Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1L-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie I semestru seminarium magisterskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie semestru student otrzymuje 4 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi około 100 godzin pracy, z czego:

- 2 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz.) oraz konsultacje z osobą prowadzącą (osobiste oraz za pośrednictwem środków komunikacji na odległość);

- 2 pkt ECTS za przygotowanie się do zajęć (lektury, opracowanie referatów, prezentacji) oraz pisanie uzgodnionych z prowadzącym fragmentów pracy magisterskiej.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

W1: zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w filologii polskiej (literaturoznawczą/językoznawczą) i dyscyplinach pokrewnych i poprawnie stosuje ją (K_W01)

W2: ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod literaturoznawczej analizy oraz interpretacji dzieł z różnych epok/metod językoznawczej analizy oraz opisu języka dawnego i współczesnego (K_W05)

W3: ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

U1: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01)

U2: potrafi dokonać wnikliwej obserwacji oraz interpretacji zjawisk literackich i językowych; analizuje ich powiązania z różnymi kontekstami kultury (K_U02)

U3: posiada umiejętność analizy oraz interpretacji dzieł literackich/tekstów użytkowych ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich (K_U03)

U4: potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu filologii polskiej (literaturoznawstwa/językoznawstwa) oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów literackich (K_U04)

U5: potrafi samodzielnie poddać wnikliwej ocenie dzieło literackie/tekst użytkowy, wskazując na jego wartości stylistyczne i poznawcze; potrafi podać argumenty przemawiające za jego oceną (K_U05)

U6: potrafi w sposób przejrzysty, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie; posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień literaturoznawczych i językoznawczych (K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

K1: ma pogłębioną świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej/ nauki o języku (K_K01)

K2: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K02)

K3: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy (K_K05)

K4: jest przekonany/a o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (K_K09)

K5: jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania związane z literaturą i życiem literackim oraz z kulturą języka; jest zdolny/a do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie (K_K10)

K6: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy i podejmuje działania w tym zakresie (K_K12).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy magisterskiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, sformułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pracy ze źródłami, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy licencjackiej, referowania literatury przedmiotu (w tym obcojęzycznej), prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania – zajęcia przygotowują do pełnienia różnych ról zawodowych.

Zazwyczaj w semestrze letnim I roku studiów drugiego stopnia studenci przygotowują wstępną wersję jednego z rozdziałów pracy magisterskiej, referując opracowywane fragmenty na forum grupy seminaryjnej.

Literatura:

Wskazywana przez osobę prowadzącą dla każdej grupy z osobna.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaryjny tryb pracy, obejmujący formy referatu, prezentacji, dyskusji na forum grupy i bezpośrednią rozmowę mistrz- uczeń, pozwala na bieżące sprawdzanie realizacji poszczególnych efektów kształcenia): W1, W2, U1, U6.

Zazwyczaj warunkiem zaliczenia semestru letniego jest akceptacja przez osobę prowadzącą napisanego wybranego rozdziału pracy magisterskiej. Podczas sprawdzania rozdziału oceniany jest stopień realizacji następujących efektów kształcenia: W1, U1, U3.

(Prowadzący poszczególne grupy mogą ustalić szczegółowe warunki zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marzenna Cyzman-Eid, Elżbieta Kruszyńska, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Radosław Sioma
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marzenna Cyzman-Eid, Elżbieta Kruszyńska, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Informacje o zdalnej formie zajęć znajdują się w informacjach dla poszczególnych grup

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Joanna Kamper-Warejko, Danuta Kowalewska, Rafał Moczkodan, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Joanna Kamper-Warejko, Danuta Kowalewska, Rafał Moczkodan, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Informacje o zdalnej formie zajęć znajdują się w informacjach dla poszczególnych grup

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Adam Dobaczewski, Iwona Kaproń-Charzyńska, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Paweł Tański, Magdalena Żabowska
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski, Iwona Kaproń-Charzyńska, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Paweł Tański, Magdalena Żabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Informacje o zdalnej formie zajęć znajdują się w informacjach dla poszczególnych grup

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)