Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL2L-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kierunkowe - 22 - filologia polska s2
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 30.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie III semestru seminarium magisterskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć student/ka otrzymuje 30 punktów ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 750 godzin pracy, z czego:

- 2 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz.) i konsultacje z osobą prowadzącą (w różnych formach);

- 28 pkt ECTS za przygotowanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do zajęć (lektury, opracowanie referatów, prezentacji) .


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w zakresie filologii polskiej (literaturoznawczą i językoznawczą) i dyscyplinach pokrewnych i poprawnie ją stosuje (K_W01).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i - zwłaszcza - pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień literaturoznawczych / językoznawczych (K_U11).

U2: Student/ka potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności literaturoznawczej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych (K_U13).

U3: Student/ka ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego pozwalające na zapoznawanie się z literaturą przedmiotu z zakresu nauk humanistycznych w wybranym języku obcym (K_U16).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań z zakresu filologii polskiej (K_K04).

K2: Student/ka jest przekonany/a o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (K_K09).


Metody dydaktyczne:

Możliwość pracy zdalnej (Teams).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy magisterskiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, sformułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pracy ze źródłami, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej, referowania literatury przedmiotu (w tym obcojęzycznej), prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania – zajęcia przygotowują do pełnienia różnych ról zawodowych.

W semestrze letnim II roku studiów drugiego stopnia studenci piszą kolejne rozdziały pracy magisterskiej, a także wstęp i zakończenie pracy oraz redagują całość. Referują opracowywane fragmenty na forum grupy seminaryjnej i podczas konsultacji z prowadzącym. Zazwyczaj na zajęciach omawiane są także zagadnienia poszerzające wiedzę studentów w zakresie filologii polskiej i całej humanistyki.

Literatura:

Dobierana indywidualnie przez osoby prowadzące.

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Seminaryjny tryb pracy, obejmujący formy referatu, prezentacji, dyskusji na forum grupy i bezpośrednią rozmowę mistrz-uczeń, pozwala na bieżące sprawdzanie realizacji poszczególnych efektów kształcenia): W1, U1, U2, U3, K1, K2.

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru jest akceptacja przez osobę prowadzącą całej pracy magisterskiej. Podczas sprawdzania pracy oceniany jest stopień realizacji następujących efektów kształcenia: W1, U1, U2, U3, K1, K2.

(Prowadzący poszczególne grupy mogą ustalić szczegółowe warunki zaliczenia).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Magdalena Bizior-Dombrowska, Paweł Bohuszewicz, Marzenna Cyzman-Eid, Adam Dobaczewski, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Viara Maldjieva, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Paweł Bohuszewicz, Marzenna Cyzman-Eid, Adam Dobaczewski, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Wacław Lewandowski, Viara Maldjieva, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska, Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Alternatywna forma realizacji procesu dydaktycznego, do zastosowania w przypadku konieczności przejścia na system zdalny - synchronicznie za pomocą komunikatora MT.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marzenna Cyzman-Eid, Elżbieta Kruszyńska, Rafał Moczkodan, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Radosław Sioma
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Marzenna Cyzman-Eid, Elżbieta Kruszyńska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Rafał Moczkodan, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Alternatywna forma realizacji procesu dydaktycznego, do zastosowania w przypadku konieczności przejścia na system zdalny - synchronicznie za pomocą komunikatora MT.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Joanna Kamper-Warejko, Danuta Kowalewska, Rafał Moczkodan, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Joanna Kamper-Warejko, Danuta Kowalewska, Rafał Moczkodan, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Alternatywna forma realizacji procesu dydaktycznego, do zastosowania w przypadku konieczności przejścia na system zdalny - synchronicznie za pomocą komunikatora MT.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)