Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teksty w Sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s2POL2Z-TwS-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Teksty w Sieci
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student specjalizacji "edytorstwo mediów elektronicznych"

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 2 punkty ECTS, którym odpowiada około 40 godzin pracy, z tego: 1) 1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godzin) oraz konsultacje z osobą prowadzącą, 2) 0,5 pkt ECTS za pracę własną (10 godzin): przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych.

Efekty uczenia się - wiedza:

Poprzez realizację zajęć student/ka: ma uporządkowaną wiedzę o różnych typach tekstów pojawiających się w internecie i rodzajach portali internetowych (KW12). Zna cechy tekstów mówionych i pisanych oraz mechanizmy działań tekstotwórczych (KW10). Definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu edytorstwa elektronicznego, cyberprzestrzeni, nowych technologii, podstaw komunikacji medialnej, kultury języka, webwritingu (KW12). Zna podstawowe zasady poprawnego konstruowania tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie, jego opracowania merytorycznego i technicznego (KW10, KW12) 4. Zna system znaków korektorskich (KW12) oraz definiuje błędy językowe (KW12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka: potrafi samodzielnie skonstruować tekst przeznaczony do publikacji w internecie oraz ocenić go pod względem językowo-stylistycznym, kompozycyjnym i inwencyjny (KU15). Student/ka jest w stanie samodzielnie wykonać redakcję techniczną tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie (KU14, KU15). Student/ka potrafi wyszukać, zanalizować i ocenić informacje pochodzące ze źródeł elektronicznych (internetowych) (KU01). Student/ka wskazuje elementy charakteryzujące spójność tekstu, identyfikuje funkcje realizowane przez poszczególne teksty z przestrzeni internetowej (KU09).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania tekstów przeznaczonych do publikacji w internecie oraz przygotowania ich pod względem merytorycznych i technicznym, jednocześnie rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie (KK02, KK05).

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne.

praca samodzielna

praca w grupach kilkuosobowych (ćwiczenia praktyczne)

referaty przygotowywane przez studentów

dyskusje, pogadanki


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z merytorycznym i technicznym opracowaniem tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie oraz wykształcenie umiejętności poprawnego zredagowania go i ocenienia zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jaki i kompozycyjnym oraz inwencyjnym, zgodnym z oczekiwaniami „współczesnego odbiorcy wirtualnego” (tzw. webwriting).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami zachodzącymi w przestrzeni cyfrowej oraz ich wpływem na poprawność językową społeczeństwa, wykształcenie umiejętności poprawnego konstruowania tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie, przygotowania go i sprawdzenia pod względem technicznym, merytorycznym oraz językowo-stylistycznym. Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych rodzajów tekstów towarzyszą ćwiczenia, pozwalające sformułować zasady nowoczesnej korekty i e-edytorstwa. Zajęcia wiążą się również z analizą i oceną językowych przyzwyczajeń internautów oraz charakterystyką wypowiedzi (oficjalnych, prywatnych) konstruowanych w nowej sytuacji komunikacyjnej, której narzędziem jest internet.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa:

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Hiperteksty literackie: literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Kraków 2011.

Jarzębski J., Wartościowanie w sieci kultury, „Czas Kultury” 1998, nr 5.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Poezja w sieci: spojrzenia teoretyków i praktyków, red. A. Gregorczyk, Kraków 2011.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci, t. 2: Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Literatura zalecana:

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk i K.Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Liternet: literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011.

Stuart A., Kultura newsów, Kraków 2006.

Wokół tekstów kultury: literatura – język – teatr – internet, red. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009.

