Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortofonia polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-OP-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Ortofonia polska
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu kultury języka i wypowiedzi oraz fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za realizowany przedmiot student uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 30 godzin (1,5 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego związane z przygotowaniem się do zajęć oraz do zaliczenia - 10 godzin (0,5 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: charakteryzuje normatywne i pozanormatywne sposoby wymowy - K_W12;

W1: omawia metody opisu oprawnych wersji wymowy - K_W09.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: odróżnia sposoby wymowy starannej - K_U11;

U2: rozpoznaje wymowę zgodną z normą wzorcową i użytkową - K_W10;

U3: poprawia wadliwe sposoby wymowy - K_U11.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: wykazuje aktywność w weryfikowaniu poprawności tekstów języka mówionego - K-K06.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze praktycznym.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu językoznawstwa normatywnego, dotyczące zasad poprawnej wymowy i poprawnego brzmienia wyrazów i połaczeń wyrazowych współczesnej polszczyzny.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

1. Różnice między mową a pismem. Alfabety fonetyczne. Zasady transkrypcji fonetycznej.

2. Klasyfikacja artykulacyjna samogłosek oraz zasady wymowy samogłosek ustnych i tzw. nosówek we współczesnej polszczyźnie.

3. Klasyfikacja artykulacyjna spółgłosek. Wymowa spółgłosek we współczesnej polszczyźnie. Upodobnienia i asymilacje spółgłoskowe.

4. Regionalne zróżnicowanie polszczyzny w zakresie wymowy określonych połączeń głoskowych.

5. Zasady wymowy nazwisk obcych.

6. Wymowa i akcentuacja skrótowców.

7. Akcent we współczesnej polszczyźnie.

Literatura:

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa. Ortografia. Interpunkcja, Warszawa 2009.

M. Madejowa, Zasady poprawnej wymowy polskiej i ich przydatność w procesie edukacji szkolnej, [w:] Język Polski LXXII, z. 2-3, s. 187-198.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, red. W. Lubaś, S. Urbańczyk, Warszawa 1990.

Słownik wymowy polskiej, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa-Kraków 1977.

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1970.

B. Wierzchowska, Wymowa polska, Warszawa 1981.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Końcowe zaliczenie sprawdzianu pisemnego - W1, W2, U1, U2;

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - K1.

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 60%

dst- 60%-68%

dst plus- 69%-77%

db- 78%-85%

db plus- 86%-91%

bdb- powyżej 92%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.