Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poprawność językowa w edytorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-PJWE-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa w edytorstwie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 3 punkty ECTS, którym odpowiada 80 godzin pracy, z tego:

– 1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godziny pracy)

– 2 pkt ECTS za pracę własną przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych (50 godzin pracy).
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, K_W10, K_W11, KW_12

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w zakresie filologii polskiej (literaturoznawczą i językoznawczą) i dyscyplinach pokrewnych i poprawnie ją stosuje

- zna cechy tekstów mówionych i pisanych oraz mechanizmy działań tekstotwórczych; zna procedury analiz tekstologicznych oraz zasady tworzenia tekstów o różnych funkcjach

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tematyki związanej ze specjalizacją, którą wybrał/-a

- zna na poziomie rozszerzonym jej terminologię i metody w niej wykorzystywane, rozumie jakie jest miejsce danej dyscypliny wśród innych dziedzin działalności ludzkiej, zna relacje jakie zachodzą między tą dyscypliną a filologią polską


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- stosuje metody i procedury badawcze do uzasadniania hipotez i wyjaśniania twierdzeń językoznawczych, a w szczególności odróżnia jednostki od ich połączeń, dzieli wypowiedzenia na jednostki tematyczno-rematyczne, odróżnia wypowiedzenia poprawne od dewiacyjnych

- wskazuje elementy ramy tekstu oraz charakteryzuje mechanizmy służące jego spójności; analizuje teksty o różnym charakterze; opisuje akty mowy oraz identyfikuje funkcje przez nie realizowane

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności edytorskiej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

- posiada umiejętności analityczno-badawcze dotyczące tematyki związanej z wybraną specjalizacją, potrafi stosować w praktyce wiedzę i narzędzia, które poznał w procesie edukacyjnym


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edytorskich

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy

- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prac redaktorskich

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracąMetody dydaktyczne:

praca samodzielna

praca w grupach kilkuosobowych (ćwiczenia praktyczne)

dyskusje, pogadanki


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności krytycznego podejścia do pracy z tekstem i umiejętności praktycznego zastosowania zasad poprawności językowej w pracy redaktora.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poszczególne spotkania poświęcone są krytycznej analizie autentycznych tekstów reprezentujących różne style i gatunki tekstów humanistycznych. Główny nacisk jest kładziony na semantyczne zagadnienia pracy redaktora. Studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem zasad dobrego stylu, zasad gramatycznych i poprawnościowych w relacji do wykonywanej czynności redakcyjnej. Akcent położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, która umożliwia odróżnianie błędnych konstrukcji zdaniowych i poprawianie błędów, bez wnikania w tkankę merytoryczną zagadnień (często specjalistycznych w naukowym języku danej dyscypliny).

Literatura:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka Hanna, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Poprawnie po polsku, red. A Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Karpowicz Tomasz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Wolański Adam, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć: K_W01, K_W10, K_W11, KW_12, K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15

wykonywanie ćwiczeń praktycznych K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15

samodzielna praca z tekstem: K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności krytycznego podejścia do pracy z tekstem i umiejętności praktycznego zastosowania zasad poprawności językowej w pracy redaktora.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poszczególne spotkania poświęcone są krytycznej analizie autentycznych tekstów reprezentujących różne style i gatunki tekstów humanistycznych. Główny nacisk jest kładziony na semantyczne zagadnienia pracy redaktora. Studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem zasad dobrego stylu, zasad gramatycznych i poprawnościowych w relacji do wykonywanej czynności redakcyjnej. Akcent położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, która umożliwia odróżnianie błędnych konstrukcji zdaniowych i poprawianie błędów, bez wnikania w tkankę merytoryczną zagadnień (często specjalistycznych w naukowym języku danej dyscypliny).

Realizacja zdalna zajęć:

1) zajęcia synchroniczne na platformie Microsoft Teams

2) udostępnianie materiałów dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych przed każdymi zajęciami

3) przekazywanie i weryfikacja ćwiczeń kontrolnych po każdych zajęciach.

Literatura:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka Hanna, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Poprawnie po polsku, red. A Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Karpowicz Tomasz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Mackiewicz Łukasz, 497 błędów, Elbląg 2018.

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Wolański Adam, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.