Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Latin for students of English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1W-LAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Latin for students of English
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours:

- classes via Miscrosoft Teams– 30 h


Others:

- homeworks and preparation for tests and translations – 25 h

- consultations – 5


Total: 60 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K1: student has the basic knowledge about Latin (K_W01)

K2: student knows the basic Latin grammar, syntax and lexis (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K1: student knows how to search, analyze, assess and select the information needed during the course (K_U01)

K2: student can translate basic Latin texts into English and Polish (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: student is aware of his or her skills and understands the need of lifelong learning (K_K01)

K2: student appreciates the heritage of Greek and Roman antiquity (K_K05)

K3: student feels responsible to retain this heritage (K_K05)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods:

- exercises

- translation

- informative lecture

- problem-centered lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń używanych we współczesnym j. angielskim.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym (indicativus) w czasach praesens, futurum I, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum oraz tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej (imperativus praesentis activi)

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis et perfecti activi et passivi

• formy participium praesentis activi i perfecti passivi

• formy czasowników nieregularnych w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus

praesentis): esse i wybrane composita (possum, adsum, absum),

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• wybrane składnie: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, dativus possesivus, ablativus absolutus.

- Leksyka (300 słów).

Literatura:

Postawowa:

podręcznik: G. D. A. Sharpley, "Essential Latin. The Language and Life of Ancient Rome", London 2000 or later edition,

łacińsko-angielskie lub łacińsko-polskie słowniki: np.. C. T. Lewis, C. Short, "A Latin Dictionary" (various paper and electronic editions); J. Korpanty, "Słownik łacińsko-polski", Warszawa 2001 (or later eidtion).

Dodatkowa:

M. Walker, "Annus horribilis. Latin for Everyday Life", Stroud 2007 lub późniejsze;

Gramatyki łacińsko-angielskie lub łacińsko-polskie

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student to be admitted to the final test is obliged to:

- be present and active during the classes on-line (student is allowed to miss classes once; being absent for 50% of all the classes means that student does not get the grade and is not allowed to participate in the final test) (K_W01, K_K05);

- be prepared for the classes (being unprepared for each two classes counts as one absence) (K_K01, K_U01);

- pass two individual translations during the term on-line (with questions from Latin lexis; student has three possibilities to pass the translation) (K_W02, K_U02).

Abovementioned conditions are obligatory to be admitted to the final test.

The final test consists of a translation from Latin into Polish (or English) and questions from Latin grammar and Latin lexis, as well as useful Latin abbreviations.

Tthe final test will be graded as follows:

under 60% - failed

60% - passed

80% - good

90% - very good

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)