Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pisania tekstów krytycznych i naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1L-WPTKIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pisania tekstów krytycznych i naukowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone studia licencjackie na kierunku filologicznym i/lub humanistycznym

Całkowity nakład pracy studenta:

Około 70 godzin: 30 godzin zajęć i ok. 40 - samodzielnej pracy związanej z zapoznaniem się z literaturą i przygotowanie tekstów (prezentacji) własnych.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W01: ma poszerzoną wiedzę dot. literaturoznawczych form wypowiedzi

K_W02: zna metody wartościowania i problematyzowania utworów literackich w odwołaniu do koncepcji badawczych i krytycznych

K_W03: zna odmiany wypowiedzi krytycznej i naukowej (recenzja, referat prezentowany na sympozjum, głos w dyskusji, studium monograficzne, esej)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje za źródeł pisanych i elektronicznych

K_U02: posiada rozwinięte umiejętności lektury i pisania pisania tekstów naukowych i krytycznych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich

K_U03: posiada pogłębione umiejętności prezentowania (w mowie i piśmie) własnych pomysłów, popieranych rozbudowaną argumentacją naukową i krytyczną, kierując się przy tym zasadami etycznymi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_K01: wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji zadań i działań profesjonalnych w zakresie filologii polskiej (indywidualne opracowanie i przygotowanie tekstu naukowego i krytycznego)Metody dydaktyczne:

Elementy metod dydaktycznych podających (wykładu informacyjnego, problemowego, konwersatoryjnego) w funkcji ekspozycji zajęć; metody poszukujące (ćwiczeniowa, seminaryjna, elementy dyskusji oksfordzkiej...)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac.

Pełny opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac. Przedmiotem zajęć jest też praktyczna nauka pisania tekstów krytycznoliterackich. Zakłada się możliwość nauczania zdalnego synchronicznego (Teams) lub asynchronicznego (USOSmail).

Literatura:

H. Becker, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 2000

H. Markiewicz, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego, [w zbiorze:] W kręgu historii i teorii literatury, Wrocław 1987

J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Kraków 1998

J. Sławiński, Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 4, Kraków 2000

T. Budrewicz, Recenzja, [hasło w zbiorze:] Słownik polskiej krytyki literackiej, Toruń 2016

Metody i kryteria oceniania:

Test sprawdzający wiedzę teoretyczną; ocena pracy krytycznoliterackiej z uwzględnieniem oceny pozostałych słuchaczy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Wacław Lewandowski, Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac.

Pełny opis:

Przedmiotem lektury i interpretacji na konwersatorium będą kolejno: artykuły naukowe opracowane przez ich autorów na podstawie wcześniejszej prezentacji (na konferencji, sympozjum, w dyskusji panelowej...), eseje, rozprawa naukowa. Pytania do dyskusji w trakcie konwersatorium będą zmierzały do rekonstrukcji cech każdej z tych odmian gatunkowych pisarstwa naukowego i popularnonaukowego, poddania analizie sposobów prezentowania tez, typów argumentacji, walorów i wad kompozycyjnych.... Podsumowaniem pracy nad konkretnymi tekstami będzie napisanie przez uczestników recenzji dwóch wybranych artykułów recenzyjnych.

Literatura:

1. Jakub Z. Lichański, "Retoryka" oraz "Retoryka na progu XXI wieku. Wybrane 1. Jakub Z. Lichański, "Retoryka" oraz "Retoryka na progu dwudziestego pierwszego wieku. Wybrane problemy", w: "Literatura - Teoria - Metodologia", red. D. Ulicka, Warszawa 2001 ss. 292-329; 474-497,

2. "Nasze pojedynki o romantyzm", red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1995 (tutaj artykuły: Zofii Stefanowskiej, Krzysztofa Rutkowskiego, Elżbiety Kiślak)

3. Przemysław Dakowicz, "Obecność. Manifesty i eseje", Warszawa 2014,

4. Marta Kwaśnicka, "Jadwiga", Warszwa 2015,

5. Monika Rudaś-Grodzka, "Sfinks słowiański i mumia polska", Warszawa 2013

Lista lektur jest otwarta na propozycje studentów i zostanie poszerzona o teksty, które znalazły się w ich polu badawczym i o których chcieliby podyskutować w formule zaplanowanej dla tego konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Jerzy Smulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac.

Pełny opis:

Przedmiotem lektury i interpretacji na konwersatorium będą kolejno: artykuły naukowe opracowane przez ich autorów na podstawie wcześniejszej prezentacji (na konferencji, sympozjum, w dyskusji panelowej...), eseje, rozprawa naukowa. Pytania do dyskusji w trakcie konwersatorium będą zmierzały do rekonstrukcji cech każdej z tych odmian gatunkowych pisarstwa naukowego i popularnonaukowego, poddania analizie sposobów prezentowania tez, typów argumentacji, walorów i wad kompozycyjnych.... Podsumowaniem pracy nad konkretnymi tekstami będzie napisanie przez uczestników recenzji dwóch wybranych artykułów recenzyjnych.

