Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language communication with elements of logic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1S-LCEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language communication with elements of logic
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature - 10 hrs

- preparation for examination - 10 hrs


Altogether: 60 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The student has advanced knowledge of the language/ languages of a given cultural area as well as its/ their origin and development.

K_W06, The student has advanced knowledge of linguistics.


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student is able to analyse human communicative behaviours, both verbal and non-verbal (K_U06)

The student is able to apply semiotic and logical analysis to selected contexts (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduate is able to inspire and coordinate the learning process of other persons (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Lecture, discussion, analytic tasks, filling out work-sheets, Q&A sessions

K_W01, K_W06, K_U06, K_U19, K_K01

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

The goal of the course is to discuss a broad spectrum of problems pertaining to communication, viewed both in terms of linguistics and related disciplines. The course also gives an overview of logical analysis.

Pełny opis:

The selection of problems serves to highlight the connection between language domains and other semiotic systems as well as to define language as a form of social activity. The discussion of linguistic aspects of communication is complemented with an outline of theories of nonverbal communication. An additional goal of the course is to give an introduction to basic modes of logical analysis

• Approaches to the study of communication and definitions of communication

• Characterising linguistic communication – text and discourse, code model of communication and communicative functions of language:

• Language as a semiotic system

• The relations between structure vs. function in language.

• The semantics v. pragmatics distinction.

• Functions of language in various typologies.

• Textual criteria (constitutive principles).

• Conversation structure

• Inferential processes: Entailments, Presuppositions, Conversational Implicatures, Explicatures (and their practical applications)

• The Speech Act Theory (typology and felicity conditions).

• The Co-operation Principle and Conversational Maxims.

• The Relevance Theory.

• Theories regarding directness and politeness.

• Sentence logic

• Logical Equivalence, Logical Truths and Contradictions

The issue of "How the language of formal logic is different from natural language"

Together: 30 contact hours

Literatura:

SUGGESTED READING

Aitchison, Jean. 1995. Linguistics: An Introduction. London: Edward Arnold.

Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: The University Press.

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, John. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Teller, Paul. 1989. A Modern Formal Logic Primer. London: Pearson Education. https://tellerprimer.sf.ucdavis.edu/logic-primer-files

Thomas, Jenny. 1995. Meaning in Interaction.

Yule, George. 2014. The Study of Language (5th edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Optional texts:

Eelen, Gino. 2001. A Critique of Politeness Theories. Manchester: St. Jerome.

Jaworski, Adam and Nikolas Coupland (eds.) 2008. The Discourse Reader. London: Routledge.

http://plato.stanford.edu/

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/

Metody i kryteria oceniania:

Exam (100%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

K_W01, K_W06, K_U06, K_U19, K_K01

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

as in A

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis:

as in A

Literatura:

as in A

Uwagi:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

as in A

On-line teaching sessions will be carried out with the support of the following distance learning tools: MICROSOFT TEAMS (is the basic tool for interactive sessions), USOS will provide the students with extra instructions, mini-lectures, comments and feedback, by means of e-mails and attachments sent to particular groups.

Pełny opis:

as in A

Literatura:

as in A

Uwagi:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

as in A

Pełny opis:

as in A

Literatura:

as in A

Uwagi:

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)