Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Semiotyka języka naturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL1Z-SJN-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Semiotyka języka naturalnego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 11 - filologia polska s2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu logiki dwuwartościowej, zwłaszcza klasycznego rachunku zdań i funkcji semantycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

0,6 ECTS: Godziny realizowane podczas konwersatorium;

0,4 ECTS: Godziny przeznaczone na przygotowanie prezentacji / referatu i przygotowanie się do zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna przedmiot badań semiotyki

W2: zna obszary zainteresowań poszczególnych działów semiotyki

W3: ma podstawową wiedzę na temat związków semiotyki z badaniami języka naturalnego


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł

U2: umie zdobytą ogólną wiedzę zastosować do zagadnień szczegółowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: jest świadom złożonej natury teorii znaku i znaczenia oraz jej złożonych relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot omawia wybrane problemy logicznej teorii języka rozumianego jako system znakowy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu klasyków semiotyki na teorie opisu języka naturalnego.

Pełny opis:

1. Zakres i historia semiotyki, badań semiotycznych. Podstawowe pojęcia semiotyki. Semiotyka w Polsce.

2. Klasyczne teorie semiotyczne (Ch. S. Peirce)

3. Lingwistyczna geneza semiologii języka naturalnego (de F. Saussure, E. Benveniste)

4. Odniesienie (referencja) a znaczenie. Stwierdzanie a wyrażanie. Język i rzeczywistość (G. Frege, K. Ajdukiewicz)

5. Teoria deskrypcji (B. Russell) i referencji (P. F. Sttrawson) a problem opisu języka naturalnego

Literatura:

Pelc J. (1980) Wstęp do semiotyki, Warszawa (fragmenty)

Benveniste É. (1977). Semiologia języka. w: M. Głowiński, Znak, styl, konwencja, s. 11-42. Warszawa: Czytelnik.

Bogusławski, A. (1988). Język i świat znaków, Przegląd Humanistyczny 1-2, 133-168.

Buczyńska-Garewicz, H. (1994). Semiotyka Peirce’a. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Pelc, J. (1980). Znak. Studia semiotyczne 10, 123-154.

Putnam, H. (1993). Znaczenie i referencja. In B. Stanosz (red.), Filozofia języka, 246-257. Warszawa: Fundacja Aletheia – Wydawnictwo Spacja.

Strawson, P. F. (1967). O odnoszeniu się użycia wyrażeń do przedmiotów. w: J. Pelc (red.), Logika i język, 377-413. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowania ciągłego oraz przygotowanej prezentacji (referatu).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams: synchroniczne – konwersatoria online oraz asynchroniczne – materiały i zadania udostępniane na tejże platformie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams: synchroniczne – konwersatoria online oraz asynchroniczne – materiały i zadania udostępniane na tejże platformie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)