Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pragmatyka językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-PJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka językowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS w następującym układzie:

1) uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych i zdalnych - 30 godzin (2 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 5 godzin (0,5 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz przygotowanie projektu zaliczeniowego - 35 godzin (1,5 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Po zaliczeniu zajęć studenci znają podstawowe pojęcia używane w pragmatyce językowej - K_W12;

W2: Studenci znają różne teorie na temat zależności między semantyką a pragmatyką - K_W09;

W3: Studenci znają klasyfikację aktów mowy - K_W12;

W4: Studenci znają mechanizmy tworzenia tekstów o funkcji perswazyjnej - K_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Studenci potrafią samodzielnie analizować najważniejsze typy aktów mowy - K_U10;

U2: Studenci posiadają umiejętność kodowania i dekodowania informacji na poziomie presupozycji i implikatury - K_U10;

U3: Studenci potrafią rozróżniać bezpośrednie i pośrednie akty mowy - K_U09;

U4: Studenci potrafią wskazać na językowe i pozajęzykowe wykładniki organizujące strukturę konwersacji - K_U10;

U5: Studenci potrafią tworzyć teksty o funkcji perswazyjnej - K_U10.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Studenci są świadomi nieetyczności technik manipulacyjnych - K_K11; K_K09;

K2: Student umie pracować w zespole - K_K08;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia z pragmatyki językowej podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Głównym celem bloku teoretycznego jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami pragmatyki językoznawczej. Zakres bloku praktycznego ustala prowadzący każdorazowo dla zajęć w cyklu.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia pragmatyki językowej, a w szczególności samo pojęcie pragmatyki językowej, pojęcie aktu mowy, presupozycji, illokucji, implikatury konwersacyjnej. Zaznajamiają się z różnymi teoriami na temat zależności między semantyką a pragmatyką. Poznają klasyfikacje aktów mowy, a także dowiadują się, jaka jest zależność między zróżnicowaniem językowym aktów mowy a kulturą danego społeczeństwa. Wprowadza się także opozycję bezpośrednich i pośrednich aktów mowy. Przedmiotem zajęć są także presupozycje (rozróżnienie presupozycji semantycznych i pragmatycznych) oraz implikatura konwersacyjna (ich rodzaje). Osobne zajęcia poświęcone są ogólnym i szczegółowym regułom organizacji struktury konwersacyjnej.

Blok zajęć praktycznych (ustalany przez prowadzącego dla zajęć w cyklu) służy zdobyciu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu pragmatyki oraz możliwości, jakie dają narzędzia i zasoby cyfrowe w opisie właściwości pragmatycznych wyrażeń.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

po pierwsze - projekt zaliczeniowy (temat i zakres ustalany każdorazowo dla zajęć w cyklu); - U1, U2, U3, U4, U5.

po drugie - sprawdzian pisemny z zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach (listę zagadnień tworzą główne punkty podsumowujące każde zajęcia); W1, W2, W3, W4.

po trzecie - obecność na zajęciach (min. 80%);

po czwarte - aktywność ma zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski, Barbara Linsztet-Kuczkowska, Magdalena Żabowska
Prowadzący grup: Barbara Linsztet-Kuczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski, Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)