Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2508-s1LOG3Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - logopedia s1
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotów z poprzedniego semestru

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 10 punktów ECTS w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (30 godzin) oraz indywidualne konsultacje (4 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie się do zajęć) – 20 godzin (3 ECTS);

3) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego – pisanie pracy (3 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: wie, jakie są powiązania logopedii z językoznawstwem, pedagogiką, psychologią i medycyną K_W01, K_W03;

W2: posiada pogłębioną wiedzę z zakresu komunikacji językowej oraz komunikacji niejęzykowej K_W02;

W3: zna i koryguje podstawowe zaburzenia mowy K_W04;

W4: zna zasady postępowania logopedycznego, metody i techniki badawcze oraz możliwości ich zastosowania w praktyce K_W04, K_W05.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:.

U1: dobiera i adaptuje metody, procedury i materiały potrzebne w działalności zawodowej oraz potrafi przeprowadzić analizę jakościową i ilościową zebranego materiału K_U01, K_U02, K_U03;

U2: przeprowadza diagnozę i tworzy program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta K_U02, K_U03;

U3: potrafi projektować i realizować działania profilaktyczne z zakresu komunikacji K_U05;

U4: posługuje się specjalistyczną terminologią K_U07.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: jest przygotowany do pracy z osobami z zaburzeniami mowy. K_K01;

K2: jest otwarty na współpracę z otoczeniem i gotowy do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie metod i technik terapeutycznych K_K01; K_K03;

K3: odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i prowadzone działania. K_K04;

K4: krytycznie ocenia posiadaną wiedzę K_03.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wykorzystanie przez studenta wiedzy zdobytej podczas studiów oraz umiejętności opracowania konkretnego problemu badawczego mieszczącego się w obszarze zainteresowań logopedii.

Pełny opis:

Tematyka seminarium jest zróżnicowana, mieści się w obszarze logopedii rozumianej jako nauka o biologicznych uwarunkowaniach mowy. Student w sposób świadomy i konsekwentny dąży do osiągnięcia określonego celu badawczego. Wysuwa hipotezy badawcze i je weryfikuje. Tworzy pracę opartą na zasadach pisarstwa naukowego. Gromadzi literaturę przedmiotu. Przygotowuje konspekt pracy. Do opracowania problemu badawczego wykorzystuje metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w logopedii.

Literatura:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla humanistów, przekład i aneks G. Jurkowlaniec; wstęp do wyd. pol. W. Tygielski; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorancką, Kraków 1998.

Grabias S., Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, w: S. Grabias, M. Kurkowski (red.) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin 2012, s. 15-73.

Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.

Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, w: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 49-79.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009.

Maszke A. W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.

Milewski S., Kaczorowska-Bray K.: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk 2015.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Surowaniec J.: Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Kraków 1999.

Oprócz tego literatura przedmiotu odpowiadająca tematowi zawartemu w tytule pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru 5. następuje na podstawie przedstawienia przez studenta konspektu pracy i jej części teoretyczno-metodologicznej – W1, W2, U1, U4;

Obecność na zajęciach - również w trybie pracy ZDALNEJ, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach – K1, K2, K3, K4.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot powiązany z profilem praktyk w piątym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska, Joanna Kamper-Warejko, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w tym cyklu odbywać się będą zdalnie - na platformie Microsoft Teams oraz na platformie Moodle (synchronicznie i asynchronicznie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.