Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-DJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1189
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Pursuant to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 25, 2019 on the standard preparing for the teaching profession, the choice of a teaching specialty is possible after documenting the previous completion of: 90 hours of psychology, 90 hours of pedagogy, 30 hours of teaching practice, 30 hours of basic didactics and 30 hours of voice emission. Missing subjects can be supplemented by additionally attending selected classes with first-cycle students studies (applications in this matter, preceded by the opinion of the Faculty Coordinator for Teacher Studies, should be submitted to the Vice-Dean for Student Affairs).

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- Participation in classes – 60 hrs

Self-study hours:

- Preparation for classes and tests – 40 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student:

W1: has basic knowledge of applied linguistics (glottodidactics) (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student:

U1: can comprehend glottodidactic texts in English (K_U02)

U2: can work and follow the goals and guidelines formulated by the teacher and the mentor (observation of work on projects) (K_U07)

U3: can work in a group taking on different roles (K_U08)

U4: can properly set priorities enabling them to do a teaching task (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student:

K1: is aware of the level of their knowledge and skills, understands the need for continuous training and development (K_K01)

K2: displays and active and indepenent attitude while taking up typical professional teacher activities (teachin practices) in school situations (K_K05)

K3: in professional teaching situations can acquire information in order to solve cognitive and practical problems (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Moodle platform will the basic repository of class materials and channel through which homework will be submitted.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language. The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

content distribution

- Teacher competencies D.1/E.1.W4.

- Learner's language competencies and key competences; CEFR. D.1/E.1.W2

- Analysis of the place of English in school curricula D.1/E.1.W1.

- Core curriculum, key competencies, teaching aims and activities D.1/E.1.U1.

- Core curriculum comparison D.1/E.1.W2.

- Syllabus design, analysis and comparison. D.1/E.1.W3

- Scheme of work analysis D.1/E.1.U2.

- Language teaching approaches and methods, mainstream and innovative D.1/E.1.W9, D.1/E.1.W5.

- Course book analysis. Teaching aids. D.1/E.1.W8

- Learner proficiency diagnosis D.1/E.1.U11

Literatura:

Required reading (selected sections):

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Scrivener, J. 2012. Classroom Management Techniques. Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Metody i kryteria oceniania:

In-class tests including the final test U1, W1

Observation of class-work and presentations of practical tasks K2, K3, U4, U2

Self-assessment and peer-assessment K1, U3

Assessment criteria:

practical test (50 %)

test on theory (50%)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

In order to pass the course a student has to attend the classes regularly apart from fulfilling the requirements presented above. In case of missing classes a student is obliged to excuse their absence immediately.

Praktyki zawodowe:

See the description of school-based teaching practice.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

See part A

Pełny opis:

content distribution

- Teacher competencies D.1/E.1.W4.

- Learner's language competencies and key competences; CEFR. D.1/E.1.W2

- Analysis of the place of English in school curricula D.1/E.1.W1.

- Core curriculum, key competencies, teaching aims and activities D.1/E.1.U1.

- Core curriculum comparison D.1/E.1.W2.

- Syllabus design, analysis and comparison. D.1/E.1.W3

- Scheme of work analysis D.1/E.1.U2.

- Language teaching approaches and methods, mainstream and innovative D.1/E.1.W9, D.1/E.1.W5.

- Course book analysis. Teaching aids. D.1/E.1.W8

- Learner proficiency diagnosis D.1/E.1.U11

Literatura:

See part A

Uwagi:

If the class is conducted remotely, remote teaching and testing methods, available through the Moodle platform and MSTeams will be used.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language. The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

content distribution

- Teacher competencies D.1/E.1.W4.

- Learner's language competencies and key competences; CEFR. D.1/E.1.W2

- Analysis of the place of English in school curricula D.1/E.1.W1.

- Core curriculum, key competencies, teaching aims and activities D.1/E.1.U1.

- Core curriculum comparison D.1/E.1.W2.

- Syllabus design, analysis and comparison. D.1/E.1.W3

- Scheme of work analysis D.1/E.1.U2.

- Language teaching approaches and methods, mainstream and innovative D.1/E.1.W9, D.1/E.1.W5.

- Course book analysis. Teaching aids. D.1/E.1.W8

- Learner proficiency diagnosis D.1/E.1.U11

Literatura:

Required reading (selected sections):

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, J. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Richards, J. and C. Lockhart. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: CUP.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Scrivener, J. 2012. Classroom Management Techniques. Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

A series of classes will present basic problems in the practice of English language teaching and will focus on main approaches and methods of foreign language teaching. The aim is to prepare students for teaching English as a foreign language. The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

content distribution

- Teacher competencies D.1/E.1.W4.

- Learner's language competencies and key competences; CEFR. D.1/E.1.W2

- Analysis of the place of English in school curricula D.1/E.1.W1.

- Core curriculum, key competencies, teaching aims and activities D.1/E.1.U1.

- Core curriculum comparison D.1/E.1.W2.

- Syllabus design, analysis and comparison. D.1/E.1.W3

- Scheme of work analysis D.1/E.1.U2.

- Language teaching approaches and methods, mainstream and innovative D.1/E.1.W9, D.1/E.1.W5.

- Course book analysis. Teaching aids. D.1/E.1.W8

- Learner proficiency diagnosis D.1/E.1.U11

Literatura:

Required reading (selected sections):

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, J. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Richards, J. and C. Lockhart. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: CUP.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Scrivener, J. 2012. Classroom Management Techniques. Cambridge University Press.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)