Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-HL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student otrzymuje 4 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 100 g. pracy, z tego:

1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 g. pracy)

3 pkt ECTS za pracę własną: samokształcenie, sporządzanie notatek, konsultacje z osobą prowadzącą.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

1. zna podstawową terminologię literaturoznawczą – szczególnie historycznoliteracką, rozumie jej źródła, jak również potrafi się nią posługiwać (K_W01)

2. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranych problemów historii literatury polskiej w ich kulturowych uwarunkowaniach (K_W03)

3. posiada pogłębioną wiedzę o procesie historycznoliterackim i głównych tendencjach rozwojowych literatury polskiej – od średniowiecza po XXI wiek (K_W04)

4. posiada pogłębioną wiedzę o pozaliterackich (historycznych, kulturowych) kontekstach literatury polskiej – kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru (K_W04)

5. ma pogłębioną wiedzę o swoistości metod historycznoliterackiej analizy oraz interpretacji tekstów literatury polskiej (K_W05).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. integruje wiedzę o literaturze polskiej z wiedzą o jej kontekście stanowionym przemianami kultury oraz dziejami politycznymi (K_U01)

2. posiada pogłębione umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z różnych okresów literatury polskiej – ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich (K_U02)

3. potrafi wykorzystać oraz zintegrować wiedzę o literaturze polskiej z dziejami politycznymi Polski (K_U04)

4. wskazuje elementy ramy tekstu oraz charakteryzuje mechanizmy służące jego spójności (K_U09).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

1. ma świadomość zakresu i statusu literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej (K_K01)

2. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; zarazem jest świadom powinności poszerzania i pogłębiania ich (K_K02)

3. poprzez regularne samokształcenie wzmacnia swą wytrwałość w realizacji działań profesjonalnych w zakresie filologii polskiej (K_K06)

4. ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych; jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K09)

5. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie wielowiekowego dziedzictwa literatury polskiej (K_K12).


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład jest pomyślany jako pogłębienie sekwencji zajęć historycznoliterackich studiów I stopnia. Niejako siłą rzeczy mogą zostać podjęte jedynie zagadnienia podstawowe i zarazem trudne. Najogólniejszym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami literatury polskiej poprzez przekazanie im wiadomości na temat jej głównych problemów – pogłębionych i poszerzonych o materię metodologiczną.

Pełny opis:

Najogólniejszy porządek chronologiczny wykładu to historycznoliteracka oczywistość. Teksty stanowiące materię poszczególnych zajęć oraz problemy w owych tekstach zawarte nie wyczerpują bynajmniej tzw. „całości”, jaką powinna stawać się historia literatury polskiej – zważywszy liczbę spotkań: byłoby to niemożliwe. Innymi słowy: w głowach słuchaczy teksty podejmowane w toku zajęć z czasem coraz mocniej powinny współtworzyć pogłębiony obraz dziejów literatury polskiej.

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy tak o samej literaturze, jak też o jej zakorzenieniu w kulturze polskiej. Niepodobna abstrahować od wielorakiej materii historycznej (dzieje polityczne, problematyka religijna i społeczna). Wykład powinien być pomocny w czytaniu szczególnie tych tekstów, które jawią się jako trudne ze względu na „lukę” kulturową, oddzielającą nawet choćby dekady PRL od lat III RP.

Wykład ma za zadanie:

- przekazanie wiedzy o głównych problemach literatury i kultury polskiej

- uświadomienie, że analizowane na wykładach teksty tworzyli ludzie, którzy przeważnie żyli w innych epokach, jednak są one czytane dziś – toteż przeszłość jakby istnieje w teraźniejszości (wiedzie swe życie po życiu)

- wykształcenie umiejętności dostrzegania problemów w tych tekstach, które mogą wydawać się od nich wolne (np. mowa Józefa Piłsudskiego podczas złożenia prochów Juliusza Słowackiego w krypcie wawelskiej – proza retoryczna).

Problematyka kolejnych wykładów:

1. Historia literatury – podstawowe rozpoznania teoretyczne

2. Sztuka słowa a sztuka obrazu

3. Tragedia i emocje: "Odprawa posłów greckich"

4. Polska jako wyzwanie literatury: Stefan Żeromski - Wiesław Myśliwski

5. Mówca Józef Piłsudski

6. Witkacy Arystotelesem „podszyty”: mimesis i Czysta Forma

7. Wojna – poezja – biografia: Julian Przyboś w Gwoźnicy

8. Literatura i apokryficzna propaganda: Lenin, Stalin, Dzierżyński

9. Wspomnienia marca 1968: Sabina Baral, Lejb Fogelman

10. Krytyka literacka: Stanisława Barańczaka "Książki najgorsze"

11. Kontekstowe realia: Psalm stojących w kolejce i gospodarka niedoboru

12. Nowomowa – dowcip polityczny

13. Intertekstualność badań historycznoliterackich

14. Literaturoznawstwo a współczesna humanistyka

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura propedeutyczna:

J. Tomkowski, Najkrótsza historia literatury polskiej, Warszawa 2015.

J. Tomkowski, Dzieje literatury polskiej, Wrocław 2007.

Literatura:

J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej (dowolne wydanie).

J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze (dowolne wydanie) – wybór własny.

H. Markiewicz, Głównie problemy wiedzy o literaturze (dowolne wydanie) – wybór własny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu:

- na ostatnim wykładzie pisemne zaliczenie w formie końcowego sprawdzianu kompetencji

- pożądany warunek techniczny: wypowiedź pisana na papierze kancelaryjnym w linię

- zostanie podanych pięć zagadnień

- każda odpowiedź będzie oceniana samoistnie (0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 punkt)

- aby otrzymać ocenę dostateczną, należy zdobyć 2 i 3/4 punktu; ocenę dostateczną plus – 3 i ¼ punktu; ocenę dobrą – 3 i 3/4 punktu; ocenę dobry plus – 4 i ¼ punktu; ocenę bardzo dobrą – 4 i 1/2 punktu

- czas sprawdzania prac zaliczeniowych: jeden tydzień

- prace skażone błędami językowymi będą poprawiane w trybie indywidualnym – ich oceny zostaną wprowadzone do USOS po sprawdzianie podczas konsultacji egzaminatora.

Praca zaliczeniowa pozwoli sprawdzić:

- wiedzę na temat wybranych problemów literatury polskiej (K_W03)

- wiedzę o pozaliterackich (historycznych oraz kulturowych) kontekstach literatury polskiej – kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru (K_W04)

- pogłębione umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z różnych epok historycznoliterackich ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich (K_U02)

- świadomość zakresu i statusu literatury polskiej oraz jej miejsca w kulturze (K_K01).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski, Krzysztof Obremski
Prowadzący grup: Krzysztof Obremski, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner, Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner, Wacław Lewandowski, Aleksander Madyda
Prowadzący grup: Danuta Kűnstler-Langner, Aleksander Madyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są pomyślane jako pogłębienie sekwencji zajęć historycznoliterackich studiów I stopnia. Niejako siłą rzeczy mogą zostać podjęte jedynie zagadnienia podstawowe i zarazem trudne. Najogólniejszym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami literatury polskiej poprzez przekazanie im wiadomości na temat jej głównych problemów – pogłębionych i poszerzonych o materię metodologiczną.

Pełny opis:

Zob. informacje o przedmiocie.

Literatura:

Wskazane przez prowadzącego grupę.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone przez prof. D. Kunstler-Langner w I sem. 2020-20121 odbywają się zdalnie na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.