Metody i kryteria oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć

wykonywanie ćwiczeń praktycznych

samodzielna praca z tekstem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z merytorycznym i technicznym opracowaniem tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie oraz wykształcenie umiejętności poprawnego zredagowania go i ocenienia zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jaki i kompozycyjnym oraz inwencyjnym, zgodnym z oczekiwaniami „współczesnego odbiorcy wirtualnego” (tzw. webwriting).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami zachodzącymi w przestrzeni cyfrowej oraz ich wpływem na poprawność językową społeczeństwa, wykształcenie umiejętności poprawnego konstruowania tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie, przygotowania go i sprawdzenia pod względem technicznym, merytorycznym oraz językowo-stylistycznym. Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych rodzajów tekstów towarzyszą ćwiczenia, pozwalające sformułować zasady nowoczesnej korekty i e-edytorstwa. Zajęcia wiążą się również z analizą i oceną językowych przyzwyczajeń internautów oraz charakterystyką wypowiedzi (oficjalnych, prywatnych) konstruowanych w nowej sytuacji komunikacyjnej, której narzędziem jest internet.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa:

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Hiperteksty literackie: literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Kraków 2011.

Jarzębski J., Wartościowanie w sieci kultury, „Czas Kultury” 1998, nr 5.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Poezja w sieci: spojrzenia teoretyków i praktyków, red. A. Gregorczyk, Kraków 2011.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci, t. 2: Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Literatura zalecana:

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk i K.Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Liternet: literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011.

Stuart A., Kultura newsów, Kraków 2006.

Wokół tekstów kultury: literatura – język – teatr – internet, red. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Alberski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z merytorycznym i technicznym opracowaniem tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie oraz wykształcenie umiejętności poprawnego zredagowania go i ocenienia zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jaki i kompozycyjnym oraz inwencyjnym, zgodnym z oczekiwaniami „współczesnego odbiorcy wirtualnego” (tzw. webwriting).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami zachodzącymi w przestrzeni cyfrowej oraz ich wpływem na poprawność językową społeczeństwa, wykształcenie umiejętności poprawnego konstruowania tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie, przygotowania go i sprawdzenia pod względem technicznym, merytorycznym oraz językowo-stylistycznym. Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych rodzajów tekstów towarzyszą ćwiczenia, pozwalające sformułować zasady nowoczesnej korekty i e-edytorstwa. Zajęcia wiążą się również z analizą i oceną językowych przyzwyczajeń internautów oraz charakterystyką wypowiedzi (oficjalnych, prywatnych) konstruowanych w nowej sytuacji komunikacyjnej, której narzędziem jest internet.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa:

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Hiperteksty literackie: literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Kraków 2011.

Jarzębski J., Wartościowanie w sieci kultury, „Czas Kultury” 1998, nr 5.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Poezja w sieci: spojrzenia teoretyków i praktyków, red. A. Gregorczyk, Kraków 2011.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci, t. 2: Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Literatura zalecana:

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk i K.Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Liternet: literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011.

Stuart A., Kultura newsów, Kraków 2006.

Wokół tekstów kultury: literatura – język – teatr – internet, red. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z merytorycznym i technicznym opracowaniem tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie oraz wykształcenie umiejętności poprawnego zredagowania go i ocenienia zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jaki i kompozycyjnym oraz inwencyjnym, zgodnym z oczekiwaniami „współczesnego odbiorcy wirtualnego” (tzw. webwriting).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami zachodzącymi w przestrzeni cyfrowej oraz ich wpływem na poprawność językową społeczeństwa, wykształcenie umiejętności poprawnego konstruowania tekstu przeznaczonego do publikacji w internecie, przygotowania go i sprawdzenia pod względem technicznym, merytorycznym oraz językowo-stylistycznym. Zajęcia mają charakter praktyczny: omówieniu poszczególnych rodzajów tekstów towarzyszą ćwiczenia, pozwalające sformułować zasady nowoczesnej korekty i e-edytorstwa. Zajęcia wiążą się również z analizą i oceną językowych przyzwyczajeń internautów oraz charakterystyką wypowiedzi (oficjalnych, prywatnych) konstruowanych w nowej sytuacji komunikacyjnej, której narzędziem jest internet.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa:

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Hiperteksty literackie: literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Kraków 2011.

Jarzębski J., Wartościowanie w sieci kultury, „Czas Kultury” 1998, nr 5.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Poezja w sieci: spojrzenia teoretyków i praktyków, red. A. Gregorczyk, Kraków 2011.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci, t. 2: Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Literatura zalecana:

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk i K.Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Liternet: literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011.

Stuart A., Kultura newsów, Kraków 2006.

Wokół tekstów kultury: literatura – język – teatr – internet, red. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.