Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Research interests in literary studies

Passing grade for the previous year.


________________________________________________________________________

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

- fluent command of English (at least B2+)

- academic interests in the following fields: translation studies, translation competence, specialist translation, interpreting


Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Contact hours: 50 h

- participation in tutorials - 30 h

- individual consultations – 20 h

Self-study hours: 125 h

- required reading - 30 h

- preparation for classes - 10 h

- preparation for presentations - 15 h

- thesis work- 60 h-------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)


Altogether: 175 hours (7 ECTS)

Contact hours: 75

- seminar (30 hours)

- individual supervisor's feedback (45 hours)


Self-study hours: 100

- preparation for classes and reading texts – (40 hours)

- MA research development (60 hours)
________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

ETCS: 7/175 hrs.

Contact hours: 50 hours

- participation in tutorials - 30 hours

- individual consultation and feedback – 20 hours

Self-study hours: 125 hrs.

- required reading - 30 hrs.

- preparation for classes - 30 hrs.

- preparation for assignment - 15 hrs.

- research - 50 hrs.


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature (K_W04, 09).


W2: is familiar with major developments in the field of literary studies (K_W06).


W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in studies (K_W07).


W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary studies (K_W08).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

W1: The student knows main development trends in Translation Studies (K_W06. K_W08)

W2: The student has in-depth and structured knowledge of the terminology and methodology of Translation Studies research (K_W07)_____________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

W1: The student has in-depth knowledge of terminology used in editing studies in connection to language studies (K_W04, K_W08).

W2: The student has in-depth knowledge of methods required in editing research, especially in connection to language studies (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2022/2023)

U1: The student is able to search for and analyse reliable information using a variety of academically valuable sources to inform their research (K_U01)

U2: The student understands methodologically advanced academic papers related to empirical linguistics (K_U13)

U3: The student is able to formulate interdisciplinary research problems related to language (K_U02, K_U07)

U4: The student is able to develop their research skills on their own, identifying specific research questions within their research project and increasing competence at using novel empirical tools (K_U011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXPERIMENTAL LINGUISTICS (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński) 2022/23

U1: The student is able to formulate research questions, hypotheses and operationalise concepts pertaining to the study of linguistic communication. K_U01

U2: The student is able to integrate theoretical knowledge of linguistic communication into experimental projects. K_U01

U3: The student is able to use various sources to further their research - academic journals and monographs, Internet sources, computer programmes – and integrate them into their BA projects. K_U01


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems and react to unpredictable circumstances (K_U02, K_U03).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning uncomplicated research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the use of selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny)

U1: The student is able to search for and analyse reliable information using a variety of academically reliable sources to inform their research (K_U01)

U2: The student understands methodologically advanced academic papers related to empirical translation studies (K_U13)

U3: The student is able to formulate interdisciplinary research problems related to translation (K_U02, K_U07)

U4: The student is able to develop their research skills on their own, identifying specific translation challenges within their research project and building their competence at using novel theories and tools. (K_U011)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).


U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).


U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).


U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).


U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).


U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of literarystudies (K_U13).


-----------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

U1: The student is able to search for, analyse and creatively interpret and use, in accordance with the selected research methodology, information from various sources, using advanced information and communication techniques in their research in Translation Studies and presentation of research results (K_U01).

U2: The student is able to use advanced theoretical approaches and paradigms relevant to Translation Studies, and to use the acquired knowledge to formulate and test hypotheses related to selected problems relevant to Translation Studies (K_U07)________________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

U1: The student can select and collect preliminary primary and secondary sources needed for the development of his/her MA research

project; the student demonstrates critical skills in his/her selection and compilation (K_U01, K_U08, K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of their sources of information (K_K01, K_K02)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

K1: The student is able to critically assess the acquired knowledge and information received from various sources (K_K01)
____________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

K1: The student is aware of the need of self-development and time management as regards his or her individual research project.

(K_K03).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Expository teaching methods:

- discussion;

- individual tutorial

Exploratory teaching methods:

- project work;

- seminar

-----------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

- seminar discussion

- individual feedback tutorials

- projects and presentations_____________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

-) Seminar

-) Project

-) Case study

-) Laboratory

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills in such fields as literature, culture, linguistics, translation studies, or editing studies. Each student can select one MA seminar group notwithstanding the major MA programme, which means that, for example, the MA seminar in literature and culture can be taken by a student who pursues the Translation Studies programme.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

During the first semester of the seminar we will be working on formulating the topics for MA theses, planning research, and dividing materials into cohesive thesis plans. Additionally we will be reviewing 20th-century literary theory in order to help students establish the theoretical perspectives that they will adopt in their research.

