Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie semestru student otrzymuje 4 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi około 100 godzin pracy, z czego:

- 2 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz.) oraz konsultacje z osobą prowadzącą (osobiste oraz za pośrednictwem środków komunikacji na odległość);

- 2 pkt ECTS za przygotowanie się do zajęć (lektury, opracowanie referatów, prezentacji) oraz pisanie uzgodnionych z prowadzącym fragmentów pracy magisterskiej.Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

W1: ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

U1: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych - K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

K1: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy – K_K05

K2: jest przekonany/a o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą – K_K09

Metody dydaktyczne:

dobierane indywidualnie przez prowadzących, np.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy magisterskiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, sformułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pracy ze źródłami, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej, referowania literatury przedmiotu (w tym obcojęzycznej), prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania – zajęcia przygotowują do pełnienia różnych ról zawodowych.

Zazwyczaj w semestrze zimowym I roku studiów drugiego stopnia studenci dokonują wyboru tematu pracy magisterskiej i przygotowują jej konspekt wraz z bibliografią.

Literatura:

Wskazywana indywidualnie przez prowadzących grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaryjny tryb pracy, obejmujący formy referatu, prezentacji, dyskusji na forum grupy i bezpośrednią rozmowę mistrz- uczeń, pozwala na bieżące sprawdzanie realizacji poszczególnych efektów kształcenia): W1, U1, K1, K2.

Szczegółowe metody i kryteria oceniania określane są przez prowadzących poszczególne grupy. Zazwyczaj warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest - obok aktywności wykazywanej na zajęciach - zaakceptowany przez promotora plan całej pracy magisterskiej wraz z bibliografią: U1, K1.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska, Wacław Lewandowski, Aleksander Madyda, Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Wacław Lewandowski, Aleksander Madyda, Hanna Ratuszna, Jerzy Smulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Małgorzata Gębka-Wolak, Maciej Grochowski, Danuta Kowalewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Rafał Moczkodan, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Rafał Moczkodan, Hanna Ratuszna, Radosław Sioma, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Małgorzata Gębka-Wolak, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Wacław Lewandowski, Rafał Moczkodan, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Magdalena Bizior-Dombrowska, Paweł Bohuszewicz, Marzenna Cyzman, Adam Dobaczewski, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Aleksander Madyda, Viara Maldjieva, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska, Mirosław Strzyżewski, Marek Wiśniewski, Maciej Wróblewski
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Paweł Bohuszewicz, Marzenna Cyzman, Adam Dobaczewski, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Viara Maldjieva, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska, Mirosław Strzyżewski, Marek Wiśniewski, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.