Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe tendencje w edytorstwie naukowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1L-NTEN-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Nowe tendencje w edytorstwie naukowym
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 12 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

- 1,5 punktu za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą,

- 0,5 punktu (20 godzin pracy) za pracę własną, przygotowanie do zajęć i pisemne zaliczenie zajęć (egzamin).
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma elementarną wiedzę o edytorstwie tradycyjnym i najnowszych tendencjach w tekstologii (K_W04).


W3: Student/ka ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tematyki związanej ze specjalizacją, którą wybrał - zna na poziomie rozszerzonym jej terminologię i metody w niej wykorzystywane, rozumie jakie jest miejsce danej dyscypliny wśród innych dziedzin działalności ludzkiej, zna relacje jakie zachodzą między tą dyscypliną a filologią polską (K_W12).


W4: Student/ka ma elementarną wiedzę z zakresu zwrotu cyfrowego i rewolucji technologicznej w humanistyce, nowatorskich rozwiązań edytorskich, potrzeb współczesnego czytelnika dzieł literackich (K_W18).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01).


U2: Student/ka potrafi analizować najnowsze tendencje w filologicznej krytyce tekstu, cyfryzacji dzieł literackich, umie charakteryzować hiperteksty, książkę internetową, nośniki cyfrowe i ich funkcje we współczesnej tekstologii (K_U04).


U3: Student/ka potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka rozumie pluralizm kulturowy (K_K03).


K2: Student/ka ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy i świata, podejmuje działania w tym zakresie (K_K12).

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład informacyjny z elementami dyskusji oraz prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studenta z tematyką obejmującą zagadnienia edytorstwa tradycyjnego w perspektywie najnowszych tendencji w tekstologii. Ważnym aspektem poruszanej problematyki są: humanistyka cyfrowa i nowoczesne projekty edytorskie.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia: edytorstwo tradycyjne a najnowsze tendencje w tekstologii, charakterystyka zwrotu cyfrowego i rewolucji technologicznej w humanistyce, analiza najnowszych tendencji w filologicznej krytyce tekstu, nowatorskie rozwiązania edytorskie, potrzeby współczesnego czytelnika dzieł literackich a edytorstwo naukowe, cyfryzacja dzieł literackich i edytorstwa, hiperteksty, książka internetowa, charakterystyka nośników cyfrowych i ich funkcje we współczesnej tekstologii, eksperymentalne projekty cyfrowe: tradycja polska i europejska, rola finansowania współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edytorskich.

Literatura:

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki, Kraków 2005.

Garbal Ł., Cyfrowe wydanie krytyczne, "Sztuka Edycji" 2016, nr 2.

Garbal Ł., Edytorstwo, Warszawa 2011.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Kochańska A., Niciński, K., Cyfrowa edycja listów Lechonia, Wierzyńskiego i Grydzewskiego, "Sztuka Edycji" 2016, nr 2.

Krasiński Z., Dzieła zebrane. Nowe wydanie, red. M. Strzyżewski, Toruń 2017.

Loth, R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2008.

Mickiewicz A., Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 1–17, red. Z. J. Nowak, Warszawa 1998–2005.

Norwid C., Dzieła wszystkie, t. 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11, Lublin 2007-2016.

Słowacki J., Poematy, t. 1–2, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2009.

Słowacki J., Wiersze, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005.

Świderkówna A., Nowicka M., Książka się rozwija, Wrocław 2008.

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdziany z zakresu wprowadzanych pojęć: K_U04.

- aktywność w dyskusjach: K_U01, K_U04, K_U14.

- końcowy egzamin zaliczeniowy: K_W02, K_W04, K_W12, K_W18, K_K03, K_K12.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studenta z tematyką obejmującą zagadnienia edytorstwa tradycyjnego w perspektywie najnowszych tendencji w tekstologii. Ważnym aspektem poruszanej problematyki są: humanistyka cyfrowa i nowoczesne projekty edytorskie.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia: edytorstwo tradycyjne a najnowsze tendencje w tekstologii, charakterystyka zwrotu cyfrowego i rewolucji technologicznej w humanistyce, analiza najnowszych tendencji w filologicznej krytyce tekstu, nowatorskie rozwiązania edytorskie, potrzeby współczesnego czytelnika dzieł literackich a edytorstwo naukowe, cyfryzacja dzieł literackich i edytorstwa, hiperteksty, książka internetowa, charakterystyka nośników cyfrowych i ich funkcje we współczesnej tekstologii, eksperymentalne projekty cyfrowe: tradycja polska i europejska, rola finansowania współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edytorskich.

Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Literatura:

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki, Kraków 2005.

Garbal Ł., Cyfrowe wydanie krytyczne, "Sztuka Edycji" 2016, nr 2.

Garbal Ł., Edytorstwo, Warszawa 2011.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Kochańska A., Niciński, K., Cyfrowa edycja listów Lechonia, Wierzyńskiego i Grydzewskiego, "Sztuka Edycji" 2016, nr 2.

Krasiński Z., Dzieła zebrane. Nowe wydanie, red. M. Strzyżewski, Toruń 2017.

Loth, R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2008.

Mickiewicz A., Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 1–17, red. Z. J. Nowak, Warszawa 1998–2005.

Norwid C., Dzieła wszystkie, t. 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11, Lublin 2007-2016.

Słowacki J., Poematy, t. 1–2, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2009.

Słowacki J., Wiersze, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005.

Świderkówna A., Nowicka M., Książka się rozwija, Wrocław 2008.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.