Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie i przygotowanie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL2Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie i przygotowanie pracy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie II semestru seminarium magisterskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie semestru student/ka otrzymuje 11 punktów ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 275 godzin pracy, z czego:

- 2 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz.) i konsultacje z osobą prowadzącą (w różnych formach);

- 9 pkt ECTS za przygotowanie się do zajęć (lektury, opracowanie referatów, prezentacji) oraz napisanie uzgodnionych z prowadzącym fragmentów pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

W1: ma pogłębioną, uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat pewnej liczby ważnych autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury i/lub języka polskiego (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

U1: potrafi dokonać wnikliwej obserwacji oraz interpretacji zjawisk literackich; analizuje ich powiązania z różnymi kontekstami kultury (K_U02)

U2: posiada umiejętność analizy oraz interpretacji dziel literackich ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich (K_U03)

U3: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu seminarium student/ka:

K1: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy (K_K05)

Metody dydaktyczne:

dobierane indywidualnie przez prowadzących

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy magisterskiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, sformułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pracy ze źródłami, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy magisterskiej, referowania literatury przedmiotu (w tym obcojęzycznej), prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania – zajęcia przygotowują do pełnienia różnych ról zawodowych.

W semestrze zimowym II roku studiów drugiego stopnia studenci piszą kolejne rozdziały pracy magisterskiej, referując opracowywane fragmenty na forum grupy seminaryjnej. Zazwyczaj na zajęciach oamwiane są także zagadnienia poszerzające wiedzę studentów w zakresie filologii polskiej i całej humanistyki.

Literatura:

Wskazywana przez osobę prowadzącą dla każdej grupy z osobna.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaryjny tryb pracy, obejmujący formy referatu, prezentacji, dyskusji na forum grupy i bezpośrednią rozmowę mistrz-uczeń, pozwala na bieżące sprawdzanie realizacji poszczególnych efektów kształcenia): W1, U1, U2, U3, K1.

Warunkiem zaliczenia semestru jest akceptacja przez osobę prowadzącą kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej. Podczas sprawdzania rozdziałów oceniany jest stopień realizacji następujących efektów kształcenia: W1, U1, U2, K1.

(Prowadzący poszczególne grupy mogą ustalić szczegółowe warunki zaliczenia).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman, Adam Dobaczewski, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Wacław Lewandowski, Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz, Krzysztof Obremski, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska, Piotr Sobotka, Marcin Wołk, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska, Wacław Lewandowski, Aleksander Madyda, Hanna Ratuszna, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska, Małgorzata Gębka-Wolak, Maciej Grochowski, Danuta Kowalewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Rafał Moczkodan, Hanna Ratuszna, Marika Różańska, Anna Skubaczewska-Pniewska, Mirosław Strzyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.