Literatura:

1. Jakub Z. Lichański, "Retoryka" oraz "Retoryka na progu XXI wieku. Wybrane 1. Jakub Z. Lichański, "Retoryka" oraz "Retoryka na progu dwudziestego pierwszego wieku. Wybrane problemy", w: "Literatura - Teoria - Metodologia", red. D. Ulicka, Warszawa 2001 ss. 292-329; 474-497,

2. "Nasze pojedynki o romantyzm", red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1995 (tutaj artykuły: Zofii Stefanowskiej, Krzysztofa Rutkowskiego, Elżbiety Kiślak)

3. Przemysław Dakowicz, "Obecność. Manifesty i eseje", Warszawa 2014,

4. Marta Kwaśnicka, "Jadwiga", Warszwa 2015,

5. Monika Rudaś-Grodzka, "Sfinks słowiański i mumia polska", Warszawa 2013

Lista lektur jest otwarta na propozycje studentów i zostanie poszerzona o teksty, które znalazły się w ich polu badawczym i o których chcieliby podyskutować w formule zaplanowanej dla tego konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Wacław Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac.

Pełny opis:

Przedmiotem lektury i interpretacji na konwersatorium będą kolejno: artykuły naukowe opracowane przez ich autorów na podstawie wcześniejszej prezentacji (na konferencji, sympozjum, w dyskusji panelowej...), eseje, rozprawa naukowa. Pytania do dyskusji w trakcie konwersatorium będą zmierzały do rekonstrukcji cech każdej z tych odmian gatunkowych pisarstwa naukowego i popularnonaukowego, poddania analizie sposobów prezentowania tez, typów argumentacji, walorów i wad kompozycyjnych.... Podsumowaniem pracy nad konkretnymi tekstami będzie napisanie przez uczestników recenzji dwóch wybranych artykułów recenzyjnych.

Literatura:

1. Jakub Z. Lichański, "Retoryka" oraz "Retoryka na progu XXI wieku. Wybrane 1. Jakub Z. Lichański, "Retoryka" oraz "Retoryka na progu dwudziestego pierwszego wieku. Wybrane problemy", w: "Literatura - Teoria - Metodologia", red. D. Ulicka, Warszawa 2001 ss. 292-329; 474-497,

2. "Nasze pojedynki o romantyzm", red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1995 (tutaj artykuły: Zofii Stefanowskiej, Krzysztofa Rutkowskiego, Elżbiety Kiślak)

3. Przemysław Dakowicz, "Obecność. Manifesty i eseje", Warszawa 2014,

4. Marta Kwaśnicka, "Jadwiga", Warszwa 2015,

5. Monika Rudaś-Grodzka, "Sfinks słowiański i mumia polska", Warszawa 2013

Lista lektur jest otwarta na propozycje studentów i zostanie poszerzona o teksty, które znalazły się w ich polu badawczym i o których chcieliby podyskutować w formule zaplanowanej dla tego konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski, Jerzy Smulski
Prowadzący grup: Wacław Lewandowski, Jerzy Smulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac. Przedmiotem zajęć jest też praktyczna nauka pisania tekstów krytycznoliterackich. Zakłada się możliwość nauczania zdalnego synchronicznego (Teams) lub asynchronicznego (USOSmail).

Pełny opis:

Tematem "Warsztatów..." jest analiza i interpretacja tekstów naukowych i eseistycznych w konfrontacji z regułami i metodami dawnej i współczesnej retoryki oraz konwencjami gatunkowymi, które reprezentują. Następnie - ocena tych tekstów według kryteriów wypracowanych w dyskusji na zajęciach i ujętych w formę recenzji napisanych przez słuchaczy, a dotyczących wybranych prac. Przedmiotem zajęć jest też praktyczna nauka pisania tekstów krytycznoliterackich. Zakłada się możliwość nauczania zdalnego synchronicznego (Teams) lub asynchronicznego (USOSmail). Zajęcia mają charakter warsztatów - wiedza teoretyczna wspomaga praktyczną naukę pisania tekstów krytycznych.

Literatura:

H. Becker, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 2000

H. Markiewicz, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego, [w zbiorze:] W kręgu historii i teorii literatury, Wrocław 1987

J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Kraków 1998

J. Sławiński, Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 4, Kraków 2000

T. Budrewicz, Recenzja, [hasło w zbiorze:] Słownik polskiej krytyki literackiej, Toruń 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.