interpretacjach oprócz kwestii ideowych i estetycznych zostaną uwzględnione zagadnienia recepcyjne oraz wpływ tych utworów na literaturę polską.

Literatura:

Literatura zaproponowana przez poszczególnych wykładowców w ramach ich autorskich bloków tematycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w zajęciach

2. Sprawdzenie wiedzy studenta w formie określonej przez prowadzącego (np. test końcowy, referat)

(szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu ustalają prowadzący)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z utworami z kanonu literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stanowiących konteksty dla literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń z literatury powszechnej wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne, obejmujące dzieła z różnych kręgów literatury np.: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej, francuskiej, japońskiej, iberoamerykańskiej, czeskiej, włoskiej, skandynawskiej. W analizach i interpretacjach oprócz kwestii ideowych i estetycznych zostaną uwzględnione zagadnienia recepcyjne oraz wpływ tych utworów na literaturę polską.

Literatura:

Literatura zaproponowana przez poszczególnych wykładowców w ramach ich autorskich bloków tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z utworami z kanonu literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stanowiących konteksty dla literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń z literatury powszechnej wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne, obejmujące dzieła z różnych kręgów literatury np.: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej, francuskiej, japońskiej, iberoamerykańskiej, czeskiej, włoskiej, skandynawskiej. W analizach i interpretacjach oprócz kwestii ideowych i estetycznych zostaną uwzględnione zagadnienia recepcyjne oraz wpływ tych utworów na literaturę polską.

Literatura:

Literatura zaproponowana przez poszczególnych wykładowców w ramach ich autorskich bloków tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Prowadzący grup: Agnieszka Górska, Grażyna Halkiewicz-Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z utworami z kanonu literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stanowiących konteksty dla literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń z literatury powszechnej wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne, obejmujące dzieła z różnych kręgów literatury np.: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej, francuskiej, japońskiej, iberoamerykańskiej, czeskiej, włoskiej, skandynawskiej. W analizach i interpretacjach oprócz kwestii ideowych i estetycznych zostaną uwzględnione zagadnienia recepcyjne oraz wpływ tych utworów na literaturę polską.

Literatura:

Literatura zaproponowana przez poszczególnych wykładowców w ramach ich autorskich bloków tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z utworami z kanonu literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stanowiących konteksty dla literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń z literatury powszechnej wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne, obejmujące dzieła z różnych kręgów literatury np.: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej, francuskiej, japońskiej, iberoamerykańskiej, czeskiej, włoskiej, skandynawskiej. W analizach i interpretacjach oprócz kwestii ideowych i estetycznych zostaną uwzględnione zagadnienia recepcyjne oraz wpływ tych utworów na literaturę polską.

Literatura:

Literatura zaproponowana przez poszczególnych wykładowców w ramach ich autorskich bloków tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner, Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Wacław Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z utworami z kanonu literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł stanowiących konteksty dla literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń z literatury powszechnej wykładowcy proponują autorskie bloki tematyczne, obejmujące dzieła z różnych kręgów literatury np.: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, rosyjskiej, francuskiej, japońskiej, iberoamerykańskiej, czeskiej, włoskiej, skandynawskiej. W analizach i interpretacjach oprócz kwestii ideowych i estetycznych zostaną uwzględnione zagadnienia recepcyjne oraz wpływ tych utworów na literaturę polską.

Literatura:

Literatura zaproponowana przez poszczególnych wykładowców w ramach ich autorskich bloków tematycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.