--------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The aim of the MA seminar is to select a research problem in Translation Studies and to write a master's thesis related to the problem applying the methodology adopted in the field. The scope of aspects and issues of the MA thesis are developed in subsequent chapters in compliance with the supervisor's instructions. The spectrum of topics includes, for example, linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, as well as concepts such as equivalence, norm or translation competence, specialist languages, interpreting, translation competence, etc.

In the first year of the MA seminar the focus shall be laid on the discussion of theoretical issues and selection of thematic fields, which students want to develop in their theses and in their research.

________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

The seminar, in the first semester, is divided into class and individual meetings.

During class meetings, the students will have the possibility to discuss the theoretical materials related to their research ideas and projects.

During individual meetings, the students will be asked to discuss their ideas concerning MA subjects, bibliography, content distribution and

division.

Literatura: (tylko po angielsku)

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

Culler, Jonathan. 2000. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

DeLillo, Don. White Noise (any edition)

Bloom, Harold, ed. 2003. "Don DeLillo's White Noise". Philadelphia, Chelsea House.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Baker, Mona. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Danks, Joseph H. et al. (eds.). 1997. Cognitive Processes in Translation and Interpreting. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Kussmaul, Paul. 1995. Training the Translator. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Lörscher, Wolfgang. 1991. Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies. Tübingen: Gunter Narr Verlag

Malmkjær, Kirsten. (ed.). 1998. Translation and Language Teaching. St Jerome Publishing

Munday, Jeremy. 2001. 'Introducing Translation Studies: Theories and Applications'. London and New York: Routledge

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing

Snell-Hornby, Mary. 1988. Translation Studies-an integrated approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wilss, Wolfram. 1996. Knowledge and Skills in Translator Behavior. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/ Philadelphia

______________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Tentative:

A Companion to Digital Literary Studies (online)

Eliot, Simon and Jonathan Rose, eds. 2011. A Companion to the History of the Book. London: John Wiley & Sons.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman)

- Weekly reports on the progress made in regards to the MA thesis (20% of final grade)

- Participating in the analytical and interpretative connected to the discussion of literary theory(30% of final grade)

- Evaluation of the thesis topic and thesis plan (50% of final grade)

Assessment criteria:

fail – 0 – 59%

satisfactory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Assessment criteria:

- MA thesis project - development outline (conceptualisation, references, other sources) (50%)

- active participation in classwork (50%)

____________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Graded credit:

70 percent: project outline submission

20 percent: in-class assignment

10 percent: class involvement

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia. In the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

________________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

___________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr. Grzegorz Koneczniak)

As in pasrt "A".

Literatura: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skjrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr. Grzegorz Koneczniak)

As in pasrt "A".

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing

their research interests and skills in such fields as literature, culture, linguistics, translation studies, or editing studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

_____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2022/2023)

In the first year of the seminar students are introduced to selected approaches to MA research and subject conceptualisation, as well as the the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to selection, discussion and researching the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as game studies, horror fiction, science fiction, and selected aspects of Internet culture. In order to obtain a passing grade students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, and create a preliminary bibliography and thesis outline. In the second term, studens begin writing their first chapter, the completed version of which will be the basis of their final course grade.

(https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3882)

________________________________________________________

Literatura: (tylko po angielsku)

---------------------------------------------------

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing

their research interests and skills in such fields as literature, culture, linguistics, translation studies, or editing studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA seminar in Translation Studies (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The aim of the MA seminar is to select a research problem in Translation Studies and to write a master's thesis related to the problem applying the methodology adopted in the field. The scope of aspects and issues of the MA thesis are developed in subsequent chapters in compliance with the supervisor's instructions. The spectrum of topics includes, for example, linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, as well as concepts such as equivalence, norm or translation competence, specialist languages, interpreting, translation competence, etc.

In the first year of the MA seminar the focus shall be laid on the discussion of theoretical issues and selection of thematic fields, which students want to develop in their theses.

Literatura: (tylko po angielsku)

---------------------------------------------------

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)